Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Trestní zákoník v aktuálním znění k 1.1.2012 se zapracovanými novelami.

Úvod     Hlavička zákona 
Část I.     Obecná část 
Hlava 1     Působnost trestních zákonů 
Díl 1  § 1  Žádný trestný čin bez zákona 
Díl 2  § 2 - § 3  Časová působnost 
Díl 3  § 4 - § 11  Místní působnost 
Hlava 2     Trestní odpovědnost 
Díl 1  § 12 - § 14  Základy trestní odpovědnosti 
Díl 2  § 15 - § 19  Zavinění 
Díl 3  § 20 - § 21  Příprava a pokus trestného činu 
Díl 4  § 22 - § 27  Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu 
Hlava 3  § 28 - § 32  Okolnosti vylučující protiprávnost činu 
Hlava 4     Zánik trestní odpovědnosti 
Díl 1  § 33  Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí 
Díl 2  § 34 - § 35  Promlčení trestní odpovědnosti 
Hlava 5     Trestní sankce 
Díl 1  § 36 - § 38  Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání 
Díl 2  § 39 - § 95  Tresty 
Díl 3  § 96 - § 104  Ochranná opatření 
Hlava 6       § 105 - 106    Zahlazení odsouzení 
Hlava 7  § 107 - 109  Zvláštní ustanovení o některých pachatelích 
Hlava 8  § 110 - 139  Výkladová ustanovení 
Část II.     Zvláštní část 
Hlava 1     Trestné činy proti životu a zdraví 
Díl 1  § 140 - 144  Trestné činy proti životu 
Díl 2  § 145 - 148  Trestné činy proti zdraví 
Díl 3  § 149 - 158  Trestné činy ohrožující život nebo zdraví 
Díl 4  § 159 - 163  Trestné činy proti těhotenství ženy 
Díl 5  § 164 - 167  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány,
lidským embryem a lidským genomem 
Hlava 2     Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 
Díl 1  § 168 - 179  Trestné činy proti svobodě 
Díl 2  § 180 - 184  Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
tajemství 
Hlava 3  § 185 - 193  Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 
Hlava 4  § 194 - 204  Trestné činy proti rodině a dětem 
Hlava 5  § 205 - 232  Trestné činy proti majetku 
Hlava 6     Trestné činy hospodářské 
Díl 1  § 233 - 239  Trestné činy proti měně a platebním prostředkům 
Díl 2  § 240 - 247  Trestné činy daňové, poplatkové a devizové 
Díl 3  § 248 - 267  Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou 
Díl 4  § 268 - 271  Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu 
Hlava 7     Trestné činy obecně nebezpečné 
Díl 1  § 272 - 289  Trestné činy obecně ohrožující 
Díl 2  § 290 - 292  Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu 
Hlava 8  § 293 - 308  Trestné činy proti životnímu prostředí 
Hlava 9     Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci 
Díl 1  § 309 - 315  Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace 
Díl 2  § 316 - 318  Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace 
Díl 3  § 319 - 322  Trestné činy proti obraně státu 
Hlava 10     Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 
Díl 1  § 323 - 328  Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby 
Díl 2  § 329 - 330  Trestné činy úředních osob 
Díl 3  § 331 - 334  Úplatkářství 
Díl 4  § 335 - 351  Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci 
Díl 5  § 352 - 356  Trestné činy narušující soužití lidí 
Díl 6  § 357 - 360  Jiná rušení veřejného pořádku 
Díl 7  § 361 - 363  Organizovaná zločinecká skupina 
Díl 8  § 364 - 368  Některé další formy trestné součinnosti 
Hlava 11  § 369 - 374  Trestné činy proti branné povinnosti 
Hlava 12     Trestné činy vojenské 
Díl 1  § 375 - 383  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti 
Díl 2  § 384 - 387  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu 
Díl 3  § 388 - 391  Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby 
Díl 4  § 392 - 397  Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil 
Díl 5  § 398 - 399  Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů 
Hlava 13     Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy 
Díl 1  § 400 - 405  Trestné činy proti lidskosti 
Díl 2  § 406 - 417  Trestné činy proti míru a válečné trestné činy 
Díl 3  § 418  Společné ustanovení 
Část III.  § 419 - 421  Přechodná a závěrečná ustanovení