Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Hlava 3 § 88 - § 92e Zvláštní režimy

Hlava III

  Zvláštní režimy

  § 88

  Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb

  (1) Zahraniční osoba povinná k dani, která nemá na území Evropského
  společenství provozovnu a která není v tuzemsku osobou povinnou přiznat
  a zaplatit daň s výjimkou § 108 odst. 1 písm. h) a povinnost přiznat a
  zaplatit daň nemá ani v jiném členském státě (dále jen "evidovaná
  osoba"), může postupovat podle zvláštního režimu, pokud poskytne
  elektronicky poskytovanou službu osobě, která není osobou povinnou k
  dani  a  která má sídlo nebo místo pobytu na území Evropského
  společenství, a pokud postupuje podle zvláštního režimu při poskytnutí
  všech elektronicky poskytovaných služeb, na které lze uplatnit tento
  zvláštní režim.

  (2) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a) státem identifikace členský stát, který si evidovaná osoba zvolí
  jako stát, ve kterém se přihlásí k postupu podle zvláštního režimu,

  b) státem spotřeby členský stát, ve kterém je podle § 10i odst. 1 místo
  plnění při poskytnutí elektronicky poskytované služby.

  (3) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je
  povinna oznámit Finančnímu úřadu Brno I

  a) zahájení a zrušení činnosti podle zvláštního režimu,

  b) změny, na jejichž základě není oprávněna dále postupovat podle
  zvláštního režimu, a

  c) změny týkající se údajů o zahájení činnosti.

  (4) Oznámení podle odstavce 3 musí být učiněno elektronicky ve formě
  stanovené Generálním finančním ředitelstvím.

  (5) Oznámení podle odstavce 3 může být učiněno také v anglickém jazyce.

  (6) Pokud se jedná o oznámení zahájení činnosti podle zvláštního
  režimu, je v něm evidovaná osoba povinna uvést

  a) název, pod kterým podniká,

  b) adresu,

  c) elektronické adresy včetně identifikace jejich webových stránek,

  d) prohlášení, že není plátcem ani osobou evidovanou k dani v jiném
  členském státě, a

  e) daňové identifikační číslo, které jí bylo přiděleno ve třetí zemi.

  (7) Po oznámení zahájení činnosti podle zvláštního režimu přidělí
  Finanční úřad Brno I na žádost evidované osobě daňové evidenční číslo.

  (8) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je
  povinna podat hlášení o dani Finančnímu úřadu Brno I za každé
  kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného
  kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v eurech ve výši daně uvedené v
  hlášení.

  (9) Hlášení o dani musí být podáno elektronicky ve formě stanovené
  Generálním finančním ředitelstvím. Evidovaná osoba je povinna v hlášení
  uvést

  a) daňové evidenční číslo,

  b) celkovou částku za poskytnuté elektronicky poskytované služby za
  kalendářní čtvrtletí, sníženou o daň, pro každý stát spotřeby,

  c) výši daně v eurech vyčíslenou podle příslušných sazeb daně z částky
  poskytnuté služby ve státu spotřeby a

  d) celkovou výši daně za elektronicky poskytované služby poskytnuté
  podle zvláštního režimu na území Evropského společenství.

  (10) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace,
  je povinna uchovávat záznamy o plnění, na které se vztahuje zvláštní
  režim, po dobu 10 let od konce roku, ve kterém se plnění uskutečnilo, a
  v této době je povinna na vyžádání správce daně záznamy elektronicky
  poskytnout. Správce daně daň nevyměřuje a postupuje pouze v souladu s
  hlášením a provedenou platbou daně.

  (11) Správce daně odejme evidované osobě, která si zvolí tuzemsko jako
  členský stát identifikace, daňové evidenční číslo, pokud

  a) evidovaná osoba opakovaně poruší podmínky zvláštního režimu,

  b) evidovaná osoba správci daně oznámí, že již nebude poskytovat
  elektronicky poskytované služby podle zvláštního režimu,

  c)  zjistí,  že evidovaná osoba přestala poskytovat elektronicky
  poskytované služby podle zvláštního režimu, nebo

  d) evidovaná osoba nesplňuje podmínky pro postup podle zvláštního
  režimu.

  (12) Jestliže správce daně odejme evidované osobě daňové evidenční
  číslo, evidovaná osoba není oprávněna postupovat podle zvláštního
  režimu.

  (13) Rozhodnutí o odejmutí se doručuje evidované osobě elektronicky bez
  uznávaného elektronického podpisu stejným způsobem, jakým je podáváno
  oznámení podle odstavce 3.

  § 89

  Zvláštní režim pro cestovní službu

  (1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby,
  který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní
  služby zákazníkovi.

