Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisová skupina 5

ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++)

    Položka +) CZ-CC +++) Název ++++)

    (5-1)        1        Budovy
                          kromě:
                          - uvedených v odpisové skupině 4
                          - uvedených v odpisové skupině 6
                          - skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin
                          v CZ-CC 127113 v položce (3-41)
    (5-2)        211      Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
                          kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení
                          v CZ-CC 211193 a 211293 v položce (2-80)
    (5-3)      212111     Spodek drah železničních dálkových
    (5-4)      212211     Spodek drah kolejových městských a ostatních
    (5-5)       2130      Plochy letišť
                          kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení
                          staveb v CZ-CC 213093 v položce (2-80)
    (5-6)       2141      Mosty a visuté dálnice
                          kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení
                          staveb v položce (2-80)
    (5-7)       2142      Tunely, podjezdy a podchody
                          kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení
                          staveb v CZ-CC 214293 v položce (2-80)
    (5-8)       2151      Přístavy a plavební kanály
                          kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení
                          staveb v CZ-CC 215193 v položce (2-80)
    (5-9)       2152      Vodní stupně
                          zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních
                          elektráren
    (5-10)      2153      Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
    (5-11)     221141     Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových
                          vedeních
    (5-12)     221232     Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod -
                          pozemních (kromě budov)
    (5-13)     221241     Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby
                          vodního hospodářství (kromě budov)
    (5-14)     221279     Podzemní stavby vodního hospodářství jinde
                          neuvedené
    (5-15)     222232     Nádrže vod pozemní
    (5-16)     222251     Vrty čerpací (studny vrtané)
    (5-17)     222252     Studny jinde neuvedené a jímání vody
    (5-18)     222253     Fontány, hydranty, kašny
    (5-19)     222332     Nádrže, jímky
    (5-20)     222321     Stavby místních čistíren a úpraven odpadních
                          vod (kromě budov)
    (5-21)     222479     Podzemní stavby pro energetiku
    (5-22)     230131     Objekty úpravy surovin
    (5-23)     230132     Objekty výroby stavebních hmot
    (5-24)     230121     Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu
                          surovin a dopravu nákladů
    (5-25)     230151     Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu
                          (kromě budov)
    (5-26)     230171     Základy technologických výrobních zařízení
    (5-27)     230279     Podzemní stavby elektrárenské
    (5-28)     230311     Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin
                          (kromě budov)
    (5-29)     230318     Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu
                          (kromě budov)
    (5-30)     230349     Stavby výrobní chemických podniků jinde
                          neuvedené (kromě budov)
    (5-31)     230411     Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
    (5-32)     230418     Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
    (5-33)     230449     Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené
                          (kromě budov)
    (5-34)     230479     Podzemní stavby pro ostatní průmysl
    (5-35)     230471     Základy technologických výrobních zařízení pro
                          ostatní průmysl
    (5-36)      241       Stavby pro sport a rekreaci
                          kromě:
                          - koupališť (bazénů) nekrytých ze dřeva a plastu
                          v CZ-CC 241131 v položce (4-19)
    (5-37)      2420      Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
                          kromě:
                          - valů samostatných ze dřeva a plastů v CZ-CC
                            242052 v položce (4-20)
                          - konstrukcí chmelnic v CZ-CC 242061 v položce (3-43)
                          - konstrukcí vinic v CZ-CC 242062 v položce (4-21)
    (5-38)     230379     Podzemní stavby chemických podniků
    (5-39)                Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky
                          zvláštním právním předpisem
                          kromě : bytů a nebytových prostor vymezených jako
                          jednotky zvláštním právním předpisem v budovách ze
                          dřeva a plastů v položce (4-22) a nebytových prostor
                          vymezených jako jednotky zvláštním právním předpisem
                          v budovách a stavbách uvedených v odpisové skupině 6

------------------------------------------------------------------
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.