Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 168 - § 179 Trestné činy proti svobodě

HLAVA II

  TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A
  LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

  Díl 1

  Trestné činy proti svobodě

  § 168

  Obchodování s lidmi

  (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje
  nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito

  a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo
  obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

  b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,

  c) k službě v ozbrojených silách,

  d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

  e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

  kdo kořistí z takového jednání,

  bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za
  použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo
  zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme,
  zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným
  užito

  a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo
  obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

  b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,

  c) k službě v ozbrojených silách,

  d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

  e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

  kdo kořistí z takového jednání.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo
  smrti,

  c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

  (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
  více státech.

  (5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
  smrt.

  (6) Příprava je trestná.

  § 169

  Svěření dítěte do moci jiného

  (1) Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro
  jiný obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
  zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
  více státech.

  § 170

  Zbavení osobní svobody

  (1) Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní
  svobody, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 171

  Omezování osobní svobody

  (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  § 172

  Zavlečení

  (1) Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče
  do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací
  od návratu z ciziny, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm
  let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí
  nebo jiné újmy zavleče z ciziny do České republiky, nebo ho přiměje,
  aby se do České republiky odebral, nebo ho odvrací od návratu z České
  republiky.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 173

  Loupež

  (1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí
  v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě
  léta až deset let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 174

  Braní rukojmí

  (1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí
  újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco
  konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
  až deset let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) je-li při takovém činu rukojmím dítě,

  c) je-li při takovém činu rukojmími více osob,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 175

  Vydírání

  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy
  nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím
  svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin se zbraní,

  d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

  e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v
  souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo

  f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312), nebo

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 176

  Omezování svobody vyznání

  (1) Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy

  a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,

  b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo

  c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) na nejméně třech osobách, nebo

  b) se zbraní.

  § 177

  Útisk

  (1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco
  konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
  rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  § 178

  Porušování domovní svobody

  (1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně
  setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  užije-li  při  činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky
  bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je
  zabránit vniknutí.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1
  násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se
  zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

  § 179

  Porušování svobody sdružování a shromažďování

  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy
  omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo se v souvislosti se shromážděním, které podléhá oznamovací
  povinnosti, násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví
  pořádkovým opatřením svolavatele nebo určených pořadatelů takového
  shromáždění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.