Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Hlava 4 § 93 - § 110 Správa daně v tuzemsku

Hlava IV

  Správa daně v tuzemsku

  § 93

  Správa daně celními orgány při dovozu a vývozu zboží

  Při správě daně celními orgány při dovozu a vývozu zboží se postupuje
  podle právních předpisů upravujících správu cla.

  § 93a

  Místní příslušnost

  (1) Místní příslušnost správce daně u skupiny se řídí místem sídla,
  místem podnikání nebo provozovny jejího zastupujícího člena; je-li
  zastupujícímu členu příslušný Specializovaný finanční úřad, je současně
  příslušný i skupině.

  (2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo, místo
  podnikání ani provozovnu, s výjimkou osoby evidované podle § 88, je
  místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

  (3) Pro osobu povinnou k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst.
  20, je místně příslušným správcem daně finanční úřad místně příslušný
  její části, která je součástí skupiny.

  § 94

  Plátci

  (1) Osoba povinná k dani, se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku uvedenou
  v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po
  měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle
  tohoto zákona plátcem dříve. Nesplní-li registrační povinnost podle §
  95 odst. 1, stává se plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na
  rozhodnutí o registraci.

  (2) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která

  a) uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s
  nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se
  sídlem  nebo  místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o
  sdružení^10)  nebo  jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat dosahovaný
  samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi
  účastníky sdružení v rámci sdružení překročí obrat stanovený v § 6, se
  stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve
  kterém byl obrat překročen, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem
  dříve; nesplní-li registrační povinnost podle § 95 odst. 2, stává se
  plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci,

  b) uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s
  nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se
  sídlem  nebo  místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o
  sdružení^10)  nebo jiné obdobné smlouvy, stává se plátcem datem
  účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci toho účastníka
  sdružení, který se stal plátcem jako první, nestane-li se podle tohoto
  zákona plátcem dříve,

  c) uzavře smlouvu o sdružení^10) nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem
  ke  společnému  uskutečňování  zdanitelných  plnění  nebo  plnění
  osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem dnem
  uzavření této smlouvy.

  (3) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která nabývá majetek pro účely uskutečňování ekonomických činností na
  základě  rozhodnutí  o  privatizaci  podle  zvláštního  právního
  předpisu,^63) a osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v
  tuzemsku, která nabývá majetek od plátce na základě smlouvy o prodeji
  podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku, tvořící organizační
  složku podniku, se stává plátcem dnem nabytí majetku.

  (4) Osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  nebo v jiném členském státě, na které při přeměně společnosti nebo
  družstva podle zvláštního právního předpisu^64) přechází nebo je
  převáděno jmění zanikající společnosti nebo družstva, pokud zanikající
  společnost nebo družstvo byly plátcem, se stávají plátci dnem zápisu
  přeměny do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která při změně
  právní formy na jinou formu podle zvláštního právního předpisu^64)
  nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění
  její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků,
  nepřestává být plátcem.

  (5) Osoba povinná k dani, která jako osoba oprávněná podle zvláštního
  právního předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, se stává
  plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Při ukončení
  dědického řízení se dědic, kterému je majetek vydáván a který pokračuje
  po zemřelém plátci v živnosti, stává plátcem ke dni následujícímu po
  dni vydání majetku.

  (6) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku, se stává
  plátcem  dnem,  kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném
  kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Do celkové hodnoty
  pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a
  hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně. Plátce je povinen
  přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí
  uvedenou částku.

  (7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která pořizuje v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní
  prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává
  plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží.

  (8) Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v
  tuzemsku podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez
  nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
  podle § 108 odst. 2, se stává plátcem dnem poskytnutí této služby.
  Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento
  den.

  (9) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d
  a § 10j osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst.
  2, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb. Plátce je povinen
  přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den.

  (10) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  které je dodáno zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 nebo
  dodán plyn nebo elektřina podle § 7a odst. 1 nebo 3, s místem plnění v
  tuzemsku, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108
  odst. 2, se stává plátcem dnem dodání zboží. Plátce je povinen přiznat
  a zaplatit daň již ze zboží dodaného v tento den.

  (11) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9
  odst. 1, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud
  povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

  (12) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb
  osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to prostřednictvím
  své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem poskytnutí
  těchto služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby
  poskytnuté tento den.

  (13) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba
  povinná  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které uskuteční
  zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku mimo dovozu zboží, se
  stávají plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud jsou osobou
  povinnou přiznat a zaplatit daň. Pokud tyto osoby uskuteční plnění
  osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou plnění podle §
  66, 68 a 69, stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění.

