Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 11 § 80 - § 87 Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně

 Díl 11

  Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně

  § 80

  Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

  (1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle
  smluv, které jsou součástí českého právního řádu^55) (dále jen "osoba
  požívající výsad a imunit"), rozumí:

  a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů
  vedených  honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární
  úřad"), akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,

  b) zvláštní mise,

  c) zastupitelství mezinárodní organizace,

  d) člen diplomatické mise^56) konzulárního úřadu^57) nebo subjektu
  Evropské unie se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena služebního
  personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou
  republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,

  e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo
  pobytu v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je
  trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku, a státní
  příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro
  Českou republiku a který nemá místo pobytu v tuzemsku,

  f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní
  žije ve společné domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15
  let,  není  státním  občanem  České  republiky a je registrován
  Ministerstvem zahraničních věcí.

  (2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací
  zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená
  jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom
  daňovém dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou nákupu pohonných hmot
  pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb spojených se
  sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu,
  topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb
  (dále jen "zaplacená daň") se vrací:

  a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a
  její osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a jejím rodinným příslušníkům
  podle odstavce 1 písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v
  rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v
  cizím státu,

  b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale
  její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb,
  maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně
  zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých
  v  souvislosti  s  nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou
  nemovitostí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise nebo
  konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do výše
  100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů, a jeho rodinným příslušníkům podle odstavce 1 písm. f),
  maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně
  zaplacené v ceně osobních automobilů,

  c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro
  Českou republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše
  250 000 Kč za kalendářní rok,

  d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro
  Českou republiku, ale má místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do
  výše 10 000 Kč za kalendářní rok,

  e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000
  Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s nákupem,
  výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitostí nacházejících se v
  tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak,

  f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za
  kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,
  pokud  nestanoví  mezinárodní  smlouva  jinak,  a jejím rodinným
  příslušníkům uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do výše 100 000
  Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.

  (3) U člena subjektu Evropské unie uvedeného v odstavci 1 písm. d),
  který má sídlo v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků se daň
  vrací maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok.

  (4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti
  a jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového
  přiznání,  přičemž  tato příloha tvoří nedílnou součást daňového
  přiznání. Pokud cena včetně daně za zboží a služby poskytnuté v
  souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitosti
  nacházející se v tuzemsku, ve které sídlí diplomatická mise nebo
  konzulární úřad, je vyšší než 100 000 Kč, zaplacená daň se vrátí,
  jestliže vysílající stát cizí diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
  samostatně potvrdí přiznání nároku na vrácení daně ve stejném rozsahu
  pro české diplomatické mise nebo konzulární úřady anebo v případě
  zvláštní mise a mezinárodní organizace, jestliže mezinárodní smlouva
  zakládá nárok na vrácení zaplacené daně.

  (5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě
  požívající výsad a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím
  období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně
  této  osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který
  následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné
  plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a)
  až c) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za
  podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední
  potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d)
  až f) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za
  podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro vlastní
  potřebu a spotřebu.

  (6) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce
  uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby uvedené v odstavci 1
  povinen vystavit s těmito náležitostmi:

  a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) název, popřípadě jméno a příjmení osoby, pro kterou se uskutečňuje
  zdanitelné plnění,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (7) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 uplatní nárok
  na vrácení daně v daňovém přiznání, které se podává příslušnému správci
  daně na tiskopise předepsaném a vydaném Ministerstvem financí. Daňové
  přiznání se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den
  po skončení prvního zdaňovacího období v kalendářním roce a nejpozději
  do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

  (8) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 má pro účely
  vracení daně procesní postavení daňového subjektu podle daňového řádu.

  (9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v
  odstavci 1 písm. a) až c) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a
  imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí.

