Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisová skupina 4

ODPISOVÁ SKUPINA 4 +++++)

    Položka +) CZ-CC +++) Název ++++)

    (4-1)        1        Jen: budovy
                          - ze dřeva a plastů,
                          - na povrchových dolech, pokud nejsou vázané
                            na  životnost dolu
                          kromě:
                          skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin
                          v CZ-CC 127113 v položce (3-41)
    (4-2)        1, 2     Jen: oplocení
    (4-3)        1, 2     Jen: vnější osvětlení budov a staveb
    (4-4)      125112     Budovy výrobní pro energetiku
    (4-5)      125222     Sila samostatná
    (4-6)      127122     Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
    (4-7)      212121     Svršek drah železničních dálkových - tratě
    (4-8)      212122     Svršek drah železničních dálkových - stanice
    (4-9)      212123     Svršek drah železničních dálkových - výhybky
    (4-10)     212124     Svršek drah železničních dálkových - vlečky
    (4-11)     212221     Svršek drah kolejových - metro, tramvajové
                          dráhy
    (4-12)     212229     Svršek drah kolejových jinde neuvedený
    (4-13)      221       Vedení dálková trubní, telekomunikační
                          a elektrická
                          kromě:
                          - nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových
                          vedeních v CZ-CC 221141 v položce (5-11)
                          - nádrží, jímek, objektů čistíren odpadních vod -
                          pozemních (kromě budov) v CZ-CC 221232 v položce (5-12)
                          - souvisejících čerpacích stanic, úpraven vod, staveb
                          vodního hospodářství (kromě budov) v CZ-CC 221241
                          v položce (5-13)
                          - podzemních staveb vodního hospodářství jinde
                          neuvedených v CZ-CC 221279 v položce (5-14)
    (4-14)      222       Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
                          kromě:
                          - nádrží vod podzemních v CZ-CC 222232 v položce
                          (5-15)
                          - vrtů čerpacích (studny vrtané) v CZ-CC 222251
                          v položce (5-16)
                          - studní jinde neuvedených a jímání vody v
                          CZ-CC 222252 v položce (5-17)
                          - fontán, hydrantů, kašen v CZ-CC 222253 v položce
                          (5-18)
                          - nádrží, jímek v CZ-CC 222332 v položce (5-19)
                          - staveb místních čistíren a úpraven odpadních vod
                          (kromě budov) v CZ-CC 222321 v položce (5-20)
                          - podzemních staveb pro energetiku v CZ-CC 222479
                          v položce (5-21)
    (4-15)      230       Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141,
                          230341, 230441
                          kromě: věžových zásobníků chemických podniků v CZ-CC
                          230341 v položce (3-44)
    (4-16)      2302      Stavby elektráren (díla energetická výrobní)
                          kromě:
                          - podzemních staveb elektrárenských v CZ-CC 230279
                          v položce (5-27)
    (4-17)     230351     Průmyslové komíny chemických podniků
    (4-18)     230451     Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
    (4-19)     241131     Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
    (4-20)     242052     Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
    (4-21)     242062     Konstrukce vinic
    (4-22)       -        Jen: byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky
                          zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a
                          plastů

------------------------------------------------------------------
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.