Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Občanský zákoník 2013 v aktuálním znění k 31.12.2013.

Úvod               Hlavička zákona 
Část I.            Obecná ustanovení
Hlava 1.       § 1 - § 6         Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
Hlava 2.       § 7 - § 21       Účastníci občanskoprávních vztahů
Hlava 3.       § 22 - § 33     Zastoupení
Hlava 4.       § 34 - § 51     Právní úkony
Hlava 5.       § 51a - § 70   Spotřebitelské smlouvy
Hlava 6.           Zrušena
Hlava 7.       § 71 - § 99     Zrušena
Hlava 8.       § 100 - § 114     Promlčení
Hlava 9.       § 115 - § 122     Vymezení některých pojmů

Část II.            Věcná práva
Hlava 1.       § 123 - § 135c     Vlastnické právo
Hlava 2.       § 136 - § 151     Spoluvlastnictví a společné jmění
Hlava 3.       § 151n - § 151v  Práva k cizím věcem
Hlava 3.A    § 152 - § 180      Právo zástavní a zadržovací

Část III., IV., V.      § 181 - § 414  Zrušeny

Část VI.      § 415 - § 459      Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
Hlava 1.       § 415 - § 419      Předcházení hrozícím škodám
Hlava 2.       § 420 - § 450      Odpovědnost za škodu
Hlava 3.       § 451 - § 459      Bezdůvodné obohacení 

Část VII.     § 460 - § 487      Dědění
Hlava 1.       § 460 - § 472      Nabývání dědictví
Hlava 2.       § 473 - § 475a      Dědění ze zákona
Hlava 3.       § 476 - § 480      Dědění ze závěti
Hlava 4.       § 480a - § 480e   Správce dědictví
Hlava 5.       § 481 - § 484      Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
Hlava 6.       § 486 - § 487      Ochrana oprávněného dědice

Část VIII.             Závazkové právo
Hlava 1        § 488 - § 510      Obecná ustanovení
                    § 511 - § 515      Společné závazky a společná práva
                    § 516 - § 523      Změny v obsahu závazků
                    § 524 - § 543      Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
                    § 544 - § 558      Zajištění závazků
                    § 559 - § 587      Zánik závazků
Hlava 2        § 588 - § 627      Kupní a směnná smlouva
Hlava 3        § 628 - § 630      Darovací smlouva
Hlava 4        § 631 - § 656      Smlouva o dílo
Hlava 5        § 657 - § 658      Smlouva o půjčce
Hlava 6        § 659 - § 662      Smlouva o výpůjčce
Hlava 7        § 663 - § 723      Nájemní smlouva
Hlava 8        § 724 - § 741      Příkazní smlouva
                    § 733 - § 736      Smlouva o obstarání věci
                    § 737 - §741       Smlouva o obstarání prodeje věci
Hlava 9        § 742 - § 746      Jednatelství bez příkazu
Hlava 10      § 747 - § 753      Smlouva o úschově
Hlava 11      § 754 - § 759      Smlouva o ubytování
Hlava 12      § 760 - § 773      Smlouvy o přepravě
Hlava 13      § 774 - § 777      Smlouva zprostředkovatelská
Hlava 14      § 778 - § 787      Vklady
Hlava 15      § 788 - § 828      Zrušena (dříve Pojistné smlouvy)
Hlava 16      § 829 - § 841      Smlouva o sdružení
Hlava 17      § 842 - § 844      Smlouva o důchodu
Hlava 18      § 845 - § 846      Sázka a hra
Hlava 19      § 847 - § 849      Veřejná soutěž
Hlava 20      § 850 - § 852      Veřejný příslib
Hlava 21      § 852a - § 852k   Cestovní smlouva

Část IX.       § 853 - § 880      Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

Poznámky             Poznámky pod čarou

Zrušeno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nový občanský zákoník, zákon, č. 89/2012 Sb., najdete zde - občanský zákoník