  (10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající
  výsad a imunit takto:

  a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové
  přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,

  b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem
  v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové
  přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v
  písmenu a),

  c) člen subjektu Evropské unie se sídlem v tuzemsku, včetně jeho
  rodinných příslušníků, podává daňové přiznání správci daně místně
  příslušnému podle sídla orgánu Evropských společenství,

  d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c)
  podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejího
  sídla v tuzemsku,

  e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1
  písm. e), včetně jeho rodinných příslušníků podává daňové přiznání
  správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České
  republice,

  f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c),
  včetně jejich členů podle odstavce 2 písm. d), podávají daňové přiznání
  Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

  (11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí
  zaplacená daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Pokud
  je  podané  daňové přiznání neúplné nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce
  daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby ve lhůtě stanovené
  správcem daně vady nebo pochybnosti odstranila. Daň správce daně
  nevrátí, pokud nejsou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se
  podaného daňového přiznání. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (12) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1, která
  uplatnila nárok na vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí
  při vývozu zboží uplatnit nárok na vrácení daně zahraničním fyzickým
  osobám podle § 84.

  (13) Rozsah výsad vztahujících se k nákupu osobních automobilů v
  tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z
  jiných členských států osvobozených od daně, počet těchto osobních
  automobilů a lhůta, po kterou nesmí být tyto osobní automobily
  pronajaty, zapůjčeny, zastaveny nebo převedeny úplatně či neúplatně na
  jinou osobu, se řídí principem vzájemnosti a přiznává se maximálně v
  takové míře, v jaké se přiznává české osobě požívající výsad a imunit v
  cizím státu.

  (14) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují
  množstevní limity pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1,
  za kterých je u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň
  nebo  je  pořízení osobního automobilu z jiného členského státu
  osvobozeno od daně takto:

  a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně osobní automobily v množství přiměřeném k
  velikosti úřadu,

  b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně v množství:

  1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2
  osobní automobily plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen
  rodinným příslušníkem registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

  2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1
  osobní automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem
  registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

  3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní
  automobil,

  c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně osobní automobily v množství stanoveném v písmenu
  b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,

  d) u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku se vrací daň nebo je
  pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od
  daně za podmínky, že ve lhůtě 24 měsíců ode dne registrace osobního
  automobilu nebude osobní automobil zapůjčen, zastaven nebo převeden
  úplatně či neúplatně na jinou osobu; pokud je osobní automobil zcizen
  před uplynutím lhůty 24 měsíců, musí osoba požívající výsad a imunit
  podle odstavce 1 vrácenou daň v plném rozsahu uhradit příslušnému
  finančnímu úřadu; daň nemusí být vrácena zpět příslušnému finančnímu
  úřadu pouze za podmínky, že osoba požívající výsad a imunit podle
  odstavce 1 osobní automobil, u něhož byla daň vrácena nebo jehož
  pořízení bylo osvobozeno od daně, převede na jinou osobu požívající
  výsad a imunit podle odstavce 1,

  e) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí
  svůj služební pobyt v České republice před uplynutím 24měsíční lhůty od
  registrace osobního automobilu a uplatnila nárok na vrácení daně nebo
  osvobození od daně při pořízení osobního automobilu, vrátí příslušnému
  finančnímu úřadu alikvotní podíl daně, který se váže na období
  chybějící do uplynutí 24měsíční lhůty, v případě prodeje osobního
  automobilu osobě, která není osobou požívající výsad a imunit podle
  odstavce 1.

  (15) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit rozumí
  také subjekty Evropské unie.

  (16) Osobě uvedené v odstavci 15 se zaplacená daň vrací, pokud je cena
  včetně daně zaplacená za zdanitelné plnění uvedená na jednom dokladu
  vyšší než 4 000 Kč a tato osoba nakoupené zboží nebo služby použije
  výhradně pro svou úřední potřebu.

  (17) Osoba uvedená v odstavci 15 podává žádost o vrácení daně
  prostřednictvím Ministerstva financí místně příslušnému správci daně
  podle jejího sídla v tuzemsku. Pokud tato osoba nemá sídlo v tuzemsku,
  je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Zaplacená daň se vrátí
  do šesti měsíců od obdržení žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené
  na celé koruny.

  (18) Nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 15 se prokazuje
  dokladem s náležitostmi podle odstavce 6.

