Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - zákon o DPH. 
Zákon o DPH aktuální znění k 10.4.2012

Úvod                         Hlavička zákona
Část I.                       Základní ustanovení
Hlava 1   § 1 - 4        Obecná ustanovení
Hlava 2                      Uplatňování daně
Díl 1       § 5 - 6         Daňové subjekty
Díl 2       § 7 - 12       Místo plnění
Díl 3       § 13 - 20     Zdanitelná plnění
Díl 4       § 21 - 25     Uskutečnění plnění a daňová povinnost
Díl 5       § 26 - 35     Daňové doklady
Díl 6       § 36 - 46a   Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad
Díl 7       § 47 - 50     Sazby daně a oprava sazby daně
Díl 8       § 51 - 62     Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
Díl 9       § 63 - 71g    Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
Díl 10     § 72 - 79     Odpočet daně
Díl 11     § 80 - 87     Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
Hlava 3   § 88 - 92e   Zvláštní režimy
Hlava 4   § 93 - 110   Správa daně v tuzemsku
Část II.  § 111 - 113  Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
Příloha 1                    Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
Příloha 2                    Seznam služeb podléhajících snížené sazbě
Příloha 3                    Seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje vždy za osobu povinnou k dani
Příloha 4                    Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
Příloha 5                    Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti
Poznámky                  Poznámky pod čarou