Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 39 - § 95 Tresty

Díl 2

  Tresty

  Oddíl 1

  Obecné zásady pro ukládání trestů

  § 39

  Stanovení druhu a výměry trestu

  (1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a
  závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a
  jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k
  možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu,
  zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé
  následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k
  tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zvlášť závažného
  zločinu  spáchaného  členy  organizované  skupiny,  ve spojení s
  organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny
  nebo pomohl zabránit pokusu nebo dokonání takového trestného činu.
  Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro
  budoucí život pachatele.

  (2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem
  chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a
  jeho  následky,  okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou
  pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.

  (3) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k
  polehčujícím a přitěžujícím okolnostem (§ 41 a 42), k době, která
  uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a k délce
  trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Při posouzení
  přiměřenosti délky trestního řízení soud přihlédne ke složitosti věci,
  k postupu orgánů činných v trestním řízení, k významu trestního řízení
  pro pachatele a k jeho jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním
  řízení.

  (4) K okolnosti, která je zákonným znakem trestného činu, včetně
  okolnosti,  která  podmiňuje  použití vyšší trestní sazby, nelze
  přihlédnout jako k okolnosti polehčující nebo přitěžující. K okolnosti
  odůvodňující mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze přihlédnout
  jako k okolnosti polehčující.

  (5) K okolnosti přitěžující se přihlédne,

  a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z
  nedbalosti, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje i zde zavinění
  úmyslné,

  b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl,
  ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
  mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel
  věděl.

  (6) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud

  a) u spolupachatelů též k tomu, jakou měrou jednání každého z nich
  přispělo ke spáchání trestného činu,

  b) u organizátora, návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich
  účasti na spáchání trestného činu,

  c) u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu trestného činu též
  k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu
  přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání
  nedošlo.

  (7)  Získal-li nebo snažil-li se získat pachatel trestným činem
  majetkový prospěch, přihlédne k tomu soud při stanovení druhu trestu a
  jeho výměry; jestliže to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry,
  uloží mu s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu některý z
  trestů, který ho postihne na majetku (§ 66 až 72), a to jako trest
  samostatný nebo vedle jiného trestu.

  § 40

  Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností

  (1)  Jestliže  pachatel  spáchal  trestný čin ve stavu zmenšené
  příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem
  návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu
  trestu a jeho výměry.

  (2) Má-li soud za to, že by vzhledem k zdravotnímu stavu pachatele
  uvedeného v odstavci 1 bylo možno za současného uložení ochranného
  léčení (§ 99) dosáhnout možnosti jeho nápravy i trestem kratšího
  trvání, sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby,
  přičemž není vázán omezením uvedeným v § 58 odst. 3, a uloží zároveň
  ochranné léčení.

  § 41

  Polehčující okolnosti

  Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

  a)  spáchal  trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm
  nezávislých,

  b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku
  životních zkušeností,

  c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,

  d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,

  e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných
  poměrů, které si sám nezpůsobil,

  f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,

  g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly
  zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil
  meze  přípustného  rizika  nebo  meze  jiné okolnosti vylučující
  protiprávnost,

  h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno
  vyvarovat,

  i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý
  následek,

  j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo
  dobrovolně nahradil způsobenou škodu,

  k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům,

  l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl
  k objasnění trestného činu spáchaného jiným,

  m) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné
  činnosti  spáchané  členy  organizované  skupiny,  ve  spojení s
  organizovanou  skupinou  nebo ve prospěch organizované zločinecké
  skupiny,

  n) trestného činu upřímně litoval, nebo

  o) vedl před spácháním trestného činu řádný život.

  § 42

  Přitěžující okolnosti

  Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

  a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,

  b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní,
  rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z
  jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,

  c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se
  zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,

  d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti,
  závislosti nebo podřízenosti,

  e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,

  f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo
  funkce,

  g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a
  zdraví nebo na ochraně majetku,

  h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné,
  zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí,

  i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného,
  zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku
  blízkém věku mladistvých,

  j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné
  události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na
  území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,

  k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý
  následek,

  l) trestným činem získal vyšší prospěch,

  m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více
  osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,

  n) spáchal více trestných činů,

  o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny
  nebo člen spolčení, nebo

  p) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy
  předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména
  s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob
  provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán,
  osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která
  uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu,
  který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o
  pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný
  čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také
  tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho
  zahájení.