  (19) Pro stanovení maximální výše daně, která se vrací podle tohoto
  ustanovení, se započítává i výše daně, která by se uplatnila, kdyby
  plnění poskytnuté pro osobu požívající výsad a imunit nebylo osvobozeno
  od daně podle § 68 odst. 9.

  § 81

  Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

  (1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu,
  obsahuje ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od
  daně nebo z prostředků zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má
  osoba, která takovou daň zaplatila, nárok na vrácení daně, a to na
  základě žádosti. Daň se nevrací u programů a projektů financovaných ze
  zdrojů Evropské unie s výjimkou programů předvstupní pomoci.

  (2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila
  a která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné
  zahraniční  pomoci  nebo  z  prostředků ze zdrojů Evropské unie
  poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje^59a), pokud podle
  pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity
  na úhradu daně.

  (3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen "žadatel"), musí v
  žádosti o vrácení daně uvést obchodní firmu nebo jméno a příjmení,
  popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo pobytu, daňové identifikační číslo
  nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost o vrácení
  daně podává žadatel místně příslušnému finančnímu úřadu, s výjimkou
  zahraniční osoby, která podává žádost Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

  (4) Žádost o vrácení daně musí být doložena

  a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí
  služby, které byly vystaveny plátcem,

  b) dokladem o zaplacení daně,

  c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené
  zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné
  zahraniční  pomoci,  které  vydá Ministerstvo financí nebo osoba
  Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení oprávněná.

  (5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné
  plnění uskutečňuje,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (6) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo
  zahraniční osoba, které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za
  nakoupené zboží nebo poskytnutou službu v rámci zahraniční pomoci
  zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve prospěch osoby z
  jiného členského státu nebo zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné
  plnění a uplatnil daň na výstupu, pokud tyto osoby nepožádají o vrácení
  daně. V tomto případě neobsahuje žádost o vrácení daně doklad o
  zaplacení daně, ale musí být v žádosti o vrácení daně osobou z jiného
  členského státu nebo zahraniční osobou potvrzeno, že tyto osoby
  nepožádají o vrácení daně. Tímto potvrzením těmto osobám nárok na
  vrácení daně zaniká.

  (7) Žadatel, který není plátcem, má pro účely vracení daně procesní
  postavení daňového subjektu podle daňového řádu.

  (8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud
  není nárok na vrácení daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.

  (9) Pokud je podaná žádost neúplná nebo pokud vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané
  žádosti. Osobě, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí nejpozději
  do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni
  odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (10) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1
  až 9, neuplatní nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.

  § 82

  Vracení daně plátcům v jiných členských státech

  (1) Plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku,
  má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném
  členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo, místo
  podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným
  členským státem. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro
  uskutečnění plnění uvedených v § 72 odst. 4 nebo 5, má nárok na vrácení
  daně pouze v poměrné výši.

  (2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti
  o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného
  Generálním finančním ředitelstvím. Přístup na elektronický portál
  přidělí místně příslušný správce daně na základě žádosti o přidělení
  přístupu  podané  elektronicky ve struktuře zveřejněné Generálním
  finančním ředitelstvím.

  (3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního
  roku následujícího po období pro vrácení daně. Pokud se žádost o
  vrácení daně týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009,
  podává se nejpozději do 31. března 2011. Přijetí žádosti o vrácení daně
  bude  žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického
  portálu.

  (4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši
  koeficientu podle § 76, provede plátce opravu částky daně, o kterou
  požádal nebo která již byla vrácena. Opravu provede plátce v žádosti o
  vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období
  pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení
  daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím
  elektronického portálu.

  (5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud
  žadatel v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená
  od daně bez nároku na odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani
  podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou nepovinnou k dani. Oznámení o
  nepředání  žádosti  o  vrácení daně bude sděleno prostřednictvím
  elektronického portálu.

  (6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí
  okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou
  adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického
  portálu.

  Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském
  státě

  § 82a

  (1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku
  má osoba povinná k dani registrovaná k dani v jiném členském státě,
  pokud během období pro vrácení daně

  a) neměla sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, a

  b) neuskutečnila dodání zboží, převod nemovitosti ani poskytnutí služby
  s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění osvobozeného od daně
  podle § 51, 66, 68 a 69, dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých
  byla podle § 108 povinna přiznat a zaplatit daň osoba, které byla tato
  plnění poskytnuta, nebo plnění podle § 17, které uskutečnila jako
  prostřední osoba.

  (2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za
  nichž má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě má nárok na odpočet daně v
  poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v této poměrné výši.

  (3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly
  uplatněny

  a) v rozporu s tímto zákonem,

  b) u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66
  odst. 2 písm. b).

  (4) Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení
  daně prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v
  němž  má osoba registrovaná k dani sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu.

  (5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

  a) daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty
  žadatele,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání,
  místo pobytu žadatele,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání,
  místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,

  d) elektronickou adresu,

  e) popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo
  služba přijata, pomocí harmonizovaných kódů,

  f) období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,

  g) prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci
  1 písm. b),

  h) údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny
  účtu,

  i) za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto
  údaje:

  1. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné
  plnění, nejde-li o dovoz zboží,

  2. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečnil zdanitelná plnění,

  3. evidenční číslo daňového dokladu,

  4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  5. základ daně a výši daně v české měně,

  6. celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,

  7. koeficient pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
  vyjádřený jako procentní podíl,

  8. druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle kódů
  uvedených v odstavci 6.

  (6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán
  podle těchto kódů:

  1 uhlovodíková paliva,

  2 nájem dopravního prostředku,

  3 výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby
  uvedené pod kódy 1 a 2),

  4 mýtné a silniční poplatky,

  5 cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné
  dopravě,

  6 ubytování,

  7 potraviny, nápoje a restaurační služby,

  8 vstupné na veletrhy a výstavy,

  9 výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,

  10 jiné.

  (7) Žádost o vrácení daně musí žadatel

  a) vyplnit v českém jazyce, a to i v případě vyžádání doplňujících
  údajů,

  b) doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu
  při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR
  u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních
  druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

  (8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně,
  činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce,
  případně období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního
  roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší, než
  je ekvivalent částky

  a) 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než
  tři měsíce, nebo

  b) 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než
  tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku.

  (9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na
  českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní
  bankou k prvnímu pracovnímu dni měsíce ledna roku, za nějž je žádost o
  vrácení daně podána. Přepočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny
  dolů.

  (10)  Žádost  o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září
  kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok
  zaniká. Pokud se žádost o vrácení daně týká období pro vrácení daně
  spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011,
  jinak nárok zaniká. Žádost o vrácení daně se považuje za podanou, jen
  pokud žadatel uvedl všechny údaje požadované podle odstavce 5.

  (11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení
  daně, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém
  byla přijata úplata, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud z této
  úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň, nebo ve kterém byla
  vyměřena daň při dovozu zboží. Žádost o vrácení daně může obsahovat
  také daň, která nebyla zahrnuta v předcházejících podaných žádostech o
  vrácení daně, ale pouze daň, která se týká plnění uskutečněného v
  příslušném kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení daně
  vztahuje.

  (12) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši
  koeficientu pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, provede
  osoba registrovaná k dani v jiném členském státě opravu částky daně, o
  kterou požádala nebo která již byla vrácena. Opravu provede v žádosti o
  vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po daném období
  pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení
  daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím
  elektronického portálu. Je-li podáno samostatné prohlášení, správce
  daně vezme v úvahu tuto opravu a postupuje obdobně jako u žádosti o
  vrácení daně.

  § 82b

  (1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném
  členském státě se postupuje podle daňového řádu, není-li stanoveno
  tímto zákonem jinak.

  (2) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném
  členském státě je Finanční úřad pro Prahu 1.

  (3) Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky.
  Oznámení, výzvy a rozhodnutí ve věci vrácení daně osobě registrované k
  dani v jiném členském státě se doručují na elektronickou adresu
  uvedenou v žádosti o vrácení daně. Doručením se pro účely tohoto
  ustanovení rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou
  adresu.

