Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 9 § 63 - § 71g Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Díl 9

  Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

  § 63

  Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

  (1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená
  osvobozená plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71f:

  a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),

  b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),

  c) vývoz zboží (§ 66),

  d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67),

  e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),

  f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),

  g) přeprava osob (§ 70),

  h) dovoz zboží (§ 71),

  i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky
  letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f).

  (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně,
  vzniká  povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho
  uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s
  nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při
  stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se
  postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně
  podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43.

  § 64

  Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k
  dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z
  tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je
  osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží
  osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem
  daně.

  (2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu
  plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z
  tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje,
  nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet
  daně.

  (3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného
  členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není registrovaná k
  dani  v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není
  registrovaná k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo
  přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí
  osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání
  nebo  přeprava  zboží  je  uskutečněna podle zvláštního právního
  předpisu^24), a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v
  členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

  (4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského
  státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně
  s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo
  přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení
  zboží v tomto členském státě.

  (5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným
  prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo
  přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

  § 65

  Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně,
  pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je v každém případě
  osvobozeno od daně.

  (2) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně,
  pokud dovoz takového zboží je osvobozen od daně.

  § 66

  Osvobození od daně při vývozu zboží

  (1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z
  území Evropského společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo
  propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo
  vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný
  vývoz zboží z celního území Evropského společenství^48b). Za vývoz
  zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání
  zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

  (2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží
  plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země

  a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo

  b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v
  tuzemsku sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, ani provozovnu, s
  výjimkou  zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo
  zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro
  dopravu pro soukromé použití.

  (3) Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také umístění nebo
  dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

  (4) Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění
  považuje den výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený
  celním orgánem. Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen
  prokázat daňovým dokladem podle § 30 odst. 4 písm. a) a § 30 odst. 5.

  (5) Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo
  svobodného  skladu  se považuje den potvrzený celním orgánem na
  rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu v
  tuzemsku.  Umístění  nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo
  svobodného skladu je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle §
  30 odst. 4 písm. b) a § 30 odst. 5.

  (6) V případě, že výstup zboží z území Evropského společenství není
  potvrzen celním orgánem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup
  zboží jinými důkazními prostředky.

  § 67

  Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

  (1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo,
  místo podnikání ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je
  osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je
  pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a
  následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto
  služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty,
  nebo zmocněnou třetí osobou.

  § 68

  Osvobození ve zvláštních případech

  (1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro
  zásobení lodí

  a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu
  nebo používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti,

  b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu
  rybolovu,  s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k
  pobřežnímu rybolovu,

  c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních
  přístavů a kotvišť.

  (2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně
  nájmu námořních lodí s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),

  b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského
  vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno.

  (3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu
  letadel  s  posádkou,  které jsou užívány leteckými společnostmi
  provozujícími zejména přepravu osob a zboží mezi jednotlivými členskými
  státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi,

  b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto
  letadlech instalováno nebo používáno.

  (4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro
  zásobení letadel uvedených v odstavci 3.

  (5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby,
  s výjimkou služeb uvedených v odstavci 2, které přímo souvisejí s
  námořními loděmi uvedenými v odstavci 2 nebo přímo souvisejí s
  přepravovaným nákladem.

  (6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby,
  s výjimkou služeb uvedených v odstavci 3, které přímo souvisejí s
  letadly uvedenými v odstavci 3 nebo přímo souvisejí s přepravovaným
  nákladem.

  (7) Subjektem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí tyto
  subjekty uvedené v příslušných předpisech Evropské unie^75):

  a) Evropská unie,

  b) Evropské společenství pro atomovou energii,

  c) Evropská centrální banka,

  d) Evropská investiční banka,

  e) subjekt založený Evropskou unií.

  (8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo
  poskytnutí  služby  diplomatické misi^56), konzulárnímu úřadu^57),
  zvláštní misi, zastupitelství mezinárodní organizace nebo subjektům
  Evropské unie se sídlem v jiném členském státě a jejich členům a
  úředníkům, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu a v
  dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto
  subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž. Osvobození se
  uplatní, pouze pokud plátce uskutečňující toto dodání nebo poskytnutí
  služby prokáže nárok na osvobození tohoto dodání nebo poskytnutí služby
  osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem členského
  státu, na jehož území je sídlo těchto misí, úřadů, organizací a
  subjektů.

  (9) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství
  mezinárodní organizace nebo subjekty Evropské unie se sídlem v tuzemsku
  a jejich členové nebo úředníci, pokud jsou osobami požívajícími výsad a
  imunit podle § 80, jsou povinni na vyžádání osoby registrované k dani v
  jiném členském státě, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje
  službu, které jsou osvobozeny od daně, požádat správce daně o potvrzení
  osvědčení o osvobození od daně, a to v mezích a za podmínek upravených
  v protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění
  sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž.
  Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství
  mezinárodní organizace nebo subjekty Evropské unie, jejich členové nebo
  úředníci jsou oprávněni od osoby registrované k dani v jiném členském
  státě pořizovat zboží nebo službu, které jsou osvobozeny od daně, pouze
  v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti a v případě, kdy princip
  vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80. Pro stanovení
  tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80.