  (14) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo
  ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani,
  které založí v tuzemsku provozovnu, se stávají plátcem dnem vzniku
  provozovny, s výjimkou, kdy tyto osoby uskutečňují prostřednictvím
  provozovny v tuzemsku pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na
  odpočet daně.

  (15) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba
  povinná  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z
  jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku
  a zboží, které je předmětem spotřební daně, kromě zboží pořízeného
  prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle § 17, se stávají
  plátcem dnem prvního pořízení zboží.

  (16) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční
  osoba povinná k dani, kterým je poskytnuto plnění podle § 92a, s místem
  plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem poskytnutí tohoto plnění.

  (17) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo,  místo  podnikání  ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje
  zasílání zboží podle § 18 do tuzemska, které v běžném kalendářním roce
  přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla
  tato částka překročena. Osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s
  výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze
  plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která
  uskutečňuje zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, podle §
  18 do tuzemska, se stává plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží.

  (18) Osoba povinná k dani, která dobrovolně podá přihlášku k registraci
  podle § 95 odst. 7 nebo 8, se stává plátcem datem účinnosti registrace
  uvedeným na rozhodnutí o registraci.

  (19) Osoba identifikovaná k dani podle § 96, která začne uskutečňovat
  ekonomickou  činnost,  se stává plátcem dnem zahájení ekonomické
  činnosti.

  (20) Osoba povinná k dani, která je členem skupiny, a v rozsahu, v
  jakém se její část nestala součástí skupiny podle § 5a uskuteční
  zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet
  daně, s výjimkou dovozu zboží nebo plnění podle § 69, s místem plnění v
  tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem
  uskutečnění tohoto plnění, pokud je osobou povinnou přiznat a zaplatit
  daň.

  § 95

  Registrace plátce

  (1) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 1,
  jejíž obrat překročil částku uvedenou v § 6, je povinna podat přihlášku
  k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém
  překročila stanovený limit.

  (2) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem

  a) podle § 94 odst. 2 písm. a), je povinna podat přihlášku k registraci
  do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila
  stanovený limit,

  b) podle § 94 odst. 2 písm. b), je povinna podat přihlášku k registraci
  do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka dozvěděla, nebo

  c) podle § 94 odst. 2 písm. c), je povinna předložit přihlášku k
  registraci do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy,

  a je povinna o svém podání přihlášky k registraci informovat ostatní
  účastníky sdružení.

  (3) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 3, je
  povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne nabytí majetku.

  (4) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 4, je
  povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny
  do obchodního rejstříku. Právnická osoba, která je plátcem, a při změně
  právní formy nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce,
  je povinna do 15 dnů ode dne zápisu změny právní formy do obchodního
  rejstříku oznámit změnu správci daně, který ji vyznačí na rozhodnutí o
  registraci.

  (5) Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, která pokračuje
  po zemřelém plátci v živnosti a není plátcem, je povinna podat
  přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne úmrtí plátce, pokud při
  zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce nepostupovala podle § 79
  odst. 4. Při ukončení dědického řízení je dědic, kterému je vydáván
  majetek zemřelého plátce, který pokračuje po zemřelém plátci v živnosti
  a není plátcem, povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne
  vydání majetku, pokud neuplatnil postup podle § 79 odst. 4. Obdobně se
  postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle zvláštního
  právního předpisu.^66)

  (6) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba
  povinná k dani, které se stávají plátcem podle § 94 odst. 6 až 17, jsou
  povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se
  stanou plátcem.

  (7) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku,
  která je osvobozena od uplatňování daně podle § 6, je oprávněna podat
  přihlášku k registraci kdykoliv.

  (8) Osoba povinná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo,
  místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba
  povinná  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou
  provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění
  osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které budou uskutečňovat
  v tuzemsku plnění s nárokem na odpočet daně, jsou oprávněny podat
  přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního uskutečnění tohoto
  plnění.

  (9) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 19,
  je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zahájení
  ekonomické činnosti.

  (10) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou
  v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako
  plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci. Pokud tato osoba
  začne uskutečňovat zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s
  nárokem na odpočet daně, je povinna podat přihlášku k registraci podle
  odstavce 1, pokud její celkový obrat přesáhne limit stanovený v § 6
  odst. 1. Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u
  nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56, může podat
  přihlášku k registraci kdykoliv.