  § 43

  Úhrnný a souhrnný trest

  (1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží
  mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin
  z nich nejpřísněji trestný; jde-li o vícečinný souběh většího počtu
  trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci
  trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní
  hranice trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení
  převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody
  nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu
  přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu
  uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno
  některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních
  sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z
  nich. Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů
  pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí
  svobody jako trest samostatný.

  (2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když
  odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem
  prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin.
  Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém
  pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na
  tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo
  tímto zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než
  trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud
  vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty
  vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci
  nebo jiné majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven již
  rozsudkem dřívějším.

  (3) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým
  bylo za podmínek § 48 odst. 1 podmíněně upuštěno od potrestání s
  dohledem. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o
  podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, jakož i všechna další
  rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,
  k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

  (4) Ustanovení o souhrnném trestu se neužije, jestliže dřívější
  odsouzení je takové povahy, že se na pachatele hledí, jako by nebyl
  odsouzen, nebo jestliže byl dřívější odsuzující rozsudek vydán soudem
  jiného členského státu Evropské unie.

  § 44

  Upuštění od uložení souhrnného trestu

  Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 43 odst. 2, má-li za
  to, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.

  § 45

  Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu

  (1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném
  činu (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již
  nabyl právní moci, zruší v tomto dřívějším rozsudku výrok o vině o
  pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v
  jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které
  mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti
  skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím
  trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech
  spáchaných  s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za
  pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený
  rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají
  ve výroku o vině svůj podklad. V rámci společného trestu za pokračování
  v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo
  vyznamenání,  ztráty  vojenské  hodnosti, propadnutí majetku nebo
  propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl
  vysloven již rozsudkem dřívějším.

  (2) Ustanovení § 43 a 44 se obdobně užijí v případě, kdy je současně
  ukládán trest za více trestných činů.

  (3) Ustanovení o společném trestu za pokračování v trestném činu se
  užije i tehdy, je-li dřívější odsouzení takové povahy, že se na
  pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

  (4) Ustanovení o společném trestu za pokračování v trestném činu se
  neužije, jestliže byl dřívější odsuzující rozsudek vydán soudem jiného
  členského státu Evropské unie.

  Oddíl 2

  Upuštění od potrestání

  § 46

  Obecné ustanovení

  (1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje
  a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k
  povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele
  lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho
  nápravě i k ochraně společnosti.

  (2) Soud může upustit od potrestání také tehdy, jestliže pachatel
  přípravy nebo pokusu trestného činu nerozpoznal, že příprava nebo pokus
  vzhledem k povaze nebo druhu předmětu útoku, na němž měl být čin
  spáchán, anebo vzhledem k povaze nebo druhu prostředku, jímž měl být
  čin spáchán, nemohl vést k dokonání.

  (3) Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele, jako by nebyl
  odsouzen.

  § 47

  Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo
  zabezpečovací detence

  (1) Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal
  trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném
  duševní poruchou, a soud má za to, že ochranné léčení (§ 99), které
  zároveň ukládá, zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe
  než trest. Tohoto ustanovení se nepoužije, jestliže si pachatel stav
  zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchu přivodil, byť i z nedbalosti,
  vlivem návykové látky.

  (2) Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal
  zločin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní
  poruchou, a nelze přitom očekávat, že by uložené ochranné léčení s
  přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele
  vedlo  k  dostatečné ochraně společnosti, a soud má za to, že
  zabezpečovací detence (§ 100), kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí
  ochranu společnosti lépe než trest.

  § 48

  Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem

  (1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1 nebo 2 může soud podmíněně
  upustit od potrestání a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za
  potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele.

  (2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až
  na jeden rok a zároveň uloží pachateli dohled (§ 49 až 51).

  (3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud
  uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby
  vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil
  škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil,
  nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.

  (4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit
  zejména

  a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,

  b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,

  c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není
  ochranným léčením podle tohoto zákona,

  d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,

  e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a
  jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,

  f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů
  jiných osob,

  g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek,

  h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových
  látek,

  i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku,

  j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo

  k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.

