Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 36 - § 38 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

HLAVA V

  TRESTNÍ SANKCE

  Díl 1

  Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

  § 36

  Druhy trestních sankcí

  Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

  § 37

  Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí

  (1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.

  (2) Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem
  trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.

  § 38

  Přiměřenost trestních sankcí

  (1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a
  závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

  (2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující,
  nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.

  (3) Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným
  zájmům osob poškozených trestným činem.