  (11) Osoba povinná k dani, která se stává plátcem podle § 94 odst. 20,
  je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se
  stane plátcem.

  (12) Ministerstvo financí a správce daně mohou zpřístupnit údaje z
  registru plátců daně; těmito údaji jsou daňové identifikační číslo,
  obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu
  a příjmení nebo názvu a sídlo nebo místo podnikání plátce daně.

  § 95a

  Skupinová registrace

  (1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou
  členy skupiny, osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku
  k registraci podá osoba určená za zastupujícího člena skupiny u správce
  daně místně příslušného podle § 93a.

  (2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního
  roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31.
  října běžného kalendářního roku. Pokud je přihláška podána po 31. říjnu
  běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem od 1. ledna druhého
  kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci.

  (3) Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem
  skupiny od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá
  s jeho souhlasem žádost o přistoupení plátce do skupiny nejpozději do
  31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá žádost po 31.
  říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny
  od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

  (4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v §
  5a stává členem skupiny od prvního dne třetího měsíce následujícího po
  měsíci, ve kterém skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení
  osoby do skupiny.

  (5) Člen skupiny se stává plátcem následujícím dnem po dni zrušení
  registrace skupiny nebo následujícím dnem po dni zániku jeho členství
  ve skupině.

  (6) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně
  zaniká, přechází nebo je převáděno jeho jmění, se stává členem skupiny
  od prvního dne následujícího po dni jeho zániku, pokud není v okamžiku
  zániku člena skupiny samostatnou osobou povinnou k dani.

  (7) Osoba, na kterou při přeměně členů více skupin, kteří při přeměně
  zanikají, přechází nebo je převáděno jejich jmění, se stává plátcem od
  prvního dne následujícího po dni zániku členů skupin, pokud není v
  okamžiku jejich zániku samostatnou osobou povinnou k dani. Přihlášku k
  registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do
  obchodního rejstříku.

  (8) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně
  zaniká, přechází nebo je převáděno jeho jmění a která je v okamžiku
  zániku člena skupiny osobou povinnou k dani, se stává plátcem od
  prvního dne následujícího po dni zániku člena skupiny. Přihlášku k
  registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do
  obchodního rejstříku.

  (9) V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny
  podle odstavce 4 je skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně
  podle § 79 odst. 1 a 2. Nárok na odpočet daně se uplatní v daňovém
  přiznání za první zdaňovací období po dni přistoupení tohoto člena.

  § 96

  Osoby identifikované k dani

  (1) Právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží z jiného
  členského státu v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně
  v běžném kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč, se stává osobou
  identifikovanou k dani dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Do
  celkové  hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového
  dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební
  daně.

  (2) Právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje z
  jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je
  předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem
  prvního dodání tohoto zboží.

  (3) Právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z
  jiného členského státu, která podá přihlášku k registraci, i když
  hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odstavci 1, se
  stává osobou identifikovanou k dani k datu účinnosti registrace
  uvedenému na rozhodnutí o registraci.

  § 97

  Registrace osoby identifikované k dani

  (1) Osoba identifikovaná k dani je povinna předložit místně příslušnému
  správci daně přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne překročení částky
  326 000 Kč. Pořizuje-li z jiného členského státu nový dopravní
  prostředek a zboží, které je předmětem spotřební daně, je povinna
  předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne prvního pořízení
  tohoto zboží.

  (2) Právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, je oprávněna předložit
  místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci kdykoliv.

  § 98

  Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti

  (1) Nesplní-li osoba povinná k dani povinnost se registrovat podle § 95
  odst. 1 nebo podle § 95 odst. 2 písm. a), stanoví správce daně daň
  náhradním způsobem.

  (2) Daň stanovenou náhradním způsobem stanoví správce daně ze základu
  daně, kterým je souhrn úplat náležejících osobě povinné k dani za
  uskutečněná zdanitelná plnění, která byla uskutečněna bez daně za
  období, kdy měla být osoba povinná k dani plátcem. Správce daně při
  stanovení výše daně použije sazby daně platné ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění.

  (3) Daň stanovená náhradním způsobem je splatná do 30 dnů ode dne
  doručení platebního výměru.

  (4) Pokud správce daně stanoví daň náhradním způsobem, dodatečné daňové
  přiznání není přípustné.

  § 99

  Zdaňovací období

  (1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za
  předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč.