  (4) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o datu obdržení žádosti o
  vrácení daně.

  (5) Správce daně si může do 4 měsíců od data obdržení žádosti o vrácení
  daně vyžádat doplňující údaje, a to od žadatele, příslušného orgánu
  jiného členského státu nebo jiné osoby. Doplňující údaje musí být
  správci daně poskytnuty do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění
  údajů. Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti konkrétního
  nároku, je oprávněn si vyžádat doplňující údaje v podobě předložení
  originálu nebo kopie příslušného daňového dokladu, v tomto případě se
  nepoužijí částky uvedené v § 82a odst. 7 písm. b).

  (6) Rozhodnutí o vrácení daně doručí správce daně žadateli do 4 měsíců
  ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si správce daně
  vyžádá  doplňující  údaje podle odstavce 5, doručí správce daně
  rozhodnutí do 2 měsíců od data obdržení doplňujících údajů. Jestliže
  správce daně neobdrží výzvou vyžádané doplňující údaje, doručí žadateli
  své rozhodnutí do 2 měsíců od data, kdy měly být doplňující údaje
  zaslány. Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo její
  části v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než
  za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně,
  maximálně však činí 8 měsíců.

  (7) Rozhodnutí, kterým není žádosti o vrácení daně zcela vyhověno, musí
  být odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání.

  (8)  Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný
  přeplatek, vrátí jej správce daně žadateli do 10 pracovních dnů od
  uplynutí lhůty podle odstavce 6, a to na účet uvedený v žádosti o
  vrácení daně. Vratitelný přeplatek se vrací v tuzemsku nebo v jiném
  členském státě. Pokud je vratitelný přeplatek vrácen na účet, který je
  veden v jiném členském státě, jdou poplatky za převod vratitelného
  přeplatku k tíži žadatele. Dnem převodu u bezhotovostních převodů
  prováděných z účtu je den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních
  prostředků z účtu správce daně.

  (9) Není-li dodržena lhůta pro převod vratitelného přeplatku podle
  odstavce 8, správce daně za dobu prodlení uhradí žadateli úrok podle
  daňového řádu. Správce daně zašle přiznaný úrok na účet uvedený v
  žádosti o vrácení daně. Žadateli nevzniká nárok na úrok, pokud
  nepředložil doplňující údaje ve lhůtě podle odstavce 5 nebo dokud
  nepředložil doklady, které mají být poskytnuty podle § 82a odst. 7
  písm. b).

  (10) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným
  neoprávněným způsobem, je žadatel povinen vrátit neoprávněně vyplacenou
  částku a uhradit úrok z neoprávněně vrácené částky. Úrok se počítá ve
  výši, jako by šlo o prodlení s úhradou daně, vypočítává se za celou
  dobu od vyplacení do skutečného vrácení. Nárok na vrácení částky
  poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode
  dne, za který byla vyplacena.

  (11) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok
  podle odstavce 9 vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně
  původní rozhodnutí o vrácení daně zruší, popřípadě je změní v rozsahu
  odpovídajícím výši neoprávněně přiznané částky. Není-li stanoveno
  jinak, neoprávněně vyplacená částka se spravuje jako daň podle tohoto
  zákona.

  § 83

  Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani

  (1) Nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a poskytnuté služby v
  tuzemsku nebo při dovozu zboží může uplatnit zahraniční osoba povinná k
  dani, která nemá provozovnu na území Evropského společenství, pokud
  neuskutečňuje v tuzemsku v období, za které žádá o vrácení daně, plnění
  s výjimkou dovozu zboží, plnění osvobozených od daně bez nároku na
  odpočet daně, plnění podle § 69 a s výjimkou plnění, u nichž jsou
  povinni  přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba
  identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto

  (2) Nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a poskytnuté služby v
  tuzemsku může uplatnit i evidovaná osoba podle § 88 odst. 1, která je
  identifikována v kterémkoliv členském státě k zvláštnímu režimu pro
  poskytování elektronicky poskytované služby, pokud nakoupené zboží nebo
  poskytnutou  službu  použije  pro  účely  poskytnutí elektronicky
  poskytované služby podle zvláštního režimu. Pro tuto osobu se neuplatní
  odstavce 3, 10 a 11.