  (10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo
  poskytnutí služby

  a) uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými
  silami  ostatních  členských  států Severoatlantické smlouvy nebo
  civilními  zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich
  jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí,

  b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly jakéhokoli členského
  státu, který je členským státem Severoatlantické smlouvy a který není
  státem určení, které jsou určeny pro použití těmito ozbrojenými silami
  nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich
  jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí.

  (11) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata
  centrálním bankám jiných států.

  (12) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží
  humanitárním  a  dobročinným  organizacím, které je v rámci své
  humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropského
  společenství odešlou nebo přepraví do třetí země.

  (13) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby
  osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v
  zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69, s výjimkou
  odstavce 14, nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.

  (14) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží
  mezi členskými státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na
  ostrovy tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů
  nebo mezi těmito ostrovy.

  (15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží
  umístěného ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí
  služeb vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném skladu nebo ve
  svobodném pásmu.

  § 69

  Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

  (1) Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy
  zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost
  nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle §
  38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Za přepravu zboží vázanou na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz
  zboží se nepovažuje přeprava z místa v tuzemsku do svobodného skladu
  nebo svobodného pásma a naopak a mezi dvěma svobodnými sklady nebo
  svobodnými pásmy.

  (3) Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a
  vývoz zboží, jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, s
  výjimkou služeb uvedených v § 51, pokud zákon nestanoví jinak.

  (4) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu a vývozu
  zboží je plátce, který přepravu při dovozu a vývozu zboží uskutečňuje,
  povinen doložit správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním
  celním úřadem členského státu, který je vstupním státem při dovozu
  zboží  nebo výstupním státem při vývozu zboží, popřípadě jinými
  důkazními prostředky. Přepravním dokladem se rozumí doklad, který je
  používán pro dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a
  vývozu uskutečňována. Plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu a
  vývozu zboží na základě postoupení závazku dalších osob, je povinen
  prokázat nárok na osvobození od daně přepravním dokladem, smlouvou o
  přepravě věci nebo jinými důkazními prostředky.

  (5) Osvobození od daně při poskytnutí služeb podle odstavce 3 je
  plátce, který tyto služby uskutečňuje, povinen doložit správci daně
  dokladem o zaplacení, popřípadě jinými doklady prokazujícími splnění
  podmínek pro osvobození od daně.

  § 70

  Osvobození přepravy osob

  Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a
  dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo
  souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související s touto přepravou
  osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na
  účet  jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů,
  vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů. Tato
  přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou
  registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou
  povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

  § 71

  Osvobození od daně při dovozu zboží

  (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží
  plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.

  (2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží
  přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské
  unie^49), pokud se jedná o:

  a) zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy
  nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na množství do

  1. 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence,

  2. 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence,

  b) osobní majetek fyzických osob,

  1. které se stěhují ze zahraničí do tuzemska,

  2. dovážený při příležitosti sňatku,

  3. nabytý děděním,

  c) výbavu, studijní potřeby a vybavení domácností žáků nebo studentů,

  d) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění
  podniku,

  e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo
  chemické látky,

  1. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k
  výzkumu,

  2. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a
  tkání,

  3. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,

  4.  farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních
  událostech,

  f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,

  1. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní
  potřeby pouze bezúplatně nabyté,

  2. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch zdravotně postižených
  osob pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,

  3. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,

  g) dovoz v rámci mezinárodních vztahů,

  1. čestná vyznamenání nebo ceny,

  2. dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů,

  3. zboží určené k užívání hlavou státu,

  h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti,

  1. vzorky zboží nepatrné hodnoty,

  2. tiskoviny a reklamní materiál,

  3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné
  události,

  i) zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,

  j) různý dovoz, a to

  1. zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských
  práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví,

  2. turistický propagační materiál,

  3. různé dokumenty a zboží,

  4. materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě,

  5. stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy,

  6. pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových
  vozidlech a speciálních kontejnerech,

  7. zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo
  hřbitovů válečných obětí,

  8. rakve, urny a smuteční ozdoby.

  (3) Od daně je dále osvobozen dovoz

  a)  zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou
  alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových
  výrobků,

  b) čistokrevných koní starých nejvýše šest měsíců, narozených ve třetí
  zemi nebo na třetím území ze zvířete, které bylo na území Evropského
  společenství pokryto a poté dočasně vyvezeno k porodu,

  c) sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní
  povahy, které nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie,
  pokud jsou dováženy bezúplatně, nebo pokud jsou dováženy za úplatu a
  nejsou dodány osobou povinnou k dani,

  d) oficiálních publikací vydávaných orgány veřejné moci země nebo území
  vývozu,  mezinárodními  organizacemi,  veřejnými  samosprávami  a
  veřejnoprávními subjekty usazenými v zemi nebo na území vývozu a
  tiskovin šířených při příležitosti voleb do Evropského parlamentu nebo
  při příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, z níž tiskovina pochází,
  zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými v členských
  státech, pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi nebo na
  území vývozu a nevyužily vrácení daně při vývozu,

  e) vratných obalů bez úplaty či za úplatu,

  f) úlovku do přístavu, který nebyl zpracován nebo který již byl
  konzervován za účelem prodeje, ale dosud nebyl dodán, pokud byl
  uskutečněn osobou podnikající v námořním rybářství, nebo

  g) plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo
  vpuštěním z plavidla převážejícího plyn do soustavy zemního plynu nebo
  těžební  plynovodní  sítě,  dovoz  elektřiny,  tepla nebo chladu
  prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí.