  (2) Pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000
  000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

  (3) Plátce, jehož zdaňovacím obdobím je podle odstavce 1 kalendářní
  čtvrtletí a jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl částky
  alespoň 2 000 000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období
  kalendářní měsíc, pokud tuto změnu oznámí správci daně nejpozději do
  31. ledna příslušného roku.

  (4) Zdaňovací období plátce, který podniká společně s jinými plátci na
  základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, se stanoví ze
  součtu obratu dosaženého všemi účastníky v rámci sdružení a obratu
  plátce dosaženého mimo sdružení.

  (5) Při přeměně společnosti fúzí se zdaňovací období zúčastněných
  společností  nebo družstev stanoví ze součtu obratů zúčastněných
  společností nebo družstev. Při přeměně společnosti nebo družstva
  rozdělením  se  zdaňovací  období  nově  založených nástupnických
  společností nebo družstev, popřípadě nástupnických společností nebo
  družstev při rozdělení sloučením stanoví tak, že se přiřadí ke každé
  nástupnické společnosti obrat zanikající společnosti nebo družstva v
  poměru, v jakém na ně bylo převedeno jmění ze zanikající společnosti
  nebo družstva. Při převodu jmění na společníka se zdaňovací období
  stanoví z obratu společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu
  společníka.

  (6) Pokud není znám obrat za předcházející kalendářní rok, stanoví se
  zdaňovací období podle odstavce 1 nebo 2 z předpokládaného ročního
  obratu v běžném roce.

  (7) Prvním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní čtvrtletí nebo
  kalendářní měsíc, ve kterém se osoba povinná k dani stala plátcem.

  (8) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 3 ze čtvrtletního na
  měsíční anebo z měsíčního na čtvrtletní je možné provést od počátku
  kalendářního roku, pokud ji plátce do 31. ledna toho roku oznámí
  správci daně. Nedojde-li ke změně zdaňovacího období podle odstavce 1
  nebo 2, a to dosažením nebo překročením obratu ve výši 10 000 000 Kč
  nebo nedosažením obratu ve výši 2 000 000 Kč za předcházející
  kalendářní rok, zdaňovací období plátce se v následujícím roce nemění,
  dokud plátce neoznámí změnu podle odstavce 3.

  (9) Zdaňovacím obdobím pro osobu identifikovanou k dani je kalendářní
  čtvrtletí.

  (10) Zdaňovacím obdobím plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, místo
  podnikání ani provozovnu je kalendářní čtvrtletí.

  (11) Při rozhodnutí o úpadku končí probíhající zdaňovací období dnem,
  který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. Následující
  zdaňovací období plátce začíná dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o
  úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo
  účinnosti rozhodnutí o úpadku. Pro období po dni nabytí účinnosti
  rozhodnutí  o  úpadku, ve kterém probíhá insolvenční řízení, je
  zdaňovacím  obdobím plátce kalendářní měsíc. Dojde-li k ukončení
  insolvenčního řízení, končí zdaňovací období dnem, kdy došlo k ukončení
  insolvenčního řízení, a následující zdaňovací období začíná dnem
  následujícím po dni, ve kterém došlo k ukončení insolvenčního řízení.
  Po  ukončení insolvenčního řízení je do konce kalendářního roku
  zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc a pro následující kalendářní
  rok se určí zdaňovací období podle odstavců 1 až 3.

  (12) Při rozhodnutí o úpadku člena skupiny končí probíhající zdaňovací
  období skupiny dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o
  úpadku člena skupiny. Následující zdaňovací období skupiny a plátce,
  jehož členství ve skupině zaniklo v souvislosti s insolvenčním řízením,
  začíná dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí posledním dnem
  kalendářního měsíce, ve kterém nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku.

  (13) Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc.

  § 100

  Evidence pro daňové účely

  (1) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje
  vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro
  správné stanovení daňové povinnosti. Plátce je povinen vést evidenci v
  takovém členění, aby sestavil daňové přiznání, a jestliže uskutečnil
  dodání zboží nebo poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 do jiného
  členského státu osobě registrované k dani, aby sestavil souhrnné
  hlášení.

  (2) Plátce je povinen vést také evidenci uskutečněných plnění, která
  jsou osvobozená od daně nebo nejsou předmětem daně. Plátce je povinen
  rovněž vést evidenci obchodního majetku, a to v rámci účetnictví nebo
  samostatně.

  (3) Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení^10)
  nebo jiné obdobné smlouvy, jsou povinni vést evidenci pro účely daně
  podle odstavců 1 a 2 za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně.
  Evidenci vede určený účastník sdružení, který za sdružení plní všechny
  povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní
  jednotlivé účastníky.

