Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. Poznámky pod čarou

Vybraná ustanovení novel

  Část pátá zákona č. 367/2000 Sb.

  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

  1. Zástavní práva, jejichž rozsah byl vymezen přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována se všemi účinky podle
  dosavadní právní úpravy i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
  Uspokojení ze zástavy se však řídí tímto zákonem.

  2. K zajištění daňových pohledávek, ke kterým nebyl vymezen rozsah
  zákonného zástavního práva podle dosavadní právní úpravy do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, lze postupovat pouze podle ustanovení § 72
  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění tohoto
  zákona.

  Čl.IV zákona č. 317/2001 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Ustanoveními čl. I tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé
  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; vznik těchto právních
  vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  Čl.III zákona č. 136/2002 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Promlčení práva na náhradu škody v případech uvedených v části první
  čl. I bodu 4 a v části druhé čl. II, která vznikla přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

  2. Práva z odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě, u níž
  záruční doba počala běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
  řídí dosavadními právními předpisy.

  3. Práva z odpovědnosti za vady u věcí použitých při jejich prodeji v
  obchodě se řídí dosavadními právními předpisy, pokud k převzetí věci
  kupujícím došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do data účinnosti tohoto
  zákona, se při prodeji v obchodě mohou použít ustanovení o záruční době
  podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do 31. prosince 2003.
  Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo na
  dokladu o zakoupení věci a kupující na to musí být upozorněn.

  Čl.VI zákona č. 554/2004 Sb.

  ČÁST ŠESTÁ

  Přechodná ustanovení

  1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede
  dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i
  nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však
  posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  Čl.VIII zákona 56/2006 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Smlouvy o službách bankovních, platebních, úvěrových a pojistných,
  smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se
  poskytování investičních služeb a smlouvy týkající se obchodů na trhu s
  investičními nástroji, při jejichž uzavření byly použity prostředky
  komunikace na dálku a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

  § 6 zákona č. 107/2006 Sb.

  Přechodná ustanovení k části druhé

  (1) Ustanovení § 706 odst. 2 věta třetí se u nájemních smluv, které
  byly uzavřeny před účinností tohoto zákona, nevztahuje na osoby, které
  nájemce přijal do společné domácnosti před účinností tohoto zákona.

  (2) Výpovědi nájmu bytu podané před účinností tohoto zákona podle § 711
  se řídí dosavadními právními předpisy.

  (3) Ustanovení § 719 odst. 1 věta třetí se vztahuje na podnájemní
  smlouvy uzavřené po účinnosti tohoto zákona.

  § 7 zákona č. 107/2006 Sb.

  ČÁST TŘETÍ

  PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

  Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní
  vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních
  vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  Čl.XLIV zákona č. 264/2006 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Srážky se mzdy na základě dohod o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů
  uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádějí podle
  dosavadních právních předpisů; pohledávky zajištěné těmito dohodami
  nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvyšovat, jestliže je není
  možné podle něj zajistit dohodou o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů.

  Čl. II zákona č. 132/2011 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Ustanoveními občanského zákoníku, ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se řídí i právní vztahy vzniklé podle
  občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují
  některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se
  mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé
  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle
  dosavadních právních předpisů.

  2. Jestliže služební byt podle občanského zákoníku, ve znění účinném do
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zákona č. 102/1992 Sb., ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, užívá nájemce, který
  přestal vykonávat práci pro pronajímatele, může pronajímatel nájem
  vypovědět způsobem uvedeným v § 711a. Pokud nájemce přestal vykonávat
  práci pro pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení
  poskytnout přístřeší. V ostatních případech má nájemce právo na
  přiměřenou bytovou náhradu. Povinnost zajištění bytové náhrady zaniká
  po uplynutí 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

  3. Jestliže služební byt podle občanského zákoníku, ve znění účinném do
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zákona č. 102/1992 Sb., ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, užívá po smrti nájemce
  osoba blízká, má právo v bytě bydlet. Vyzve-li ji však pronajímatel,
  aby byt vyklidila, je povinna tak učinit do tří měsíců ode dne doručení
  této výzvy. V případě smrti nájemce, k níž došlo v souvislosti s
  výkonem práce pro pronajímatele, není tato osoba povinna se vystěhovat,
  dokud jí není zajištěna přiměřená bytová náhrada. Povinnost zajištění
  bytové náhrady zaniká po uplynutí 2 let ode dne účinnosti tohoto
  zákona.

  4. Pokud pronajímatel vyzve nájemce do dvou měsíců ode dne účinnosti
  tohoto zákona, aby mu oznámil údaje, které se týkají osob v bytě, u
  nichž lze mít za to, že v bytě setrvají déle než 2 měsíce, zejména
  jejich jména, příjmení, data narození a dále uzavření manželství nebo
  přechod nájmu bytu, je nájemce povinen tak učinit nejpozději do 4
  měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

  5. U bytů v hlavním městě Praze, v obcích Středočeského kraje s počtem
  obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším než 9 999 a městech České Budějovice,
  Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno,
  Olomouc a Zlín se ustanovení § 696 odst. 2 až 4 občanského zákoníku, ve
  znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije od 1.
  ledna 2013.

  Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

  Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k
  zajištění výroby.

  Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

  1) Např. § 261 odst. 2 obchodního zákoníku.

  1a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
  některých souvisejících zákonů.

  2) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů.

  2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

  2b) Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně
  spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.

  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
  ve spotřebitelských smlouvách.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o
  ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000
  o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména
  elektronického obchodu, na vnitřním trhu.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o
  uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně
  směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009
  o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném
  užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních
  produktech, o dalším prodeji a o výměně.

  2c) § 2, § 3 písm. bb), § 23 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
  smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

  2d) § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
  znění zákona č. 56/2006 Sb.

  2e) Například § 14 odst. 7, § 15 odst. 3, § 715a odst. 3 obchodního
  zákoníku.

  2e) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a
  o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
  a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o
  střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
  zákona  č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
  poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o
  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

  2e) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
  (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

  2e) § 2 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
  informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
  službách informační společnosti).

  2e) § 162a odst. 1 trestního zákona.

  2f) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných
  práv k nemovitostem.

  3) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č.
  229/1991 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
  k půdě a jinému zemědělskému majetku.

  3a) § 5 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.

  3b) § 175a až 175z občanského soudního řádu.

  3c) § 175f odst. 4 občanského soudního řádu.

  3h) § 85 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.

  3i) § 147 až 150 zákoníku práce.

  § 276 až 302 občanského soudního řádu.

  4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých
  aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží.

  5) § 1 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
  znění zákona č. 75/1976 Sb.

  § 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

  6) Zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

  7) § 11 odst. 3 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

  8) § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
  podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991
  Sb.,  o  živnostenském  podnikání (živnostenský zákon), ve znění
  pozdějších předpisů.

  9) § 6 zákona č. 159/1999 Sb.

  10) § 10 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.

  11) § 3 zákona č. 159/1999 Sb.