Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 7 § 47 - § 50 Sazby daně a oprava sazby daně

Díl 7

  Sazby daně a oprava sazby daně

  § 47

  Sazby daně u zdanitelného plnění

  (1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje

  a) základní sazba daně ve výši 20 %, nebo

  b) snížená sazba daně ve výši 14 %.

  (2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku
  povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se
  uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku
  povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

  (3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví
  jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 1, tepla a chladu se uplatňuje
  snížená sazba daně.

  (4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví
  jinak. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba
  daně.

  (5) U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon
  nestanoví jinak.

  (6) Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu
  zboží, jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud
  alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto
  ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží
  příslušnou sazbu daně samostatně.

  (7) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností
  uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje snížená sazba daně.

  (8) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které
  zařazením patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se
  uplatňuje základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá
  této sazbě daně.

  (9) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům
  se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

  § 47a

  Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska
  sazby daně

  (1) Kterákoliv osoba může požádat Generální finanční ředitelství o
  vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z
  hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby
  daně podle § 47 odst. 1 (dále jen "závazné posouzení").

  (2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede

  a) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím
  s její podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační
  číslo, daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo
  podnikání,

  b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo
  nebo obdobný údaj, sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo
  přiděleno,

  c) popis zboží, služby nebo nemovitosti, jichž se žádost o vydání
  rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku
  zboží, služby nebo nemovitosti,

  d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.

  (3) Žadatel je povinen na výzvu předložit další údaje vztahující se k
  obsahu žádosti.

  § 48

  Sazby daně u bytové výstavby

  (1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou
  dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich
  příslušenství, vymezenou stavebním zákonem^27a), nebo v souvislosti s
  opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto
  práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení,
  uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty
  výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

  (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina
  podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto
  účelu určena,

  b) rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina
  podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k
  tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2
  nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,

  c) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který
  svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na
  trvalé bydlení.

  § 48a

  Sazby daně u staveb pro sociální bydlení

  (1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou
  stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou
  dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem^27a),
  včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby,
  se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při
  poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům,
  rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k
  bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

  (2) Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů^27) před
  dokončením výstavby se nemění charakter stavby.

  (3) U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se
  uplatní snížená sazba daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (4) Stavbami pro sociální bydlení se rozumí

  a) byt pro sociální bydlení,

  b) rodinný dům pro sociální bydlení,

  c) bytový dům pro sociální bydlení,

  d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů
  podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů^27b)
  nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

  e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona
  o sociálních službách^47),

  f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
  pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle
  zákona upravujícího výkon této výchovy^27c),

  g)  internáty  škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním
  postižením podle školského zákona^27d),

  h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,

  i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon
  pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně
  dětí^27f),

  j) speciální lůžková zařízení hospicového typu^27g) a

  k) domovy péče o válečné veterány^27h),

  a to včetně jejich příslušenství.

  (5) Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová
  plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální
  bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně
  místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy
  bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech
  domu.

  (6) Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož
  celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou
  rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch
  všech místností rodinného domu.

  (7) Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž
  nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

  (8) Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby,
  vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

  § 49

  zrušen

  § 50

  zrušen