  (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) poskytovatelem cestovní služby osoba povinná k dani, která poskytuje
  zákazníkovi cestovní službu,

  b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba,

  c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje
  kombinace služeb cestovního ruchu61) a popřípadě zboží, pokud jsou
  jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob
  povinných k dani; poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí
  jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více
  služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob
  povinných k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby
  zákazníkovi, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního
  ruchu ubytování nebo dopravy osob.

  (3)  Při  poskytnutí  cestovní služby je základem daně přirážka
  poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka
  se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako
  úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za
  poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil
  nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené
  od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní
  služby. Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi celkovou
  částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet poskytovatel
  cestovních  služeb  za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za
  zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou poskytovatel cestovních
  služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu,
  případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo
  zahrnuté do cestovních služeb uskutečněných za toto zdaňovací období.
  Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

  (4) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má
  poskytovatel poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je
  však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem
  plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

  (5) Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni
  uskutečnění cestovní služby, pokud se přirážka stanoví podle odstavce 3
  za zdaňovací období, je povinen přiznat daň nejpozději k poslednímu dni
  zdaňovacího  období, ve kterém jsou cestovní služby uskutečněny.
  Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní
  služby. Za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí
  poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě.

  (6) U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně.

  (7) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob
  povinných k dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je
  osvobozena  od daně s nárokem na odpočet daně. Jestliže služby
  cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani jsou
  poskytnuty jak mimo území Evropského společenství, tak i na území
  Evropského společenství, je cestovní služba osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám
  ve třetí zemi a na území Evropského společenství. Za službu cestovního
  ruchu poskytnutou ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava
  osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční
  přepravy nebo zpáteční přeprava.

  (8) Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na
  vrácení daně v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu
  nakoupených od plátců nebo od osob registrovaných k dani v jiném
  členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako součást cestovní
  služby.

  (9) Poskytovatel cestovní služby při poskytnutí cestovní služby nesmí
  samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky.

  (10) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na
  odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto
  poskytnutou službu.

  (11) Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo
  zboží vytvořené vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní
  služby, je povinen uplatňovat daň u těchto zdanitelných plnění podle
  příslušné sazby daně a daň se vypočítá z ceny zjištěné podle zvláštního
  právního předpisu^25), která se považuje za peněžní částku včetně daně.

  (12) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je
  povinen použít zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro
  daňové účely samostatně plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování
  daně.

  (13) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté
  cestovní služby při změně ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové
  částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
  změny, pokud tato změna má za následek zvýšení daňové povinnosti.
  Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné
  zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke dni změny ceny
  nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní
  službu podle odstavce 3, případně jiné změny. Pro výpočet daně se
  použije sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného
  plnění. Jestliže změna ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové
  částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
  změny, má za následek snížení daňové povinnosti, může plátce opravit
  základ daně a výši daně stejným způsobem.

  (14) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k
  dani,  která  není  poskytovatelem  cestovní  služby,  pro účely
  uskutečňování ekonomických činností, nemusí uplatňovat zvláštní režim a
  uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu daň na
  výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby
  cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.

  (15) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu
  spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby.
  Daň se vypočítá z úplaty, kterou plátce obdržel nebo má obdržet za
  poskytnutou službu zajištění cestovní služby, která se považuje za
  peněžní částku včetně daně. Poskytnutí služby spočívající v zajištění
  cestovní služby jménem a na účet jiné osoby je osvobozeno od daně s
  nárokem na odpočet daně, pokud jednotlivé služby cestovního ruchu
  zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty ve třetí zemi. Pokud jsou
  služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě poskytnuty jak ve
  třetí zemi, tak i na území Evropského společenství, je poskytnutí
  služby spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné
  osoby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru
  odpovídajícímu  poskytnutým  službám  cestovního ruchu mimo území
  Evropského  společenství a na území Evropského společenství. Pro
  vymezení služby cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí
  odstavec 7 věta třetí obdobně.

  § 90

  Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly,
  sběratelskými předměty a starožitnostmi

  (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a)  uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží
  uvedené v příloze č. 4,

  b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu
  použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl,
  sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a
  kromě drahých kovů a drahokamů,

  c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo
  dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo
  starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo
  na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.

  (2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží,
  uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je
  toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropského
  společenství

  a) osobou, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě,

  b) jiným plátcem, pro které dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně
  podle § 62 nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pro
  kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně obdobně podle platného
  předpisu jiného členského státu, nebo

  c) jiným obchodníkem, pokud při dodání tohoto zboží tímto jiným
  obchodníkem byl použit zvláštní režim.

  (3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o
  daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní
  cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl
  záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od
  osoby, které je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k
  ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako provize, náklady na
  balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je
  zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 11,

  b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má
  být získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.

