Nové předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Poznámky pod čarou

1)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
3)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 7 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.
6)
§ 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Například zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
8)
Například zákoník práce, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
9)
Například § 61 odst. 1 písm. v) služebního zákona.
10)
Čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
11)
Zákon č. 325/1999 Sb.
12)
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
13)
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
13a)
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. července 2009.)
14)
Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
17)
§ 16 zákona č. 29/2000 Sb.
18)
§ 65 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
19)
§ 8 a 9 občanského zákoníku.
20)
§ 10 občanského zákoníku.
21)
§ 139 občanského zákoníku.
22)
§ 21 občanského soudního řádu.
23)
Například § 26 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.
24)
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
25)
§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
26)
§ 116 občanského zákoníku.
27)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
28)
§ 118 až 121 občanského zákoníku.
29)
§ 76 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb.
30)
§ 80 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb.
31)
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
32)
§ 135 občanského zákoníku.
33)
§ 96 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
34)
Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
35)
Občanský soudní řád.
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.
36)
§ 3 vyhlášky č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
37)
§ 20 odst. 1 občanského zákoníku.
38)
§ 97 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
39)
Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
40)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
41)
Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42)
Například zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.