  (3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti
  se rozumí, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo nebo místo
  podnikání, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou
  daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k
  dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku ve výši vybrané daně
  vrácena. Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou uplatněn u
  zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem
  uplatněn nárok na odpočet daně.

  (4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o
  vrácení daně Finančnímu úřadu pro Prahu 1 na tiskopisu předepsaném
  Ministerstvem financí.

  (5) Žádost musí zahraniční osoba

  a) vyplnit v českém jazyce,

  b) doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,

  c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z
  přidané hodnoty nebo jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví
  příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde je zahraniční osoba
  registrována, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,

  d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení
  daně, splnila podmínky stanovené v odstavci 1.

  (6) Zahraniční osoba má pro účely vracení daně procesní postavení
  daňového subjektu podle daňového řádu.

  (7) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden
  kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně může být kratší než
  tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající období kalendářního
  roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může
  obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které
  nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného
  kalendářního roku. Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se
  vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům. Žádost o vrácení daně za
  příslušný  kalendářní  rok  lze  podat nejpozději do 30. června
  následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.

  (8) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti.

  (9) Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí
  nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo
  po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na
  celé koruny. Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v
  žádosti o vrácení daně. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v
  jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena v jakémkoli
  jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční
  osobě.

  (10) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí

  a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne
  kratší než 3 měsíce, nebo

  b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období
  kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.

  (11) Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit, jsou:

  a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,

  b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční
  osoby,

  c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,

  d) telefonní poplatky,

  e) taxislužba,

  f) pohonné hmoty.

  § 84

  Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

  (1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku
  může uplatnit osoba, která

  a) nemá místo pobytu na území Evropského společenství a místo jejího
  pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu
  totožnosti, který uznává za platný Česká republika,

  b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční
  fyzická osoba").

  (2) Zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vracení daně, pokud

  a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter,

  b)  nakoupí  zboží,  jehož  cena  včetně daně zaplacená jednomu
  prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč,

  c) nakoupené zboží podle písmene b) vyveze v cestovním styku.

  (3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby
  vystavit doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést tyto údaje:

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  f) sazbu daně a základ daně,

  g) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  h) výši ceny včetně daně celkem.

  (4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:

  a) uhlovodíková paliva a maziva,

  b) tabákové výrobky,

  c) alkoholické nápoje,

  d) potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného
  systému v kapitolách 01 až 21.

  (5) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud

  a) zahraniční fyzická osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3
  kalendářních  měsíců  od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo
  zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží,

  b) výstup zboží z území Evropského společenství je potvrzen celním
  orgánem na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí,

  c) zahraniční fyzická osoba doloží doklad o prodeji zboží vystavený
  plátcem, který se váže k vyváženému zboží, a potvrzený tiskopis o
  vývozu zboží podle písmene b).

  (6) Zahraniční fyzická osoba je povinna pro účely vydání potvrzení o
  vývozu zboží předložit celnímu orgánu vyvážené zboží, tiskopis o vývozu
  zboží a doklad o prodeji zboží. Vývoz zboží s uvedením data o vývozu a
  splnění podmínek podle odstavce 2 celní orgán potvrdí po předložení
  zboží zahraniční fyzickou osobou, pokud údaje na dokladu o prodeji
  zboží souhlasí s údaji uvedenými na tiskopisu o vývozu zboží a zboží
  uvedené v tomto tiskopisu je skutečně vyváženo. Celní orgán doklad o
  prodeji zboží označí otiskem razítka a vrátí zahraniční fyzické osobě.

  (7) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba,
  popřípadě jiná osoba, kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, pouze u
  plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce je povinen daň
  vrátit

  a) zahraniční fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a
  předloží doklad o prodeji zboží a tiskopis o vývozu zboží potvrzený
  celním orgánem, nebo

  b) jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve
  prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží doklad o prodeji
  zboží a potvrzený tiskopis o vývozu zboží celním orgánem.

