Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 8 § 51 - § 62 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Díl 8

  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  § 51

  Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez
  nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

  a) poštovní služby (§ 52),

  b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),

  c) finanční činnosti (§ 54),

  d) pojišťovací činnosti (§ 55),

  e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
  dalších zařízení (§ 56),

  f) výchova a vzdělávání (§ 57),

  g) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),

  h) sociální pomoc (§ 59),

  i) zrušeno

  j) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),

  k) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),

  l) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet
  daně (§ 62).

  (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně,
  vzniká  povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho
  uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane
  dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění
  osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36.

  § 52

  Poštovní služby

  (1) Poštovními službami se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) dodání poštovní zásilky,^28)

  b) poštovní poukazy.^28)

  (2) Poštovní služby uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od daně, pokud
  jsou provozovány držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní
  licence podle zvláštního právního předpisu^28) v rámci této licence

  (3) Od daně je osvobozeno dodání poštovních známek platných pro použití
  v rámci poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za
  částku nepřevyšující nominální hodnotu nebo částku podle poštovních
  ceníků.

  § 53

  Rozhlasové a televizní vysílání

  Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně
  rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli
  vysílání  ze  zákona,^29)  s  výjimkou  vysílání  reklam,^30)
  teleshoppingu^31) nebo sponzorování.^32)

  § 54

  Finanční činnosti

  (1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství
  v družstvech,

  b) přijímání vkladů od veřejnosti,

  c) poskytování úvěrů a peněžních půjček,

  d) platební styk a zúčtování,

  e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo
  cestovních šeků,

  f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

  g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního
  předpisu,^34)

  h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu,^35)

  i) směnárenská činnost,

  j) operace týkající se peněz,

  k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní
  bankou od bank nebo od státu,

  l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,^36)

  m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
  na účet zákazníka,^36)

  n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí
  účet,^36)

  o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,^36)

  p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem,
  pokud je součástí majetku investiční nástroj,^36) s výjimkou správy
  nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

  q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,^36)

  r) vedení evidence investičních nástrojů,^36)

  s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,^36)

  t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet
  zákazníka,

  u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno
  od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a
  faktoring,

  v) obhospodařování investičních fondů nebo podílových fondů podle
  zvláštního právního předpisu,^37)

  w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,^38)

  x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání
  opakujících se plateb obyvatelstva,

  y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b),
  c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a
  u).

  (2)  Osvobození  podle  odstavce  1 písm. c) v případě operací
  souvisejících se správou úvěru nebo peněžní půjčky může uplatnit pouze
  osoba poskytující úvěr nebo peněžní půjčku.

  (3)  Osvobození  podle  odstavce  1 písm. e) v případě operací
  souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace
  platební  karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního
  prostředku.

  § 55

  Pojišťovací činnosti

  Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí pojišťovací
  nebo zajišťovací činnosti včetně činností souvisejících s pojišťovací
  nebo zajišťovací činností, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
  a  činnosti  v  oblasti likvidace pojistných událostí vykonávané
  samostatnými likvidátory pojistných událostí a penzijní připojištění
  včetně jeho zprostředkování.

  § 56

  Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
  dalších zařízení

  (1) Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po
  uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data,
  kdy bylo započato první užívání stavby^39), a to k tomu dni, který
  nastane dříve.

  (2) Převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních
  pozemků.  Stavebním  pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí
  nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení^39)
  nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba
  spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí
  pozemek, na kterém není stavba jako věc.^40)

  (3) Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od
  daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a
  nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem
  bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů.
  Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem,
  popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny,
  tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

  (4) Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a
  nebytových  prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich
  ekonomických činností se uplatňuje daň.

  § 57

  nadpis vypuštěn

  (1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách,
  základních  školách,  středních  školách,  konzervatořích, vyšších
  odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s
  právem  státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském
  rejstříku^43), dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického
  vyučování  nebo  praktické přípravy uskutečňované na pracovištích
  fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti
  související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o
  obsahu  a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o
  podmínkách pro jejich konání^43),

  b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou
  zapsány ve školském rejstříku^42) a které doplňují nebo podporují
  vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále
  zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné
  péče^44),

  c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách^44a)

  1.  v  akreditovaných  bakalářských,  magisterských a doktorských
  studijních programech,

  2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci
  akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních
  programů,

  3.  v  programech  celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle
  zvláštních právních předpisů^44b),

  4.  v  programech  celoživotního  vzdělávání uskutečňovaných jako
  Univerzita třetího věku,

  d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které
  získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních
  předpisů^44c),  a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání
  kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné
  způsobilosti pro výkon pracovní činnosti^44g), které mají akreditované
  vzdělávací programy,

  e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky
  žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do
  školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  povolil plnění povinné školní docházky^44d),

  f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami
  působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem
  školství,  mládeže  a  tělovýchovy^44e) a dále jazykové vzdělání
  poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v
  přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek
  uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy^44f),

  g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a
  mládeži  příspěvkovými  organizacemi  a  nestátními  neziskovými
  organizacemi dětí a mládeže.

  (2)  Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby
  uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci
  1.

  § 58

  Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží

  (1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní
  služba  podle  zákona  upravujícího  zdravotní služby poskytovaná
  poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování
  zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo
  chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.

  (2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání

  a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského
  mléka, nebo

  b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle
  zákona  upravujícího  zdravotnické  prostředky,  stomatologickými
  laboratořemi a oprav těchto výrobků.

  (3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo
  prodej

  a) léčiv,

  b) potravin pro zvláštní výživu, nebo

  c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského
  předpisu.

  (4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném
  zdravotním pojištění^46).

  § 59

  Sociální pomoc

  Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle
  zvláštního právního předpisu^47). Sociální služby jsou osvobozeny od
  daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu^47a).

  § 60

  Provozování loterií a jiných podobných her

  Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona
  rozumí provozování loterií a jiných podobných her,^48) s výjimkou
  služeb  souvisejících  s  jejich  provozováním  zajišťovaných pro
  provozovatele jinými osobami.

  § 61

  Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:

  a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní
  členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností,
  občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo
  jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
  podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
  soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v
  souvislosti s poskytnutými službami,

  b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a
  výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími
  orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí
  podle zvláštního právního předpisu^48a),

  c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k
  činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k
  duchovní péči,

  d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou
  výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za
  účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou
  činnost,

  e)  poskytnutí  kulturních  služeb  a dodání zboží s nimi úzce
  souvisejícího  krajem,  obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem,
  právnickou  osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou
  osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,

  f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou
  osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a
  59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb
  při  příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání
  finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny
  nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
  soutěž,

  g) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, které
  jsou právnickou osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, která nejsou
  předmětem daně, pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování
  jejich plnění a pokud úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na
  jejich poskytnutí podle podílů členů v seskupení na poskytnuté službě,
  nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.

  § 62

  Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet
  daně

  (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při
  pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit
  nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění
  osvobozených od daně.

  (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení
  nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 2.