  (4) Plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, a osoba
  identifikovaná k dani jsou povinni vést evidenci o hodnotě pořízeného
  zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

  (5) Člen skupiny je povinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pro
  ostatní členy skupiny.

  (6) Věřitel je povinen vést evidenci oprav podle § 44, která obsahuje
  obchodní firmu nebo jméno a příjmení dlužníka, daňové identifikační
  číslo dlužníka, evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
  evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1 a výši
  opravy daně na výstupu.

  § 101

  Daňové přiznání a splatnost daně

  (1) Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat
  daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i
  v případě, že mu nevznikla daňová povinnost, pokud zákon nestanoví
  jinak. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Vlastní daňová povinnost je splatná
  ve lhůtě pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně vyměřované v
  souvislosti s dovozem zboží podle § 20,^66a) u kterého je splatnost
  daně stanovena celními předpisy.

  (2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící
  dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30
  dnů od skončení zdaňovacího období. To platí i pro skupinu v případě,
  že soud rozhodl o úpadku jejího člena. Za zdaňovací období v době
  probíhajícího insolvenčního řízení, včetně zdaňovacího období končícího
  dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání
  daňového přiznání 25 dnů od skončení zdaňovacího období.

  (3) Plátce, který jako osoba oprávněná podle zvláštního právního
  předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, je povinen podat za
  zemřelého  daňové přiznání ke dni úmrtí do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce. Při ukončení
  dědického řízení, kdy je majetek vydáván dědici, je osoba oprávněná
  podle zvláštního právního předpisu, která pokračovala po zemřelém
  plátci v živnosti, povinna podat poslední daňové přiznání ke dni
  ukončení dědického řízení. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě
  pro podání daňového přiznání.

  (4) Zanikne-li společnost nebo družstvo zrušením bez likvidace, je
  daňové přiznání za část zdaňovacího období ke dni zániku plátce povinen
  podat právní nástupce plátce, a to s uvedením, že je podává za
  zaniklého plátce.

  (5) Plátce, který jako určený účastník sdružení^10) vede evidenci pro
  daňové účely za sdružení podle § 100 odst. 3, je povinen uvést ve svém
  daňovém přiznání zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti
  a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti celého sdružení.
  Ostatní účastníci sdružení v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná
  plnění a daňovou povinnost ze své vlastní činnosti.

  (6) Osoba identifikovaná k dani je povinna do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla daňová povinnost, podat daňové
  přiznání. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání.

  (7) Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu
  je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém mu
  vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od
  daně s nárokem na odpočet daně, podat daňové přiznání. Vlastní daňová
  povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

  (8) Osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat a
  zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. k), je povinna podat daňové
  přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vystavila
  doklad, na kterém uvedla daň. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro
  podání daňového přiznání.

  § 102

  Souhrnné hlášení

  (1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

  a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v
  jiném členském státě,

  b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

  c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném
  obchodu podle § 17, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu,
  nebo

  d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9
  odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně, osobě registrované k
  dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň
  příjemce služby.

  (2) Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou
  adresu zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno
  prostřednictvím  datové  zprávy,  která  není  opatřena uznávaným
  elektronickým  podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové
  schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve
  lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží
  nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně.

  (3) Souhrnné hlášení za sdružení^10) podává určený účastník sdružení,
  který podává daňové přiznání za sdružení.

  (4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů
  po skončení kalendářního měsíce.

  (5) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d),
  podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro
  podání daňového přiznání.

  (6) Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé
  kalendářní čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční
  plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká plátci povinnost v tomto
  kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci,
  ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c),
  povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto
  kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce,
  ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).
  Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4, a to za
  každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil
  plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).

  (7) Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné
  údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat
  následné souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 2.

  (8) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném
  souhrnném hlášení posoudí, případně prověří a využije při stanovení
  daňové povinnosti. Obdobný postup uplatní ohledně údajů, které správce
  daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.

  § 103

  Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud
  nestanovenou daň

  Hrozí-li  nebezpečí  z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a
  vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním
  zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový
  subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.

  § 104

  Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období

  (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého
  příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daňovou povinnost,
  správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna,
  dodatečně nevyměří.

