Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Poznámky pod čarou

Vybraná ustanovení novel

  Čl.XI zákona č. 635/2004 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před
  nabytím účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy.

  2. Městské části v územně členěném statutárním městě (městské obvody) a
  městské části Hlavního města Prahy, které jsou samostatnými osobami
  povinnými k dani, se stávají plátci ke dni účinnosti tohoto zákona,
  pokud statutární město nebo Hlavní město Praha, jehož jsou součástí,
  bylo plátcem podle dosavadních předpisů.

  Čl. XII zákona č. 545/2005 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Opravu základu daně ve výši daně podle ustanovení § 42 odst. 1 písm. d)
  nelze provést za ta plnění, za něž již byla daň jakýmkoli způsobem ze
  státního rozpočtu vrácena.

  Čl. XI zákona č. 270/2007 Sb.

  Přechodná ustanovení

  Při  uložení  náhrady za neuplatnění daně při nesplnění zákonné
  registrační povinnosti, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

  Čl. IX zákona č. 261/2007 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností
  s tím souvisejících, se použijí dosavadní právní předpisy.

  2. U převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo u převodu
  nedokončeného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, u kterého dojde
  k právním účinkům vkladu do 31. prosince 2007, se uplatní snížená sazba
  daně.

  Čl. CIV zákona č. 296/2007 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Ustanovení tohoto zákona se použije i pro daň z přidané hodnoty
  související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno
  podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
  pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 302/2008 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností
  s tím souvisejících se použijí dosavadní právní předpisy.

  2. Pro smluvní vztahy ze smluv o finančním pronájmu uzavřených podle
  zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona, jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do dne
  předcházejícímu  dni  nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí
  ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  3. Osoba povinná k dani, registrovaná jako osoba identifikovaná k dani
  podle § 96 a 97 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, a nevztahuje se na ni povinnost registrace
  podle § 95 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  stává plátcem ve smyslu § 94 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a je povinna do 15 dnů ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit místně příslušnému správci daně,
  že je osobou povinnou k dani.

  4. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v jiném
  členském státě a zahraniční osoba povinná k dani mající provozovnu v
  tuzemsku, která se do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nestala
  plátcem podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou provozovny, prostřednictvím
  které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku
  na odpočet daně, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stává
  plátcem podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, a je povinna do 15 dnů ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona podat přihlášku k registraci.

  5. Výše obratu pro účely registrace plátce podle § 94 a 95 a zrušení
  registrace plátce podle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném
  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví za období
  předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců způsobem

  a) podle § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kalendářní měsíce, v jejichž
  průběhu byl v účinnosti zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, a

  b) podle § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kalendářní měsíce, v jejichž
  průběhu byl v účinnosti zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  6. U dovezeného zboží, které bylo propuštěno do celního režimu dočasné
  použití s částečným osvobozením od dovozního cla do dne předcházejícího
  dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení zákona č.
  235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 87/2009 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. U osobního automobilu, který byl dodán podle § 13, pořízen z jiného
  členského státu podle § 16, dovezen podle § 20 a u technického
  zhodnocení osobního automobilu^52), s místem plnění v tuzemsku a s
  datem uskutečnění zdanitelného plnění do dne předcházejícího dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně
  použijí ustanovení § 72 až § 79 ve znění platném do dne předcházejícímu
  dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i po datu nabytí účinnosti
  tohoto zákona.

  2. Při pořízení osobního automobilu formou, kdy je osobní automobil
  přenechán za úplatu do užívání podle smlouvy, pokud si strany sjednají,
  že uživatel je oprávněn nabýt osobní automobil, který je předmětem
  smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, s datem
  předání do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto
  zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně použije ustanovení § 72
  až § 79 ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti
  tohoto zákona, a to i po datu nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3.  U  osobního  automobilu a u technického zhodnocení osobního
  automobilu^52), vymezeného podle bodů 1 a 2 přechodných ustanovení, se
  po  datu  účinnosti tohoto zákona použije pro povinnost přiznat
  uskutečnění plnění osvobozené od daně ustanovení § 62 odst. 2 ve znění
  platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. VIII zákona č. 362/2009 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období
  předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a
  povinnosti s tím související, se použijí dosavadní právní předpisy.