  (5) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
  zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
  uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
  povinností uvedených v odstavci 4, též některá z výchovných opatření
  uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
  podmínek stanovených pro mladistvé.

  (6) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno,
  vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví
  soud, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě
  již během zkušební doby.

  (7) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby
  rozhodnutí podle odstavce 6, aniž na tom měl pachatel, od jehož
  potrestání bylo podmíněně upuštěno, vinu, má se za to, že se osvědčil.

  (8) Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo
  podmíněně upuštěno, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil,
  hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.

  Oddíl 3

  Dohled

  § 49

  Pojem a účel dohledu

  (1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem
  Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce
  při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a
  kontrola  dodržování  podmínek  uložených  pachateli  soudem nebo
  vyplývajících ze zákona.

  (2) Účelem dohledu je

  a) sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana
  společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti,

  b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu
  vedl řádný život.

  (3) Dohled nad pachatelem provádí probační úředník.

  § 50

  Povinnosti pachatele

  Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen

  a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační
  úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,

  b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační
  úředník stanoví,

  c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích
  obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených
  povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených
  probačním úředníkem,

  d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.

  § 51

  Povinnosti a oprávnění probačního úředníka

  (1) Probační úředník je povinen vykonávat dohled nad pachatelem v
  souladu s vytvořeným probačním plánem, být mu nápomocen v jeho
  záležitostech a plnit pokyny předsedy senátu směřující k výkonu dohledu
  a k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Probační úředník je povinen
  probační plán pravidelně aktualizovat s přihlédnutím k výsledkům
  dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele.

  (2) Poruší-li pachatel, kterému byl uložen dohled, závažným způsobem
  nebo opakovaně podmínky dohledu, probační plán nebo přiměřená omezení a
  přiměřené povinnosti, informuje o tom probační úředník bez zbytečného
  odkladu předsedu senátu soudu, který dohled uložil. Při méně závažném
  porušení  stanovených podmínek, probačního plánu nebo přiměřených
  omezení a přiměřených povinností probační úředník upozorní pachatele na
  zjištěné nedostatky a dá mu poučení, že v případě opakování nebo
  závažnějšího porušení stanovených podmínek, probačního plánu nebo
  přiměřených omezení a přiměřených povinností bude o tom informovat
  předsedu senátu.

  (3) Nestanoví-li předseda senátu jinak, zpracuje probační úředník
  nejméně jednou za šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu
  senátu soudu, který dohled uložil, o průběhu výkonu dohledu nad
  pachatelem, o dodržování stanovených podmínek, probačního plánu a
  přiměřených omezení a přiměřených povinností pachatelem a o jeho
  poměrech.

  Oddíl 4

  Druhy trestů a výjimečný trest

  § 52

  Druhy trestů

  (1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty

  a) odnětí svobody,

  b) domácí vězení,

  c) obecně prospěšné práce,

  d) propadnutí majetku,

  e) peněžitý trest,

  f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,

  g) zákaz činnosti,

  h) zákaz pobytu,

  i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,

  j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,

  k) ztrátu vojenské hodnosti,

  l) vyhoštění.

  (2) Trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-li trestní zákon jinak,

  a) nepodmíněný trest odnětí svobody,

  b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,

  c) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.

  (3) Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest (§ 54).

  § 53

  Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe

  (1) Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze
  uložit každý tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle
  sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákon za některý trestný čin,
  lze uložit i jiné tresty uvedené v § 52. Nelze však uložit domácí
  vězení  vedle odnětí svobody a obecně prospěšných prací, obecně
  prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí
  majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění.

  (2) Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu
  na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz
  pobytu lze uložit samostatně, i když trestní zákon na některý trestný
  čin takový trest nestanoví.

  § 54

  Výjimečný trest

  (1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet
  až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný
  trest může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní
  zákon dovoluje.

  (2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit
  pouze tehdy, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi
  vysoká nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena.

  (3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli,
  který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo
  který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle §
  272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 311
  odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§
  401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje
  podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce
  obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a
  státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného člověka,
  a to za podmínek, že

  a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť
  zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné
  pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a

  b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo
  není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody
  nad dvacet až do třiceti let.

  (4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň
  rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se
  pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.