  (2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého
  příslušely, a snížil tím v tomto zdaňovacím období daňovou povinnost,
  správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna,
  dodatečně nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle daňového řádu z
  částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za
  každý den krácení státního rozpočtu. Úrok z prodlení je splatný ve
  lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

  (3) Postup podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní, pokud plátce, který
  měl nárok na odpočet daně v částečné výši podle § 72 odst. 6 ve
  zdaňovacím období, do kterého skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti příslušely, uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období a zdaňovací
  období, do kterého příslušely, bylo v jiném kalendářním roce.

  (4) Pro osobu identifikovanou k dani platí odstavce 1 a 2 obdobně.

  § 105

  Vracení nadměrného odpočtu

  (1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný
  přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného
  odpočtu. Tento postup se neuplatní, pokud vznikne vratitelný přeplatek
  změnou daňové povinnosti na základě dodatečného vyměření, a postupuje
  se podle daňového řádu.

  (2) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného
  vyměření se stává vratitelným, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny
  nemá  daňový nedoplatek. Přeplatek skupiny se použije na úhradu
  případného daňové nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny.

  (3) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně
  daňový nedoplatek, podléhá tento úroku z prodlení podle daňového řádu
  od počátku běhu lhůty podle odstavce 1. Úrok z prodlení se neuplatní do
  doby vrácení nadměrného odpočtu.

  (4) Za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření a
  vratitelný přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100 Kč.

  § 106

  Zrušení registrace

  (1) O zrušení registrace může plátce, s výjimkou plátce podle § 94
  odst. 14, požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti
  registrace uvedeného na rozhodnutí o registraci, pokud jeho obrat
  nepřesáhl  za  nejbližších  předcházejících  12 po sobě jdoucích
  kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč a pokud celková hodnota zboží
  pořízeného z jiného členského státu nepřekročila v běžném kalendářním
  roce částku 326 000 Kč a tato hodnota nebyla překročena ani v roce
  minulém, pokud tento zákon nestanoví jinak. O zrušení registrace může
  plátce také požádat, pokud uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně
  bez nároku na odpočet daně.

  (2) Plátci podnikající na základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné
  obdobné smlouvy mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při
  vystoupení nebo vyloučení ze sdružení za podmínek uvedených v odstavci
  1, nebo pokud přestanou být osobou povinnou k dani, a to po vypořádání
  majetku. Při rozpuštění sdružení mohou požádat všichni účastníci
  sdružení o zrušení registrace po vypořádání majetku ve sdružení.
  Obratem účastníka sdružení je pro účely zrušení registrace součet jeho
  obratu za plnění uskutečňovaná mimo sdružení a podílu obratu sdružení
  připadajícího na něho ze sdružení. Podíl obratu připadajícího na
  účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak rovným dílem.

  (3) Plátce podle § 94 odst. 3, 4 a 5 však může požádat o zrušení
  registrace nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy se stal
  plátcem, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000 Kč.

  (4) Pokud plátce žádá o zrušení registrace, je povinen prokázat, že
  existují důvody pro zrušení registrace uvedené v odstavci 1.

  (5) Pokud dojde ke zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho
  právní nástupce povinen postupovat podle § 79 odst. 4. To neplatí,
  pokud osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po
  zemřelém plátci v živnosti a současně je plátcem nebo předloží
  přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne úmrtí plátce. Ke dni
  vydání majetku dědici, popřípadě správci dědictví, který nepokračuje v
  živnosti po zemřelém plátci, je osoba oprávněná, která pokračovala po
  zemřelém plátci v živnosti, povinna postupovat u vydaného majetku podle
  § 79 odst. 4. Tato povinnost se nevztahuje na případ, kdy je majetek
  vydán dědici, který pokračuje v živnosti a současně je plátcem nebo
  předloží přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne vydání
  majetku. Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal
  podle zvláštního právního předpisu.^66)

  (6) Zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace se nepovažuje za
  zrušení s povinností snížit nárok na odpočet daně podle § 79 odst. 4,
  pokud jsou všechny zúčastněné společnosti nebo družstva plátci. Obdobně
  se postupuje i v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí
  podnikatelskou činnost tím způsobem, že celý svůj obchodní majetek
  vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a
  jejíž je jediným zakladatelem, nebo v případě, kdy dojde ke zrušení
  registrace právnické osoby, která je plátcem a byla založená jedinou
  fyzickou osobou a v činnosti zaniklé právnické osoby pokračuje tato
  fyzická osoba jako podnikatel, anebo v případě, kdy dojde k přeměně,
  sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku nebo osoby, která
  nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže jsou plátci.

