Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 33 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

HLAVA IV

  ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

  Díl 1

  Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

  § 33

  Účinná lítost

  Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150),
  neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření
  nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z
  nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
  předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
  předměty z nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169),
  zavlečení (§ 172), braní rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené
  osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220),
  porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221),
  porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti
  učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§
  228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240),
  nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), porušení
  zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247),
  porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení
  předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262),
  porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§
  263),  provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez
  povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s
  vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
  (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§
  273), porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275), poškození a
  ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), poškození a
  ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277),
  poškození geodetického bodu (§ 278), poškození a ohrožení životního
  prostředí  (§  293), poškození a ohrožení životního prostředí z
  nedbalosti (§ 294), poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s
  odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími
  živočichy  a  planě rostoucími rostlinami (§ 299), neoprávněného
  nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
  rostlinami z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§
  306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307),
  vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
  (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a
  mezinárodní  organizace  (§ 315), vyzvědačství (§ 316), ohrožení
  utajované informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti
  (318),  vzpoury vězňů (§ 344), šíření poplašné zprávy (§ 357),
  nepřekažení trestného činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368)
  zaniká, jestliže pachatel dobrovolně

  a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo

  b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku
  trestného činu mohlo být ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit
  státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit
  oznámení nadřízenému.