  Oddíl 5

  Ukládání a výkon jednotlivých trestů

  § 55

  Odnětí svobody

  (1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let,
  jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59),
  ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve
  prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest
  (§ 54).

  (2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody
  nepřevyšuje pět let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za
  podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně
  nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.

  (3) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává podle jiného právního
  předpisu ve věznicích.

  § 56

  Výkon trestu odnětí svobody

  (1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve
  věznici

  a) s dohledem,

  b) s dozorem,

  c) s ostrahou, nebo

  d) se zvýšenou ostrahou.

  (2) Soud zpravidla zařadí do věznice

  a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z
  nedbalosti a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný
  čin,

  b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z
  nedbalosti a který již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,
  nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve
  výměře nepřevyšující tři léta a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro
  úmyslný trestný čin,

  c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný
  čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem
  nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen pro přečin
  spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody
  do věznice s dohledem nebo s dozorem,

  d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen výjimečný trest
  (§ 54), kterému byl uložen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný
  ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108), kterému byl za
  zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3) uložen trest odnětí svobody ve
  výměře nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin
  a v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu.

  (3) Soud může zařadit pachatele do věznice jiného typu, než do které má
  být podle odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného
  činu a na stupeň a povahu narušení pachatele za to, že bude působení na
  něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice lépe zaručeno; do
  věznice se zvýšenou ostrahou zařadí však vždy pachatele, jemuž byl
  uložen trest odnětí svobody na doživotí.

  (4) Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech věznic upravuje jiný
  právní předpis.

  § 57

  Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu

  (1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení
  odsouzeného do věznice jiného typu, který se od věznice, v níž dosud
  odsouzený trest vykonává, může lišit o jeden stupeň.

  (2) O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem rozhodne
  soud tehdy, jestliže chování odsouzeného a způsob, jakým plní své
  povinnosti, odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.

  (3) O přeřazení odsouzeného do věznice s přísnějším režimem může soud
  rozhodnout, jestliže

  a) odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovený pořádek
  nebo kázeň, nebo

  b) odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestným činem, který spáchal
  během výkonu trestu.

  (4) Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit

  a) odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí a
  který dosud nevykonal alespoň deset let tohoto trestu,

  b) jiného odsouzeného, který trest vykonává ve věznici se zvýšenou
  ostrahou, před výkonem alespoň jedné čtvrtiny uloženého trestu.

  (5)  Do věznice s dozorem a věznice s dohledem nelze přeřadit
  odsouzeného,  který  se má na základě rozhodnutí soudu podrobit
  ochrannému léčení v ústavní formě, nebo odsouzeného, kterému byl uložen
  trest vyhoštění.

  (6) Na návrh odsouzeného, který ve věznici určitého typu vykonal
  nepřetržitě alespoň jednu čtvrtinu uloženého trestu, nejméně však šest
  měsíců, může soud rozhodnout o jeho přeřazení do věznice s mírnějším
  režimem; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí
  svobody na doživotí a vykonává jej ve věznici se zvýšenou ostrahou.

  (7) Není-li návrhu podle odstavce 6 vyhověno, může jej odsouzený
  opakovat až po uplynutí šesti měsíců od skončení řízení o jeho
  předchozím návrhu.

  § 58

  Mimořádné snížení trestu odnětí svobody

  (1) Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům
  pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody trestním
  zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze
  dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, může snížit
  trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem
  stanovené.

  (2) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
  sazby též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele, který napomohl zabránit
  trestnému činu, jenž jiný připravoval nebo se o něj pokusil, jestliže
  vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti má
  za to, že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání.

  (3) Při snížení trestu odnětí svobody podle odstavců 1 a 2 nelze uložit
  trest

  a) pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody
  alespoň dvanáct let,

  b) pod tři léta, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody
  alespoň osm let,

  c) pod jeden rok, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody
  alespoň pět let.

  (4) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
  sazby také pachateli označenému jako spolupracující obviněný, který
  splnil stanovené podmínky podle jiného právního předpisu; přitom vezme
  v úvahu povahu trestného činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se
  zvlášť závažným zločinem spáchaným členy organizované skupiny, ve
  spojení  s  organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované
  zločinecké skupiny, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož
  objasnění přispěl, dále význam takového jeho jednání, osobu pachatele a
  okolnosti případu, zejména zda a jakým způsobem se podílel na takovém
  zvlášť závažném zločinu, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož
  objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil.
  Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.

