Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisová skupina 3

ODPISOVÁ SKUPINA 3

    Položka +) SKP ++)    Název ++++)
               CZ-CC +++)

    (3-1)      26.61.2    Prefabrikované a stavební části a celky z betonu
                          a železobetonu
                          zejména: prefabrikované prostorové buňky a dílce,
                          pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty)
                          nebo technologickým zařízením
    (3-2)      28.11.10   Kovové prefabrikované stavebnicové části a celky
                          zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými
                          stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
    (3-3)      28.11.21   Kovové konstrukce nosné pro mosty a části mostů
                          zejména: samostatné mostní konstrukce, určené
                                   k přemísťování, tj. pokud nejsou
                                   stavebními objekty
    (3-4)      28.11.22   Ocelové konstrukce stožárů, sloupů a pilířů
                          zejména: samostatné konstrukce určené k přemísťování,
                          tj. pokud nejsou stavebními objekty
    (3-5)      28.11.23   Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce
                          kromě: konstrukce pro lešení a bednění v položce
                          (2-75)
    (3-6)      28.21      Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery (s objemem
                          nad 300 litrů)
    (3-7)      28.30      Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory,
                          jaderné reaktory
    (3-8)      28.75.21   Trezory a pancéřové skříně
    (3-9)      28.75.22   Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové
    (3-10)     28.75.24   Dekorační sochy, sošky a podobné předměty kovové
    (3-11)     28.75.27   Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené
    (3-12)     28.75.3    Meče, tesáky, bodáky apod.
    (3-13)     29.11.12   Ostatní zážehové spalovací motory
    (3-14)     29.11.13   Vznětové pístové motory
    (3-15)     29.11.2    Turbíny
    (3-16)     29.12.1    Hydraulické a pneumatické pohony a motory
    (3-17)     29.12.3    Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory
                          kromě: laboratorních zařízení pro vývin vakua
                          (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy
                          laboratorní vakuové čerpací) v SKP 29.12.31
                          v položce (2-76)
    (3-18)     29.21.1    Pece a hořáky
                          kromě: laboratorních pecí a pícek, autokláv a
                          fermentorů laboratorních v SKP 29.21.12 a
                          29.21.13 v položce (2-77)
    (3-19)     29.22.11   Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení
    (3-20)     29.22.12   Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová zdvihadla
                          včetně speciálně vyrobených pro práci pod zemí
    (3-21)     29.22.13   Zvedáky a zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel
    (3-22)     29.22.14   Jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné
                          vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové
                          vozíky
                          kromě: stavebních jeřábů v položce (2-19)
    (3-24)     29.22.16   Výtahy, skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé
                          chodníky
    (3-25)     29.22.17   Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro
                          nepřetržité přemisťování zboží a materiálů
                          kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových
                          materiálů v položce (2-20)
    (3-26)     29.22.18   Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo
                          vykládací zařízení
                          kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových
                          materiálů v položce (2-21)
    (3-27)     29.23.11   Výměníky tepla a zkapalňovače plynů
                          kromě: laboratorních přístrojů pro destilaci,
                          odpařování a zkapalňování plynů, sušiček a
                          termostatů laboratorních v položce (2-78)
    (3-28)     29.23.12   Klimatizační zařízení
    (3-29)     29.23.14   Stroje a zařízení pro filtrování a čištění plynů
                          jinde neuvedené
    (3-30)     29.23.2    Ventilátory kromě stolních
    (3-31)     29.24.1    Plynové generátory, destilační, filtrační nebo
                          rektifikační přístroje
                          kromě: - výrobních a provozních filtračních
                                   zařízení a zařízení pro úpravu vod
                                   o kapacitě do 2 000 ekvivalentních
                                   obyvatel v položce (2-23)
                                 - laboratorních, destilačních a
                                   rektifikačních přístrojů v SKP 29.24.11
                                   v položce (2-79)
    (3-32)     29.51      Stroje pro metalurgii
    (3-33)     29.52.2    Jen: rypadla kolesová a zakladače
    (3-34)     29.55      Stroje a přístroje na výrobu a konečnou úpravu papíru,
                          kartónu a lepenky
    (3-35)     31.10      Elektromotory, generátory a transformátory
                          kromě: generátorových soustrojí
                          v SKP 31.10.31 a 31.10.32 do 2,5 MW elektrického
                          výkonu v položce (2-44) a (2-45)
    (3-36)     31.2       Elektrická rozvodná, řídicí a spínací zařízení
                          kromě: rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí
                          1 000 V a nižší v SKP 31.20.31 v položce (2-73)
    (3-37)     32.10.1    Elektrické kondenzátory
    (3-38)     35.11      Lodě
                          zejména: lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně
                          cisternových, rybářských, požárních a tlačných,
                          remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, plovoucí
                          plošiny
    (3-39)     35.20      Lokomotivy a kolejový vozový park
                          kromě: vozíků kolejových důlních a malodrážních
                          v SKP 35.20.33 v položce (1-32)
    (3-40)                Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou
                          plodnosti delší než tři roky 29)
    (3-41)     127113     Skleníky (foliovníky) pro pěstování rostlin
    (3-42)     28.22.12   Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou
                          součástí stavebního díla ++++)
    (3-43)     242061     Konstrukce chmelnic
    (3-44)     230341     Jen: věžové zásobníky chemických podniků kromě:
                          - zásobníků s tepelným zařízením v SKP 29.24.40
                            v položce (2-28)
                          - zásobníků s mechanickým zařízením v SKP 29.56
                            v položce (2-40)
                          - stavebních základů chemických technologických
                            zařízení klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
    (3-45)     35.30.3    Jen:
                          - vrtulníky v SKP 35.30.31
                          - letouny a ostatní letadla jinde neuvedená
                            o vlastní hmotnosti nad 15 000 kg v SKP 35.30.34
                          - kosmické lodě (včetně družic) v SKP 35.30.4

------------------------------------------------------------------
29) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) SKP = kód "Standardní klasifikace produkce"  zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5. 12. 2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.