Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 34 - § 35 Promlčení trestní odpovědnosti

Díl 2

  Promlčení trestní odpovědnosti

  § 34

  Promlčecí doba

  (1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby,
  jež činí

  a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje
  uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo
  při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,

  b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody
  nejméně deset let,

  c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody
  nejméně pět let,

  d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně
  tři léta,

  e) tři léta u ostatních trestných činů.

  (2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem
  účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty,
  od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů
  počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Účastníkovi počíná
  běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele.

  (3) Do promlčecí doby se nezapočítává

  a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro
  zákonnou překážku,

  b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,

  c) doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) nebo
  některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto
  zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
  byla mladší osmnácti let,

  d) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání.

  (4) Promlčecí doba se přerušuje

  a) zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde,
  jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení,
  zatýkacího  rozkazu  nebo  evropského zatýkacího rozkazu, podáním
  obžaloby, návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro
  tento trestný čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný
  čin obviněnému, nebo

  b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který
  trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.

  (5) Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.

  § 35

  Vyloučení z promlčení

  Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost

  a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto
  zákona, s výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí
  směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií
  k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404),
  popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§
  405), a to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly
  znaky těchto trestných činů,

  b) za trestné činy rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
  (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že
  zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů
  mezinárodního práva,

  c) za jiné trestné činy spáchané v době od 25. února 1948 do 29.
  prosince 1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí
  nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se základními zásadami
  právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení
  nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo
  byly spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny
  osob z důvodů politických, rasových či náboženských.