  (5) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
  sazby též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele za přípravu k trestnému
  činu nebo za pokus trestného činu nebo za pomoc k trestnému činu a má
  vzhledem k povaze a závažnosti přípravy nebo pokusu nebo pomoci za to,
  že by použití trestní sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo
  pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i
  trestem kratšího trvání. Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není
  vázán.

  (6) Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní
  sazby také tehdy, jestliže pachatel jednal v právním omylu, ale mohl se
  tohoto omylu vyvarovat (§ 19 odst. 2), spáchal trestný čin odvraceje
  útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky krajní nouze
  (§ 28) nebo nutné obrany (§ 29), anebo překročil meze přípustného
  rizika (§ 31) nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost.
  Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.

  § 59

  Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody

  (1) Pachateli, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin (§ 14 odst.
  3), ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán,
  může soud uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody
  stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu
  třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledem k
  takové recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost
  nápravy pachatele je ztížena.

  (2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení
  podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu
  odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice
  převyšovat třicet let.

  § 60

  Domácí vězení

  (1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li
  pachatele přečinu, jestliže

  a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům
  pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a
  to popřípadě i vedle jiného trestu, a

  b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v
  obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou
  potřebnou součinnost.

  (2) Jako samostatný trest může být trest domácího vězení uložen,
  jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a
  poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

  (3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se
  po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem
  stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména
  výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotních služeb u
  poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu;
  poskytovatel zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu činného v
  trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit.

  (4) Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se
  zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech
  pracovního klidu a pracovního volna s přihlédnutím zejména k jeho
  pracovní době a k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k péči o
  nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí,
  aby při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho
  přiměřeně  postihl  na  svobodě.  Soud  může odsouzenému povolit
  navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve
  dnech pracovního klidu a pracovního volna.

  (5) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
  omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k
  tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
  nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
  způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.

  (6) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
  zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
  uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
  povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
  uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
  podmínek stanovených pro mladistvé.

  § 61

  Přeměna trestu domácího vězení

  Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu
  domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu
  poruší sjednané podmínky výkonu trestu domácího vězení, jinak maří
  výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený
  trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon,
  trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a
  rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý
  jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den
  odnětí svobody.

  § 62

  Obecně prospěšné práce

  (1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li
  pachatele za přečin; jako samostatný trest může být trest obecně
  prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti
  spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu
  není třeba.

  (2) Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o
  pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací v době tří let
  předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí
  svobody podle § 65 odst. 2.

  (3) Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti odsouzeného
  provést  ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům
  spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných
  budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve
  prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se
  zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví,
  požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou
  mládeže,  ochranou  zvířat,  humanitární,  sociální, charitativní,
  náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí sloužit
  výdělečným účelům odsouzeného.

  § 63

  Výměra trestu obecně prospěšných prací

  (1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do
  300 hodin.

  (2) Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená omezení a
  přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
  řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu
  nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou přečinem způsobil, nebo aby
  vydal bezdůvodné obohacení získané přečinem, nebo aby vydal bezdůvodné
  obohacení získané přečinem.

  (3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
  zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
  uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
  povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
  uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
  podmínek stanovených pro mladistvé.

  § 64

  Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost

  Při  ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke
  stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení
  tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel
  zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.

  § 65

  Výkon trestu obecně prospěšných prací

  (1) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a
  bezplatně ve svém volném čase nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud
  nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po
  kterou odsouzený

  a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné
  překážky, nebo

  b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.

  (2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu
  obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu
  trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu
  obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně
  tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, a to i
  během doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných prací
  nebo jeho zbytek

  a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení a pro případ, že by
  výkon tohoto trestu byl zmařen, stanovit náhradní trest odnětí svobody,
  který nesmí být přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v
  případě přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody;
  přitom každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně
  prospěšných prací se počítá za jeden den domácího vězení, nebo

  b) v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu;
  přitom každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně
  prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody.