  (8) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací
  období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od
  konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
  Potvrzený tiskopis o vývozu zboží je plátce povinen uchovávat po dobu
  stanovenou v § 27 odst. 1. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (9) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud tato
  osoba nebo jiná osoba podle odstavce 7 písm. b) nepředloží doklady
  uvedené v odstavci 7 prodávajícímu do 6 kalendářních měsíců od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

  § 85

  Vracení daně osobám se zdravotním postižením

  (1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u
  osobního automobilu této osobě dodaného s místem plněn v tuzemsku.

  (2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením
  rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán
  příspěvek na jí dodaný osobní automobil s místem plnění v tuzemsku.

  (3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní
  automobil jí dodaný s místem plnění v tuzemsku v období 5 let, nejvýše
  však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí
  pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

  (4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se
  zdravotním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém
  se zdanitelné plnění uskutečnilo.

  (5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím lhůty
  podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.

  (6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodán ojetý osobní automobil s
  místem plnění v tuzemsku, může tato osoba uplatnit nárok na vrácení
  daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen
  uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního
  režimu podle § 90.

  (7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením
  uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém
  obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení
  osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se
  zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později.

  (8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené
  daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o
  vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu.
  Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň
  vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v
  částce zaokrouhlené na celé koruny.

  (9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

  a) jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo zdravotně postižené
  osoby,

  b) rozhodnutí podle odstavce 2,

  c) daňový doklad podle § 26 nebo doklad o prodeji osobního automobilu,
  který byl vystaven plátcem.

  (10) Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) jméno a příjmení, místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné
  plnění uskutečňuje,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l),

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  § 86

  Vracení daně ozbrojeným silám cizích států

  (1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží,
  služeb a staveb uplatnit

  a) ozbrojené síly vysílajícího státu^60), který je členským státem
  Organizace Severoatlantické smlouvy nebo Organizace Severoatlantické
  smlouvy, pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního
  řádu, stanoví, že vybrané druhy zboží, služeb a stavby se v tuzemsku
  osvobodí od daně,

  b) Ministerstvo obrany při pořizování zboží, služeb a staveb hrazených
  z prostředků Organizace Severoatlantické smlouvy.

  (2) Je-li plnění osvobozeno od daně podle § 68 odst. 10, nárok na
  vrácení daně nelze uplatnit.

  (3) Vybranými druhy zboží, služeb a stavbami podle odstavce 1 se rozumí

  a) minerální oleje pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil
  a jejich civilní personál,

  b) zboží, služby nebo stavby pořizované v rámci projektu bezpečnostních
  investic Organizace Severoatlantické smlouvy, včetně vybavení těchto
  staveb a služeb souvisejících s provozem tohoto zboží nebo těchto
  staveb.

  (4) Osobám uvedeným v odstavci 1 vzniká nárok na vrácení daně dnem, ke
  kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Osobě uvedené v
  odstavci 1 písm. b) nárok na vrácení daně vzniká pouze ve výši
  odpovídající částce hrazené z prostředků Organizace Severoatlantické
  smlouvy prostřednictvím příslušné kapitoly státního rozpočtu.

  (5) Osoby uvedené v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně na
  tiskopise předepsaném Ministerstvem financí u Finančního úřadu pro
  Prahu 1. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) uplatní nárok na vrácení
  daně prostřednictvím Ministerstva obrany. Pokud finanční úřad shledá,
  že žádost o vrácení daně neobsahuje všechny předepsané náležitosti,
  nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti podané žádosti, vyzve osobu
  uvedenou v odstavci 1 písm. a) k odstranění vad či nesrovnalostí
  prostřednictvím Ministerstva obrany.

  (6) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) mají pro účely tohoto
  ustanovení postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

  (7) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady nebo
  doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby. Daňové doklady nebo
  doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby předložené osobou
  uvedenou v odstavci 1 písm. b) musí být opatřeny výraznou doložkou
  "nákup hrazen z prostředků NATO".

  (8) Doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem
  musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) označení osoby uvedené v odstavci 1, v jejíž prospěch bylo
  zdanitelné plnění uskutečněno,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l).