  (4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je
  možné  přirážku stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle
  příslušné sazby daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl
  mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou pořizovací
  cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení
  podle příslušné sazby daně.

  (5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při
  dodání

  a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které
  sám dovezl,

  b) uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní
  nástupce,

  c) uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná
  k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla
  uplatněna snížená sazba daně.

  (6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4
  za celé zdaňovací období.

  (7) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit
  základ daně podle odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při
  dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a) se stanoví jako součet základu
  daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu zboží.

  (8) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně.
  Obchodník je povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva
  následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.

  (9) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského
  předmětu nebo starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu
  zboží podle § 66, je dodání tohoto zboží, jestliže je předmětem
  zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.

  (10) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen
  zaplatit v prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud
  je dodání tohoto zboží předmětem zvláštního režimu.

  (11) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu,
  nemá nárok na odpočet daně

  a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které
  sám dovezl,

  b) u uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní
  nástupce,

  c)  u  uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u
  kterého byla uplatněna snížená sazba daně.

  (12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného
  členského státu, nepoužije se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při
  dodání nového dopravního prostředku z tuzemska do jiného členského
  státu. Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud byl při
  jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.

  (13) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim,
  je povinen vést v evidenci pro daňové účely samostatně plnění podle
  jednotlivých způsobů uplatňování daně.

  (14) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu,
  nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky,
  pokud zákon nestanoví jinak.

  (15) Pokud obchodník uplatňuje daň při

  a) dodání uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti,
  které sám dovezl, má nárok na odpočet daně při dovozu tohoto zboží,

  b) dodání uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho
  právní nástupce, má nárok na odpočet daně u dodaného uměleckého díla,

  c) dodání uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u
  kterého byla uplatněna daň, má nárok na odpočet daně u dodaného
  uměleckého díla,
  přičemž může uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto zboží nejdříve ve
  zdaňovacím období, ve kterém je povinen přiznat daň.

  § 91

  Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího
  prodeje v nezměněném stavu

  Plátci,  kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v
  nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu
  na  základě  kontrolovatelné denní evidence tržeb, mohou požádat
  příslušného správce daně o stanovení individuálního způsobu stanovení
  daňové povinnosti. Správce daně je povinen stanovit plátci na základě
  konkrétních podmínek vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 100 a
  daňového řádu individuální způsob stanovení daňové povinnosti. Správce
  daně zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato výjimka vztahuje.

  § 92

  Zvláštní režim pro investiční zlato

  (1) Investičním zlatem se rozumí

  a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované
  afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce,
  ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti
  nejméně 995 tisícin,

  b) zlaté mince, které

  1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,

  2. byly vyraženy po roce 1800,

  3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a

  4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní
  hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

  (2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam
  zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

  (3)  Od  daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání
  investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho
  dovoz. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje i na

  a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované
  zlato,

  b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a
  swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní
  nárok, nebo

  c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů,
  které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k
  investičnímu zlatu.

  (4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou,
  která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění
  dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo
  jeho dovozu.

  (5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na
  investiční  zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání
  investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému
  plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

  (6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání
  investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud
  plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

  (7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok
  na odpočet daně v plné výši

  a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle
  odstavce 5,

  b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata,
  které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím
  zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

  c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo
  ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

  (8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na
  investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení,
  pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo
  související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na
  investiční zlato.

  § 92a

  Režim přenesení daňové povinnosti

  (1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo
  zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen
  přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  (2) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení
  daňové povinnosti, je povinen podle § 26 vystavit daňový doklad s
  náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém
  dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat
  plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

  (3) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové
  povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu
  výši daně podle § 28 odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně
  odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

  (4) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení
  daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci
  pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo
  plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění
  zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

  (5) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu
  přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období
  evidenci  pro  daňové  účely, ve které je povinen uvést daňové
  identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum
  uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

  (6)  Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno
  zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen
  předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z
  evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a
  to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

  § 92b

  Dodání zlata

  (1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje

  a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního
  zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu,
  zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo
  odpadu,

  b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.

  (2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije
  plátce režim přenesení daňové povinnosti.

  § 92c

  Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu

  Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně
  dodání tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění,
  řezání, štěpení, lisování nebo odlévání do ingotů plátci, použije
  plátce režim přenesení daňové povinnosti.

  § 92d

  Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

  Při převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle jiného právního
  předpisu^76)  na  plátce  použije  plátce režim přenesení daňové
  povinnosti.

  § 92e

  Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

  Při  poskytnutí  stavebních  prací,  které podle sdělení Českého
  statistického  úřadu  o  zavedení  Klasifikace  produkce (CZ-CPA)
  uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace
  produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije
  plátce režim přenesení daňové povinnosti.