  (3)  Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě
  odsouzeného ponechat trest obecně prospěšných prací v platnosti nebo
  prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o šest měsíců, i když odsouzený
  zavdal příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2, a

  a) stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku
  dohled,

  b) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud
  neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48
  odst. 4, nebo

  c) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé
  z výchovných opatření podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku
  mladistvých.

  Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.

  (4) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací, se
  hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od
  výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.

  § 66

  Propadnutí majetku

  (1) Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům
  pachatele uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k
  výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž
  pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat
  majetkový prospěch.

  (2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku
  pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný
  zločin dovoluje; jako samostatný trest může být trest propadnutí
  majetku uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
  trestného činu a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
  třeba.

  (3) Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného nebo tu jeho
  část, kterou soud určí; propadnutí se však nevztahuje na prostředky
  nebo věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb
  odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle
  zákona povinen pečovat.

  (4) Výrokem o propadnutí majetku zaniká společné jmění manželů.

  (5) Propadlý majetek připadá státu.

  § 67

  Peněžitý trest

  (1) Peněžitý trest může soud uložit, jestliže pachatel pro sebe nebo
  pro jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat
  majetkový prospěch.

  (2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit peněžitý trest pouze v
  případě, že

  a) trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin
  dovoluje, nebo

  b) ho ukládá za přečin a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
  přečinu a osobě a poměrům pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody
  současně neukládá.

  (3) Jako samostatný trest může být peněžitý trest uložen, jestliže
  vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a
  poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

  § 68

  Výměra peněžitého trestu

  (1) Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách a činí nejméně 20 a
  nejvíce 730 celých denních sazeb.

  (2) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč.

  (3) Počet denních sazeb soud určí s přihlédnutím k povaze a závažnosti
  spáchaného trestného činu. Výši jedné denní sazby peněžitého trestu
  stanoví soud se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele.
  Přitom vychází zpravidla z čistého příjmu, který pachatel má nebo by
  mohl mít průměrně za jeden den.

  (4) Příjmy pachatele, jeho majetek a výnosy z něj, jakož i jiné
  podklady pro určení výše denní sazby mohou být stanoveny odhadem soudu.

  (5) Soud v rozhodnutí uvede počet a výši denních sazeb. Nelze-li od
  pachatele podle jeho osobních a majetkových poměrů očekávat, že
  peněžitý trest ihned zaplatí, může stanovit, že peněžitý trest bude
  zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách; přitom může určit, že
  výhoda splátek peněžitého trestu odpadá, jestliže pachatel nezaplatí
  dílčí splátku včas.

  (6) Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný.

  (7) Zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu.

  § 69

  Náhradní trest odnětí svobody

  (1) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro případ, že by ve
  stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody až na
  čtyři léta. Náhradní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem
  odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby.

  (2) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za přečin spáchaný
  z nedbalosti, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest
  vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně
  upuštěno.

  § 70

  Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

  (1) Soud může uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,

  a) které bylo užito k spáchání trestného činu,

  b) která byla k spáchání trestného činu určena,

  c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo

  d) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou majetkovou
  hodnotu uvedenou pod písmenem c), pokud hodnota věci nebo jiné
  majetkové hodnoty uvedené pod písmenem c) není ve vztahu k hodnotě
  nabyté věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná.

  (2) Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit,
  jen jde-li o věc nebo jinou majetkovou hodnotu náležející pachateli.

  (3) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc nebo jinou
  majetkovou hodnotu uvedenou v odstavcích 1 a 2, ve vztahu k níž je
  možno uložit propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, uloží mu soud
  vždy i tento trest.

  (4) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci nebo
  jiné  majetkové hodnoty, který zahrnuje i zákaz jiných dispozic
  směřujících ke zmaření trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (5) Propadlá věc nebo jiná majetková hodnota připadá státu.

  § 71

  Propadnutí náhradní hodnoty

  (1) Jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud
  mohl prohlásit za propadlou podle § 70 odst. 1 a 2, před uložením
  trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, poškodí nebo
  jinak  znehodnotí,  zcizí,  učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo
  zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může
  mu soud uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá
  hodnotě takové věci nebo jiné majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné
  majetkové hodnoty, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, může soud
  stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

  (2)  Je-li věc nebo jiná majetková hodnota, byť i jen zčásti,
  znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna, může soud
  uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle propadnutí věci nebo jiné
  majetkové hodnoty podle § 70 odst. 1.