  (4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží

  a) osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu
  vyplývajícím  z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého
  právního řádu, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla,

  b) uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek
  upravených v protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o
  umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská
  soutěž,

  c) uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v
  písmenu b), které jsou za mezinárodní organizace uznávány úřady
  hostitelského členského státu, nebo uskutečněný členy těchto organizací
  v mezích a za podmínek upravených mezinárodními smlouvami zakládajícími
  tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla, nebo

  d)  ozbrojenými  silami  ostatních  členských  států  Organizace
  Severoatlantické  smlouvy,  které  je  určeno pro použití těmito
  ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k
  zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném
  obranném úsilí.

  (5) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze
  osobě, která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno
  osvobození od cla.

  (6) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou.

  Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího
  nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím

  § 71a

  (1) Od daně je v tuzemsku osvobozen příležitostný dovoz zboží v
  osobních zavazadlech cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu
  užívání cestujícím, k užívání členy jeho rodiny nebo jako dar a z
  povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo pro obchodní
  účely (dále jen „dovoz zboží cestujícím“), a pokud jsou splněny
  podmínky uvedené v § 71b až 71d a v § 71f.

  (2) Osobními zavazadly cestujícího se pro účely tohoto zákona rozumí
  zavazadla, která cestující předkládá při svém příjezdu celnímu orgánu,
  a zavazadla, která celnímu orgánu předloží později, pokud prokáže, že
  byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho odjezdu u
  společnosti, která zajišťovala jeho přepravu.

  (3) Za dovoz zboží cestujícím se nepovažuje dovoz zboží, u kterého
  cestující prokáže, že bylo pořízeno na území Evropského společenství, a
  u kterého nebyla v žádném členském státě vrácena daň nebo spotřební
  daň.

  § 71b

  (1) Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od
  daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu.

  (2) Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního
  létání^49c) je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží
  odpovídající částce 300 EUR na osobu.

  (3) Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka uvedená
  v odstavcích 1 a 2 snižuje na částku 200 EUR na osobu.

  (4) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1
  až 3 nelze započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.

  (5) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1
  až 3 se nezapočítává hodnota

  a) zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f,

  b) zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,

  c) zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,

  d) léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.

  (6) Pro přepočet hodnoty zboží na českou měnu se použije kurz platný
  první pracovní den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží
  zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie. Takto přepočítaná hodnota
  zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoruny.

  § 71c

  (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových
  výrobků, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu

  a) 200 cigaret,

  b) 100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,

  c) 50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo

  d) 250 g tabáku ke kouření.

  (2)  Pro  účely  osvobození  od daně představuje každé množství
  jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového
  množství, které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit
  na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud součet jejich
  procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.

  (3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na zboží
  dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

  § 71d

  (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a
  alkoholických nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, je v tuzemsku
  osvobozen od daně nejvýše v rozsahu

  a) 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22
  % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80
  % objemových, nebo

  b)  2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu
  nepřesahuje 22 % objemových.

  (2)  Pro  účely  osvobození  od daně představuje každé množství
  jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového
  množství, které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit
  na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud součet jejich
  procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.

  (3) Při dovozu tichého vína a piva je v tuzemsku osvobozen od daně
  dovoz zboží cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu
  a 16 litrů piva na osobu.

  (4) Osvobození od daně podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na zboží
  dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

  § 71e

  (1) Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla, které je
  používáno k přepravě mezi třetími zeměmi a tuzemskem, nebo dovoz zboží
  členem posádky letadla v rámci rekreačního nebo sportovního létání, je
  v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce
  300 EUR na osobu.

  (2) Ustanovení § 71a až 71d se pro dovoz zboží členem posádky letadla
  uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně.

  § 71f

  Od daně je v tuzemsku osvobozen dovoz pohonných hmot v běžné nádrži
  motorového dopravního prostředku a dovoz pohonných hmot v množství
  nejvýše 10 litrů v přenosné nádrži v jednom motorovém prostředku pro
  dopravu.

  § 71g

  Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země,
  a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském
  státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od
  daně

  (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká daňová
  povinnost v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí
  země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě
  a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně
  podle § 64.

  (2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle
  § 64 odst. 1 nebo o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4,
  je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce v okamžiku propuštění
  zboží do volného oběhu poskytne celnímu orgánu

  a) své daňové identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo svého
  daňového zástupce,

  b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném
  členském státě, které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své
  daňové identifikační číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty
  v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném rozhodnutí
  celního orgánu o propuštění zboží do volného oběhu, a

  c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k
  odeslání nebo přepravě do jiného členského státu.

  (3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle
  odstavce 1 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo
  zboží do tohoto režimu propuštěno.

  (4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci
  daňová povinnost a plátce je povinen přiznat daň podle § 23.