Nové předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Správní řád 2014. Aktuální znění správního řádu pro rok 2014.

Správní řád
je základní zákon podle kterého s řídí veškerá činnost právních orgán, tedy úřadů státní správy a samosprávy. Správní řád byl naposledy novelizován zákonem č. 303/2013 Sb., v souvislosti s novou terminologií nového občanského zákoníku. I přesto jde o jeden z nejtrvalejších předpisů v České republice.

Aktuální znění zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, k 21.7.2014 

Úvod  Hlavička zákona 
Část I.  § 1 - 8  Úvodní ustanovení 
Část II.     Obecná ustanovení o správním řízení 
Hlava 1  § 9  Správní řízení 
Hlava 2  § 10 - 26  Správní orgány 
Hlava 3  § 27 - 38  Účastníci řízení a zastoupení 
Hlava 4  § 39 - 41  Lhůty a počítání času 
Hlava 5  § 42 - 43  Postup před zahájením řízení 
Hlava 6  § 44 - 79  Průběh řízení v prvním stupni 
Hlava 7  § 80  Ochrana před nečinností 
Hlava 8  § 81 - 93  Odvolací řízení 
Hlava 9  § 94 - 99  Přezkumné řízení 
Hlava 10  § 100 - 102  Obnova řízení a nové rozhodnutí 
Hlava 11  § 103 - 129  Exekuce 
Část III.     Zvláštní ustanovení o správním řízení 
Hlava 1  § 130 - 135  Zvláštní ustanovení o správních orgánech 
Hlava 2  § 136  Dotčené orgány 
Hlava 3  § 137 - 139  Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení 
Hlava 4  § 140 - 146  Zvláštní ustanovení o některých řízeních 
Hlava 5  § 147  Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení 
Hlava 6  § 148 - 151  Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích 
Hlava 7  § 152 - 153  Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí 
Část IV.  § 154 - 158  Vyjádření, osvědčení a sdělení 
Část V.  § 159 - 170  Veřejnoprávní smlouvy 
Část VI.  § 171 - 174  Opatření obecné povahy 
Část VII.  § 175 - 183  Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
Část VIII.  § 184  Účinnost 
Poznámky     Poznámky pod čarou