  (3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.

  § 72

  Samostatný trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

  Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit jako
  trest samostatný pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto
  trestu dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
  trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
  třeba.

  § 73

  Zákaz činnosti

  (1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let,
  dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.

  (2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze
  v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný
  čin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
  trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
  třeba.

  (3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu
  výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo
  funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení,
  nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.

  § 74

  Výkon trestu zákazu činnosti

  (1) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba výkonu
  trestu odnětí svobody; započítává se však doba, po kterou bylo
  pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je
  předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle jiného
  právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl
  již tuto činnost vykonávat.

  (2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako
  by nebyl odsouzen.

  § 75

  Zákaz pobytu

  (1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za
  úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob
  života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku,
  rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí
  vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.

  (2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako samostatný trest za
  trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož
  horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k
  povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům
  pachatele uložení jiného trestu není třeba.

  (3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená
  omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu,
  aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
  nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem
  způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.

  (4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
  zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
  uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
  povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
  uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
  podmínek stanovených pro mladistvé.

  (5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se doba výkonu trestu odnětí
  svobody nezapočítává; rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po
  výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění.

  (6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu
  výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; k
  přechodnému pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu v nutné
  osobní záležitosti je třeba povolení.

  § 76

  Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

  (1) Soud může uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
  společenské akce až na deset let, dopustil-li se pachatel úmyslného
  trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce.

  (2) Jako samostatný trest může být trest zákazu vstupu na sportovní,
  kulturní a jiné společenské akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a
  závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení
  jiného trestu není třeba.

  (3) Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
  spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje
  účast na stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských
  akcích.

  § 77

  Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
  akce

  (1) Odsouzený je při výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní
  a jiné společenské akce povinen spolupracovat s probačním úředníkem
  způsobem, který mu stanoví, zejména postupovat podle stanoveného
  probačního plánu, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a
  převýchovy, programy psychologického poradenství, a považuje-li to
  probační úředník za potřebné, dostavovat se podle jeho pokynů v období
  bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru
  Policie České republiky.

  (2) Do doby výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
  společenské akce se doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává.

  § 78

  Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání

  (1) Soud může uložit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání,
  odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť
  zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na
  dvě léta.

  (2) Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání spočívá v tom, že odsouzený
  ztrácí vyznamenání, čestná uznání a jiné čestné tituly udělené podle
  vnitrostátních právních předpisů.

  § 79

  Ztráta vojenské hodnosti

  (1) Soud může uložit trest ztráty vojenské hodnosti, odsuzuje-li
  pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné
  pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta.

  (2) Soud může uložit tento trest též vedle jiného trestu, jestliže to
  vzhledem k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek v
  ozbrojených silách.

  (3) Ztráta vojenské hodnosti spočívá v tom, že se odsouzenému snižuje
  hodnost v ozbrojených silách na hodnost vojína.

  § 80

  Vyhoštění

  (1) Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky,
  trest vyhoštění z území České republiky, a to jako trest samostatný
  nebo i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo
  majetku, anebo jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest
  vyhoštění uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
  trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
  třeba.

  (2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
  možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti
  lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit trest
  vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu
  neurčitou.

  (3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže

  a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,

  b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného
  právního předpisu,

  c) pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde
  pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu
  se zájmem na spojování rodin,

  d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být
  vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině,
  národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo
  náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele
  mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,

  e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem
  bez ohledu na státní příslušnost a má na území České republiky povolen
  trvalý  pobyt  anebo je cizincem s přiznaným právním postavením
  dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky podle jiného
  právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu
  nebo veřejného pořádku,

  f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech
  nepřetržitě pobývá na území České republiky, neshledá-li vážné důvody
  ohrožení bezpečnosti státu, nebo

  g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské unie, ledaže by
  vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.

  Oddíl 6

  Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

  § 81

  Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody

  (1)  Soud  může  podmíněně  odložit výkon trestu odnětí svobody
  nepřevyšujícího  tři  léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům
  pachatele,  zejména  s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a
  prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně
  za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba
  jeho výkonu.

  (2) Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká
  výkonu ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu.

  § 82

  Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti

  (1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až
  pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.

