Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Příloha 2 Seznam služeb podléhajících snížené sazbě

Příloha 2

  Seznam služeb podléhajících snížené sazbě


CZ-CPA     Popis služby
        Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
33.17.19    Opravy invalidních vozíků.
36.00.2    Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37       Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících
        s těmito činnostmi.
38.1      Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2      Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
49       Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
49.39.2    Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky.
50       Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
51       Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
55       Ubytovací služby.
59.14     Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
81.21.10    Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11    Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

86       Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce
        CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena
        od daně podle § 58.
87       Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
88.10,88.91  Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
90       Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců,
        pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít
        a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
90, 91, 93   Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
        (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických
        zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních
        parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
93.11, 93.12  Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých
        i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
93.13     Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11    Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
93.29.21    Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
96.03     Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04     Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

  Snížené  sazbě  daně podléhají služby, které odpovídají současně
  číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a
  výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této
  přílohy.

  Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po
  stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem
  určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních
  řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve
  znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
  pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o
  změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995
  Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
  Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné
  linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

  Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby
  mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje
  úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k
  bydlení.

  Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných
  prostor bytového domu.

  Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č.
  121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
  autorským a o změně některých zákonů v platném znění.