  (7) Správce daně je však oprávněn zrušit registraci plátce, pokud

  a) plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu
  dvanácti po sobě následujících měsíců plnění,

  b) plátce neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona,

  c) plátce přestane být osobou povinnou k dani, nebo

  d) plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na
  odpočet daně.

  (8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 má odkladný účinek a
  účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí
  o zrušení registrace.

  (9) Správce daně je oprávněn zrušit registraci plátce, který nemá v
  tuzemsku sídlo ani místo podnikání, pokud tento plátce v předcházejícím
  kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění nebo plnění
  osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

  § 106a

  Zrušení a změna skupinové registrace

  (1) Správce daně zruší registraci skupiny k 31. prosinci běžného
  kalendářního roku, pokud skupina podá žádost o zrušení registrace
  nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud žádost skupina
  podá po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně
  registraci skupiny k 31. prosinci následujícího kalendářního roku.

  (2) Správce daně zruší členství osoby ve skupině k 31. prosinci běžného
  kalendářního roku, pokud skupina podá žádost o vystoupení člena ze
  skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud žádost
  skupina podá po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně
  členství osoby ve skupině k 31. prosinci následujícího kalendářního
  roku.

  (3) Dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku člena skupiny zaniká jeho
  členství ve skupině.

  (4) V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou
  členové skupiny povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode
  dne zániku jeho členství ve skupině. Pokud tak neučiní, ustanoví
  zastupujícího člena správce daně rozhodnutím.

  (5) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny
  podle § 95a odst. 4, může skupina podat nejdříve po uplynutí jednoho
  roku od data, kdy se stal členem skupiny.

  (6) Pokud skupina nesplňuje podmínky stanovené v § 5a, je povinna
  oznámit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato
  skutečnost nastala. Správce daně zruší registraci skupiny k 31.
  prosinci běžného kalendářního roku, pokud skupina oznámí, že nesplňuje
  podmínky stanovené v § 5a nejpozději do 31. října běžného kalendářního
  roku. Pokud tuto skutečnost skupina oznámí po 31. říjnu běžného
  kalendářního roku, zruší správce daně registraci skupiny k 31. prosinci
  následujícího kalendářního roku.

  (7) Pokud člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství stanovené v §
  5a, je skupina povinna oznámit tuto skutečnost do 15 dnů ode dne, kdy
  tato skutečnost nastala. Správce daně zruší členství osoby ve skupině k
  31. prosinci běžného kalendářního roku, pokud skupina oznámí, že člen
  skupiny nesplňuje podmínky pro členství stanovené v § 5a nejpozději do
  31. října běžného kalendářního roku. Pokud tuto skutečnost skupina
  oznámí po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně
  členství osoby ve skupině k 31. prosinci následujícího kalendářního
  roku.

  (8) Správce daně je oprávněn zrušit registraci skupiny k 31. prosinci
  kalendářního roku, pokud skupina neplní své povinnosti vyplývající z
  tohoto zákona.

  (9) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni
  vzniku jeho členství ve skupině.

  (10) Zrušení registrace podle tohoto ustanovení a zrušení členství
  osoby ve skupině se nepovažují za zrušení registrace s povinností
  snížit nárok na odpočet daně podle § 79 odst. 4.

  § 107

  Zrušení registrace osoby identifikované k dani

  (1) Osoba identifikovaná k dani může po uplynutí 2 kalendářních roků od
  data  účinnosti  registrace uvedeného na rozhodnutí o registraci
  počítaných od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí o registraci
  nabylo  účinnosti,  požádat  o zrušení registrace, pokud hodnota
  pořízeného zboží v běžném roce nepřekročila částku 326 000 Kč bez daně
  a pokud tuto částku nepřekročila ani v roce předcházejícím.

  (2) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani nejdříve
  po uplynutí 2 kalendářních roků od data účinnosti registrace uvedeného
  na rozhodnutí o registraci počítaných od konce kalendářního roku, v
  němž rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, pokud jí za poslední 2
  kalendářní roky nevznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.

  (3) Pokud osoba registrovaná jako osoba identifikovaná k dani zahájí
  ekonomickou činnost, správce daně zruší její registraci jako osoby
  identifikované k dani k datu předcházejícímu datu účinnosti registrace
  uvedenému na rozhodnutí o registraci plátce.

  (4) Správce daně zruší registraci osoby identifikované k dani ke dni
  vzniku jejího členství ve skupině.

