Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 180 - § 184 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Díl 2

  Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
  tajemství

  § 180

  Neoprávněné nakládání s osobními údaji

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní,
  jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném
  shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou
  újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje
  týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem
  uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně
  zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v
  souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí
  tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se
  osobní údaje týkají.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo
  zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
  přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  § 181

  Poškození cizích práv

  (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

  a) uvede někoho v omyl, nebo

  b) využije něčího omylu,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na
  právech,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech
  velkého rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 182

  Porušení tajemství dopravovaných zpráv

  (1) Kdo úmyslně poruší tajemství

  a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní
  služby  nebo  přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním
  zařízením,

  b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané
  prostřednictvím  sítě  elektronických komunikací a přiřaditelné k
  identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo

  c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj
  nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového
  systému, přenášejícího taková počítačová data,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo
  opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

  a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu,
  telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických
  komunikací, který nebyl určen jemu, nebo

  b) takového tajemství využije.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  (5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby
  nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační
  činnosti, který

  a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,

  b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo

  c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo
  dopravovanou  dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným
  přenosem  počítačových  dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným
  podobným způsobem,

  bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým
  trestem nebo zákazem činnosti.

  (6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  § 183

  Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí

  (1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti,
  fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného
  dokumentu  uchovávaného  v soukromí jiného tím, že je zveřejní,
  zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán
  odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
  nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
  věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
  uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
  nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo
  ohrozit jeho společenskou vážnost.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou
  rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  § 184

  Pomluva

  (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou
  ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání,
  narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude
  potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
  potrestán,  spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
  rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
  obdobně účinným způsobem.