Nové předpisy

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - příloha č. 3

Příloha č. 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice:Evidenční číslo ................

O S V Ě D Č E N Í

 .........................................nar. ................................
(jméno a příjmení)                            (datum a místo)
 bydliště ..................................................................... v pracovním poměru u ......................................................... (název a adresa organizace)
 odborné vzdělání ........................................................ 1)
 praxe ................................................................... 1)
 vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle  § vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen:

1. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací

             a) pro samostatnou činnost ( § 6 vyhl.) 2)
             na ................................................................ (el. zařízení přísl. druhu a napětí podle  § 13 odst. 1 vyhl.)

             b) pro řízení činnosti ( § 7 vyhl.) 2)  na ...........................
             [viz písm. a)]

             c) pro řízení
             1. činnosti na ................................................. [viz písm. a)]
prováděné dodavatelským způsobem ( § 8 vyhl.) 2)
             2. provozu ( § 8 vyhl.) 2)  ....................................
             [viz písm. a)]
2. a) samostatným projektovaním ( § 10 vyhl.) 2)  ....................... [viz bod 1 písm. a)]

             b) řízením projektování ( § 10 vyhl.) 2)  ............................
             [viz bod 1 písm. a)]


 Datum ............................. .................................. Razítko organizace
             a podpis odpovědného pracovníka
 1) Podle předložených podkladů

 2) Nehodící se škrtněte