  § 108

  Osoby povinné přiznat a zaplatit daň

  (1) Přiznat a zaplatit daň správci daně jsou povinni

  a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo
  poskytnutí služby, popř. převod nemovitosti s místem plnění v tuzemsku,
  s výjimkou plnění podle § 92a a s výjimkou plnění, u kterých je povinna
  přiznat a zaplatit daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,

  b) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována
  služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 osobou povinnou k
  dani neusazenou v tuzemsku,

  c) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytována
  služba s místem plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j, dodáváno
  zboží s montáží nebo instalací s místem plnění v tuzemsku podle § 7
  odst. 3 nebo dodáván plyn, elektřina, teplo nebo chlad soustavami nebo
  sítěmi s místem plnění v tuzemsku podle § 7a odst. 1 nebo 3, osobou
  povinnou k dani neusazenou v tuzemsku,

  d) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kteří pořizují v tuzemsku
  zboží z jiného členského státu,

  e) kupující, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani,
  kterému je dodáváno zboží za podmínek stanovených v § 17,

  f) osoba, v jejíž prospěch je zboží při dovozu propuštěno do celního
  režimu, u kterého vzniká daňová povinnost podle § 23,

  g) osoba, v jejíž prospěch je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo
  svobodného skladu zpět do tuzemska,

  h) zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje elektronické služby
  podle zvláštního režimu a zvolila si tuzemsko jako stát identifikace,

  i) plátce, kterému je poskytnuto plnění podle § 92a,

  j) osoba, která není plátcem, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní
  prostředek z jiného členského státu,

  k) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň.

  (2) Osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku se pro účely tohoto
  ustanovení  rozumí  zahraniční osoba povinná k dani, která nemá
  provozovnu v tuzemsku, nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku.
  Pokud zahraniční osoba nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, mají v
  tuzemsku provozovnu, považují se za osobu povinnou k dani neusazenou v
  tuzemsku  za  podmínky,  že tato provozovna se neúčastní daného
  zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby.

  (3) Osoby povinné přiznat a zaplatit daň mají procesní postavení
  daňového subjektu.

  (4) Osoba určená k zajištění prodeje obchodního majetku plátce, která
  přijala úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna
  zajistit daň a odvést ji na osobní daňový účet plátce vedený u místně
  příslušného správce daně. Tato osoba je povinna oznámit správci daně
  uskutečnění a výši zdanitelného plnění ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnil prodej obchodního
  majetku plátce.

  § 109

  Ručení za nezaplacenou daň

  (1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku
  uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále
  jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí za nezaplacenou daň z tohoto
  plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl,
  že

  a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

  b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu
  na takové plnění (dále jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se
  úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

  c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

  (2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto
  plnění, pokud je úplata za toto plnění

  a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé
  ceny^25), nebo

  b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
  poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.

  § 109a

  Zvláštní způsob zajištění daně

  (1)  Pokud  příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele
  zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl
  vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze na úhradu daně
  poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění.

  (2) Úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci
  daně.  Současně  s platbou příjemce zdanitelného plnění způsobem
  zveřejněným správcem daně uvede

  a) identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,

  b) daň, na kterou je úhrada určena,

  c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,

  d)  den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty
  poskytovatelem zdanitelného plnění.

  (3) Pokud je úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění provedena bez
  uvedení dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo dne přijetí úplaty, má
  se za to, že takovým dnem je den přijetí platby správcem daně.

  (4) Částka uhrazená za poskytovatele zdanitelného plnění se přijímá a
  eviduje na jeho osobním depozitním účtu. Ke dni splatnosti daně se tato
  částka převede na osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění
  s datem platby k tomuto dni; dojde-li k úhradě později, převede se na
  osobní daňový účet s datem platby evidovaným na osobním depozitním
  účtu.

  (5) Byla-li daň, na kterou je úhrada určena, zcela nebo zčásti
  uhrazena, použije se částka převáděná z osobního depozitního účtu nebo
  její část jako úhrada daně na osobním daňovém účtu poskytovatele
  zdanitelného plnění.

  § 110

  Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu

  Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav,
  může  vláda  nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou dobu,
  odpovídající  charakteru  a  intenzitě ohrožení bezpečnosti České
  republiky,

  a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů,
  případně přeřadit zboží nebo služby ze základní do snížené sazby daně a
  naopak,

  b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené
  síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní
  služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží
  a poskytovat stanovené služby těmto subjektům bez daně, při zachování
  nároku na odpočet daně v plné výši.