Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Příloha 1 Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě

Příloha 1

  Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
----------------------------------------------------------------------
Číselný kód       Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného
označování zboží
----------------------------------------------------------------------

01-05, 07-23,25    - Potraviny včetně nápojů (vyjma     alkoholických,
            vymezených zvláštním
            předpisem^70)) a krmiva pro
            zvířata; živá zvířata, semena, rostliny
            a přísady, obvykle určené k přípravě
            potravin; výrobky obvykle
            používané jako doplněk nebo náhražka
            potravin; voda.
            Mimo zboží zařazeného do číselných
            kódů 2203 - 2208.
06           Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule,
            kořeny a podobné; řezané květiny
            a dekorativní listoví.
07-12          Rostliny a semena.


----------------------------------------------------------------------
28-30, 40, 48, 56,  - Radiofarmaka, sorbit pro  diabetiky,
61 62          aspartam,  sacharin  a  jeho  soli,
            antibiotika, farmaceutické výrobky - jen
            používané pro zdravotní služby, prevenci
            nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
----------------------------------------------------------------------
4818, 6111, 6209   - Dětské pleny
----------------------------------------------------------------------

49          - Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny
            a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 %
            plochy, obrázková alba, obrázkové  knihy,
            předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti,
            hudebniny tištěné či rukopisné,
            kartografické výrobky všech druhů včetně
            atlasů, nástěnných map, topografických
            plánů a globusů, kromě tiskovin plně
            nebo podstatně určených k reklamě.

----------------------------------------------------------------------
01- 96        - Zdravotnické prostředky podle zvláštních
            právních předpisů,^71) včetně náhradních
            dílů, u kterých je čestným prohlášením
            doloženo, že zboží  náleží k určitému
            zdravotnickému prostředku  k ošetřování
            nemocných, vyjma zboží kapitoly 24.
----------------------------------------------------------------------
48, 64, 66, 84, 85, 87 - Zboží pro osobní používání nemocnými ke
90, 91          zmírnění následků nemocí, jež není
             zdravotnickým prostředkem podle zvláštních
             právních předpisů, a to:
             - Braille papír
             - Bílé hole pro  nevidomé a částečně
              vidící osoby
             - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým
              výstupem pro nevidomé a částečně vidící
              osoby
             - Manipulační  stroje a  zařízení pro
              přepravu těžce zdravotně postižených
              osob upoutaných na vozíku
             - Psací stroje a stroje na zpracování
              textu  (slovní  procesory)  upravené
              k používání  nevidomými  a  částečně
              vidícími  osobami   nebo  osobami
              s amputovanou  nebo  ochrnutou horní
              končetinou
             - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo
              hmatovým  výstupem  pro  nevidomé
              a částečně vidící osoby a elektronické
              počítací  stroje  s  hlasovým  nebo
              hmatovým  výstupem  pro  nevidomé
              a částečně vidící osoby
             - Počítače  speciálně  upravené  pro
              nevidomé  a  částečně  vidící osoby
              s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
              hardwarovým adaptérem pro zvětšování
              písma a obrazu,  a jejich jednotky
              a přídavná zařízení s hlasovým nebo
              hmatovým  výstupem  nebo hardwarovým
              adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
             - Braillská  počítačová  tiskárna  pro
              nevidomé  a částečně  vidící osoby,
              klávesnice pro  nevidomé a částečně
              vidící osoby a jiné výstupní a vstupní
              jednotky  počítače  pro  zpracování
              hmatového písma
             - Jednotky počítačů a přídavná zařízení
              k počítačům umožňující jejich ovládání
              osobami se sníženou jemnou motorikou
              nebo amputovanými končetinami
             - Telefony a videotelefony konstruované
              pro použití neslyšícími osobami
             - Zvětšovače  televizního  obrazu  pro
              nevidomé a částečně vidící osoby
             - Speciální  akustické  nebo  vizuální
              přístroje  pro  neslyšící,  nevidomé
              a částečně vidící osoby
             - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční
              páky, včetně řadicí páky, pro tělesně
              postižené osoby
             - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
              osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
              s pouzdrem jiným než z drahých kovů
              a vibrační  a světelné  hodinky pro
              neslyšící osoby
             - Vibrační  a  světelné  budíky  pro
              neslyšící osoby a budíky s hlasovým
              nebo hmatovým výstupem pro nevidomé
              a částečně vidící osoby
             - Části  a  součásti  těchto výrobků,
              u kterých  je  čestným  prohlášením
              doloženo, že zboží náleží k určitému
              výše uvedenému druhu zboží.
----------------------------------------------------------------------
94            - Dětské sedačky do automobilů.
----------------------------------------------------------------------

4401           - Palivové dřevo v polenech, špalcích,
              větvích, otepích nebo podobných tvarech;
              dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a
              dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované
              do     polen, briket, pelet nebo podobných tvarů,
              určené jako palivo.
----------------------------------------------------------------------

  Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu
  vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1.
  lednu 2007.

  Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému
  kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k
  tomuto kódu v textové části této přílohy.

  Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské
  periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
  a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.