Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Část II. § 111 - § 113 Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

ČÁST DRUHÁ

  PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 111

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za období přede dnem nabytí
  účinnosti  tohoto  zákona,  jakož  i  pro uplatnění práv s tím
  souvisejících, platí dosavadní právní předpisy.

  2. Podle dosavadních právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona se až do svého ukončení posuzují všechny procesní lhůty,
  které začaly běžet před účinností tohoto zákona. Lhůty pro uplatnění
  práv podle bodu 1 se řídí dosavadními právními předpisy.

  3. Plátce registrovaný podle dosavadních předpisů je plátcem podle
  tohoto zákona.

  4. Plátce, který podává daňové přiznání za kalendářní čtvrtletí, je
  povinen do 25. července 2004 podat daňové přiznání za měsíc duben 2004
  podle dosavadních právních předpisů.

  5. Zdaňovacím obdobím pro plátce, který podává daňové přiznání za
  kalendářní čtvrtletí a tento plátce postupoval podle bodu 4, je období
  od 1. května 2004 do 30. června 2004. Od 1. července 2004 plátce podává
  daňové přiznání podle § 99.

  6. Osvědčení o registraci, která byla vydána přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti. Daňová identifikační
  čísla  přidělená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona
  zaregistrovaným daňovým subjektům se mění tak, že první tři číslice a
  pomlčka se nahrazují kódem "CZ". Daňový subjekt je povinen uvádět takto
  změněné daňové identifikační číslo. Na žádost daňového subjektu správce
  daně vyznačí změnu daňového identifikačního čísla v osvědčení o
  registraci.

  7. Pro stanovení výše obratu uvedené v § 6 tohoto zákona se pro účely
  registrace nepřihlíží k obratu dosaženému před účinností tohoto zákona.

  8. Ve zdaňovacích obdobích roku 2004 ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona se použije jako zálohový koeficient pro zkracování nároku na
  odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient vypočtený při vypořádání
  odpočtu daně za zdaňovací období kalendářního roku 2003.

  9. Při zrušení registrace počínaje dnem účinnosti tohoto zákona plátce,
  který při uplatnění nároku na odpočet daně u majetku v období do 31.
  prosince 2000 použil koeficient podle § 20 dosavadního zákona, upraví
  částku snížení nároku na odpočet daně podle § 74 odst. 5 koeficientem
  stanoveným podle § 76 tohoto zákona.

  10. Při vypořádání nároku na odpočet daně od 1. ledna 2004 do 31.
  prosince 2004 postupuje plátce tak, že za období od 1. ledna 2004 do
  data účinnosti tohoto zákona provede vypořádání podle znění § 20
  dosavadního zákona, a za období od data účinnosti tohoto zákona do 31.
  prosince 2004 podle § 76 tohoto zákona. Vypořádání za období od 1.
  ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona plátce uvede do daňového
  přiznání za měsíc duben 2004. V případě dodatečné opravy uskutečněných
  zdanitelných plnění za již vypořádané období podle předchozí věty
  plátce postupuje podle § 20 odst. 11 dosavadního zákona. Vypořádání za
  období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 plátce
  uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2004. Ve
  zdaňovacích obdobích roku 2005 se použije jako zálohový koeficient pro
  zkracování nároku na odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient
  vypočtený při vypořádání odpočtu daně za zdaňovací období od data
  účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004.

  11. U smluv uzavřených do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti
  tohoto zákona, u nichž byly do tohoto dne poskytnuty zálohy na
  zdanitelná plnění, která budou uskutečněna po nabytí účinnosti tohoto
  zákona,  je plátce daně povinen přiznat daň ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění. Záloha zaplacená před datem účinnosti tohoto
  zákona není přijatou platbou podle tohoto zákona. U smluv uzavřených do
  dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona na plnění, která
  budou  uskutečněna  po  nabytí  účinnosti tohoto zákona a budou
  zdanitelnými plněními podle tohoto zákona, je plátce, který je povinen
  přiznat a zaplatit daň, povinen tuto daň přiznat ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, pokud je platba přijata
  po  nabytí účinnosti tohoto zákona. Částka zaplacená před datem
  účinnosti tohoto zákona není přijatou platbou podle tohoto zákona.

  12. Pro smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a předmět
  smlouvy byl předán do užívání do dne předcházejícího dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se použijí příslušná ustanovení zákona č.
  588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do dne
  předcházejícího datu nabytí účinnosti tohoto zákona.

  13.  Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě se může
  zaregistrovat ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud bude
  uskutečňovat zdanitelná plnění v tuzemsku.

  14. U zboží, které bylo v jiném členském státě nebo nově přistupujícím
  členském státě propuštěno do celního režimu vývoz nebo tranzit do 30.
  dubna 2004 a po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do tuzemska,
  se postupuje jako při dovozu zboží.

  15. U zboží, které bylo v tuzemsku propuštěno do celního režimu vývoz,
  tranzit nebo pasivní zušlechťovací styk do 30. dubna 2004 a po dni
  nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do jiného členského státu, se
  postupuje jako při vývozu zboží.

  16. Ustanovení § 36 odst. 10 se poprvé použije pro vratné zálohované
  obaly vykoupené po 30. dubnu 2004.

  17. zrušen

  18. Pro stanovení místa plnění podle § 8 odst. 3 v období od účinnosti
  tohoto zákona do 31. prosince 2004 neplatí podmínka, že hodnota
  dodaného  zboží  do  jiného členského státu nebyla překročena v
  předcházejícím kalendářním roce.

  19. Rozhodnutí o záznamní povinnosti vydané správci daně podle § 18
  zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
  předpisů, a to s platností do 31. prosince 2004, zůstávají v platnosti
  i po dni účinnosti tohoto zákona.

  20. U převodu nemovitosti, u kterého dojde k právním účinkům vkladu do
  30. dubna 2004, se použijí dosavadní právní předpisy.

  21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy
  před účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních
  režimů, se postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona
  podle celních předpisů.

  22. U programů předvstupní pomoci se po účinnosti tohoto zákona vrací
  daň podle § 81 až do ukončení těchto programů.

  23. Pokud bude zboží před účinností tohoto zákona propuštěno do režimu
  vývozu a jeho výstup do jiného členského státu po účinnosti tohoto
  zákona  nebude potvrzen celním orgánem, prokazuje plátce splnění
  podmínek pro osvobození od daně jinými důkazními prostředky.

  § 112

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  2. Zákon č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.

  3. Zákon č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Zákon č. 133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Zákon č. 208/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  § 113

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
  republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 23 odst.
  3, § 73 odst. 3 věty poslední a § 51 odst. 1 písm. j), která nabývají
  účinnosti dnem 1. ledna 2005.

  Zaorálek v. r.

  Špidla v. r.