  2. Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo
  poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak
  část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z
  měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet
  spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při
  poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i
  tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V
  těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce
  uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období
  od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna 2010.

  3. Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých
  přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31.
  prosince 2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni
  uskutečnění zdanitelného plnění po 1. lednu 2010 sazbu daně z přidané
  hodnoty platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty
  při přijetí úplaty.

  4. U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince
  2008 podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince
  2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31.
  prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31.
  prosince 2008.

  Čl. II zákona č. 489/2009 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností
  s tím souvisejících se použijí dosavadní právní předpisy.

  2. Žádosti o vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných
  členských státech, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
  posuzují podle dosavadních předpisů.

  3. Následné souhrnné hlášení za zdaňovací období do dne předcházejícímu
  dni nabytí účinnosti tohoto zákona je plátce povinen podat podle § 102
  zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona.

  4. Je-li člen skupiny současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o
  sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, je skupina povinna podat žádost
  o vystoupení člena skupiny nejpozději do 31. října 2010, pokud
  neprokáže, že člen skupiny již k tomuto datu není současně účastníkem
  sdružení na základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy.

  5. Je-li člen skupiny ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti
  tohoto zákona v úpadku, zaniká jeho členství ve skupině dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 120/2010 Sb.

  Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností
  s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 47/2011 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností
  s tím souvisejících se použijí dosavadní právní předpisy, není-li dále
  stanoveno jinak.

  2. Pro uplatnění nároku na odpočet daně, který vznikl přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona a který plátce uplatní za zdaňovací období po
  nabytí účinnosti tohoto zákona, je plátce povinen splnit podmínky
  stanovené v § 73 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátci vznikne nárok na odpočet
  daně  u  přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí
  dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do
  stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst.
  4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, pokud tato zdanitelná plnění přijal přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok na odpočet daně neuplatnil.
  Obdobně plátci vznikne nárok na odpočet daně v případě, že u těchto
  přijatých zdanitelných plnění odpočet daně krátil s tím, že nárok na
  odpočet daně vznikne v té výši, kterou plátce neuplatnil. V těchto
  případech je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za
  zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst.
  4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona. Pro uplatnění nároku na odpočet daně podle
  tohoto ustanovení se neuplatní § 73 odst. 3 a 4 zákona č. 235/2004 Sb.,
  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Při vypořádání odpočtu daně za rok 2011 se postupuje podle § 76
  zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona.

  5. V případě odpočtu daně uplatněného u majetku pořízeného přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona při úpravě odpočtu daně nebo vyrovnání odpočtu daně postupuje
  podle § 78 nebo 79 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  6. Při použití hmotného nebo nehmotného majetku pro účely nesouvisející
  s uskutečňováním ekonomických činností plátce, pokud byl takový majetek
  pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona postupuje podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo § 14
  odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  7. Pro posouzení délky lhůty pro uplatnění nároku na vrácení zaplacené
  daně osobě se zdravotním postižením, která započala běžet podle § 85
  odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  postupuje podle § 85 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 370/2011 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období
  předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a
  povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve
  znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2.

  neplatil

  3. Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a
  čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo
  chladu  je  plátce,  který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem
  uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti
  tohoto  zákona  na  základě  odečtu z měřicích zařízení ke dni
  předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě
  propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V
  těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona plátce uplatní sníženou sazbu daně platnou v tomto období
  a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou
  sazbu daně platnou od tohoto dne; v případě přijetí úplaty přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň,
  se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období
  podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů. Plátce je oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s
  odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a za dodání
  tepla nebo chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto
  období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v
  období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4.

  neplatil

  5.

  neplatil

  6.  Vznikla-li plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
  povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem
  uskutečnění  zdanitelného  plnění  a  nastane-li  den uskutečnění
  zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije
  plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle § 37 odst. 1 nebo 2
  zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně
  platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu
  daně stanoveného podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů.

  7.

  neplatil

  8.

  neplatil

  9.  V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení
  pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle § 78
  odst. 3 a § 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede
  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  10. Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové
  povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů, a vznikla mu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
  povinnost  přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto
  zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle § 36
  odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
  souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve
  znění pozdějších předpisů.