  (9) Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí na účet Ministerstva obrany
  vedený pro tyto účely ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po
  podání žádosti, nebo ode dne, ve kterém dojde k odstranění vad žádosti.
  Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců
  od konce měsíce, ve kterém nárok vznikl. Daň se vrací v částce
  zaokrouhlené na celé koruny.

  (10) Zjistí-li osoba, které byla daň vrácena podle odstavce 9, že na
  vrácení daně neměla nárok, je povinna tuto daň vrátit na účet
  Finančního úřadu pro Prahu 1, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
  tuto skutečnost zjistila.

  § 87

  Prodej zboží za ceny bez daně

  (1) Zboží lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez
  daně v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel
  fyzickým osobám při jejich bezprostředním výstupu z území Evropského
  společenství.

  (2) Zboží, které je předmětem spotřební daně, lze dodávat do prostor
  uvedených v odstavci 1 pouze v režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně.

  (3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do
  prostor uvedených v odstavci 1, držitel povolení může uplatnit nárok na
  odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.

  (4) Zboží lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že
  jejich bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení
  je povinen zajistit, aby při prodeji zboží bylo na dokladu o prodeji
  vyznačeno číslo letu, druh zboží a cena bez daně.

  (5) Povolení k prodeji za ceny bez daně vydává celní úřad místně
  příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k prodeji za
  ceny bez daně na palubách letadel.

  (6) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:

  a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo
  navrhovatele, pokud je navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení,
  popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a daňové identifikační číslo
  nebo datum narození navrhovatele, pokud je navrhovatel fyzickou osobou,

  b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých
  linek, na kterých hodlá navrhovatel prodávat zboží za ceny bez daně,

  c) název, popřípadě označení prodávaného zboží,

  d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v
  prostorách uvedených v odstavci 1, popřípadě souhlas provozovatele
  letiště s prodejem za ceny bez daně na palubách letadel,

  e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,
  který nesmí být v den podání návrhu starší 30 dnů,

  f) doklad o tom, že navrhovatel nemá v tuzemsku nedoplatek evidovaný
  správcem daně nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na pojistném na
  sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  včetně penále, který nesmí být v den podání návrhu starší 30 dnů.

  (7) Za účelem posouzení bezúhonnosti pro účely řízení o vydání povolení
  si celní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu^60a) výpis z
  evidence Rejstříku trestů navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická
  osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo
  členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba.
  Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
  Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (8) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje
  náležitosti uvedené v odstavci 6 a navrhovatel není v likvidaci nebo
  neprobíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící
  úpadek navrhovatele.

  (9) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 dnů od
  zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
  dnů; pokud nelze vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě,
  může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Jestliže
  nemůže celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, musí o tom
  navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.

  (10) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy
  zboží, které mohou být prodávány za ceny bez daně.

  (11) Celní úřad může v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení zboží
  v prostorách uvedených v odstavci 1 a na palubách letadel a prostorů,
  ve kterých je zboží skladováno před jejich umístěním do prostor
  uvedených v odstavci 1 a na paluby letadel.

  (12) Držitel povolení musí nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny
  oznámit celnímu úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených v
  odstavci 6. U změny sídla, popřípadě místa podnikání, označení prostor,
  popřípadě leteckých linek nebo druhů zboží, celní úřad rozhodne o změně
  povolení. U změny ostatních skutečností a údajů, které jsou uvedeny v
  povolení, celní úřad vydá nové povolení a odejme předchozí povolení.
  Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání povolení musí současně
  ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí původního povolení.

  (13) Povolení zaniká

  a) zánikem právnické osoby, pokud je držitel právnickou osobou,

  b) úmrtím držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení
  držitele za mrtvého, pokud je držitel fyzickou osobou,

  c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na
  majetek držitele, nebo

  d) dnem zániku živnostenského oprávnění.

  (14) Celní úřad povolení odejme, pokud

  a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a
  držitel nepožádal o jeho změnu,

  b) držitel o to požádá, nebo

  c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje zboží za ceny bez
  daně stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem nebo podmínky
  uvedené v povolení.