  Čl. XIV zákona č. 458/2011 Sb.

  neplatil

  1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
  systému daně z přidané hodnoty.

  Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží
  dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od
  daní.

  Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví
  prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené
  směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě
  vrácení daně, ale v jiném členském státě.

  Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních
  předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení
  daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území
  Společenství.

  Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice
  Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.

  Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění
  směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za
  účelem  boje  proti  daňovým  únikům  spojeným s plněním uvnitř
  Společenství.

  Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice
  2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty.

  Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice
  2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o
  daňové úniky spojené s dovozem.

  Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje
  oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se
  jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při
  konečném dovozu.

  Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou semění
  některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
  přidané hodnoty.

  Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění
  směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud
  jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové
  povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem
  podvodů.

  Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice
  2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z
  přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani
  neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.

  2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.
  353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

  3) § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
  technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
  znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

  4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
  komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
  zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  5) § 476 obchodního zákoníku.

  6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  7) § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7c) § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  7e) Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se
  stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému
  daně z přidané hodnoty.

  8) § 61 a 233 obchodního zákoníku.

  9) § 61 a 259 obchodního zákoníku.

  10) § 829 a násl. občanského zákoníku.

  10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
  o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

  11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
  zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1992
  Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v
  družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

  12) § 114 a násl. obchodního zákoníku.

  13) § 227 a násl. obchodního zákoníku.

  15) § 409 a násl. obchodního zákoníku.

  16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č.
  120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

  19a) Čl. 92, 114 a 201 až 208 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o
  právních aspektech elektronické výměny informací.

  24) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

  24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  25) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

  26) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

  26a) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  28) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona č.
  517/2002 Sb. a zákona č. 225/2003 Sb.

  29) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
  rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

  30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.

  31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.

  32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.

  34) § 682 obchodního zákoníku.

  35) § 692 obchodního zákoníku.

  36) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších
  předpisů.

  37) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních
  fondech, ve znění pozdějších předpisů.

  38) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve
  znění pozdějších předpisů.

  39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

  40) § 118 a 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů.

  42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

  44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
  výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
  školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
  dalších  zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
  předpisů.

  44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
  změně některých zákonů.

  44c) Například vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k
  provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění
  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  nelékařských
  zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

  44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.

  44e) Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další
  studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a
  důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých
  školách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě uvedenými v jiném
  seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se
  stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, či další jiný
  podobný seznam.

  44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
  elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

  45) Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966
  Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. Zákon č.
  160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
  ve znění pozdějších předpisů.

  46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
  doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  47a) § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
  znění pozdějších předpisů.

  48a) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
  znění pozdějších předpisů.

  48b) Čl. 91, 161, 145, 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  49) Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému
  Společenství pro osvobození od cla.

  49c) § 77 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
  doplnění  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  50) § 3 odst. 1 zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.

  53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  55)  Například  vyhláška  č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o
  diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a
  imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb.,
  o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o
  Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu
  Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace
  spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených
  národů  dne  13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení
  Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o
  výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference
  o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních
  věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení
  Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního
  personálu.

  56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických
  stycích.

  57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních
  stycích.

  59a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
  prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
  výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

  60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na
  území České republiky.

  60a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  61) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti
  cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
  podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  63) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
  osoby, ve znění pozdějších předpisů.

  64) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
  družstev, ve znění pozdějších předpisů.

  66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.

  66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  70) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
  škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
  látkami a o změně souvisejících zákonů.

  71) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně
  některých dalších zákonů.

  Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na zdravotnické prostředky, ve znění zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č.
  251/2003 Sb.

  Nařízení vlády č.191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
  implantabilní zdravotnické prostředky ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a
  zákona č. 251/2003 Sb.

  Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

  72) Část čtyřicátá pátá a čtyřicátá šestá zákona č. 261/2007 Sb., o
  stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  73) § 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  75) Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou semění
  některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z
  přidané hodnoty čl. 151 odst. 1 písm. aa) a protokol o výsadách a
  imunitách Evropských společenství.

  76) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
  emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.