  (2)  Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a
  přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
  řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu
  nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo
  aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.

  (3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
  zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
  uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
  povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
  uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
  podmínek stanovených pro mladistvé.

  (4) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný
  život a vyhověl uloženým podmínkám, se započítává do zkušební doby nově
  stanovené při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby
  stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestu nebo společného
  trestu za pokračování v trestném činu.

  § 83

  Rozhodnutí o podmíněném odsouzení

  (1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a
  vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak
  rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.
  Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného
  ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal
  příčinu k nařízení výkonu trestu, a

  a) stanovit nad odsouzeným dohled,

  b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta,
  přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82
  odst. 1, nebo

  c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
  uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.

  (2) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.

  (3) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby
  rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu,
  má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.

  (4) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li
  se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl
  odsouzen.

  (5) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne
  zároveň o způsobu výkonu trestu.

  § 84

  Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

  Je-li  třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a
  poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud za
  podmínek uvedených v § 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí
  svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení dohledu nad
  pachatelem. Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.

  § 85

  Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti

  (1) Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na
  jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.

  (2) Podmíněně odsouzenému, nad kterým byl stanoven dohled, může soud
  uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4
  směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby
  podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou
  trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané
  trestným činem.

  (3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v
  zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů
  uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení nebo přiměřených
  povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá z výchovných opatření
  uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
  podmínek stanovených pro mladistvé.

  § 86

  Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem

  (1) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled,
  vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví
  soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební
  doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem
  případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení s dohledem v
  platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a

  a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci uloženého dohledu,

  b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta,
  přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 85
  odst. 1, nebo

  c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
  uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.

  (2) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby
  rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu,
  má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.

  (3) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li
  se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl
  odsouzen.

  (4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne
  zároveň o způsobu výkonu trestu.

  § 87

  Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení

  Na vztah podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody k dalším
  trestům uloženým vedle tohoto trestu podle § 81 odst. 2 a na zápočet
  doby, po kterou podmíněně odsouzený s dohledem vedl ve zkušební době
  řádný život, do nové zkušební doby podle § 82 odst. 4 se užije obdobně
  ustanovení o podmíněném odsouzení.

  Oddíl 7

  Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné
  upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
  zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

  § 88

  Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

  (1) Po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České
  republiky zmírněného trestu odnětí svobody může soud odsouzeného
  podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci
  rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých
  povinností prokázal polepšení a

  a) může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život, nebo

  b) soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

  (2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a
  plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho
  soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal polovinu
  uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného
  trestu odnětí svobody.

  (3) Soud při rozhodování podle odstavců 1 a 2 přihlédne také k tomu,
  zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela
  nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným
  činem nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.
  Jestliže odsouzený vykonával ochranné léčení před nástupem výkonu
  trestu odnětí svobody nebo v jeho průběhu, přihlédne soud i k
  projevenému postoji odsouzeného k výkonu ochranného léčení.

  (4) Osoba odsouzená za trestný čin vraždy (§ 140), zabití podle § 141
  odst. 2, těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a
  jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného
  přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4,
  neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4,
  obchodování s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody
  podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4, loupeže podle
  § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle
  § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního
  zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2,
  3, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
  látkami a s jedy podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným
  dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290),
  zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst.
  3, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
  útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle §
  316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní
  hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného
  překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku
  proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§
  402), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409),
  použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle
  § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§
  413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití
  mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, jakož i
  osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do
  třiceti let (§ 54 odst. 2), mohou být podmíněně propuštěny až po výkonu
  dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody, nehrozí-li s ohledem na
  okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti
  opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

  (5) Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí
  může být podmíněně propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu
  tohoto trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla
  odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného
  obdobného zvlášť závažného zločinu.

  § 89

  Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném
  propuštění

  (1) Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených
  za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm
  let;  zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na
  svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a současně
  uložit, aby ve stanovené části zkušební doby, navazující na počátek
  zkušební doby, se pachatel zdržoval v určené době ve svém obydlí nebo
  jeho části. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.

  (2) Podmíněně propuštěnému může soud uložit přiměřená omezení a
  přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
  řádný život; může mu též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu
  nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo
  aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Podmíněně
  propuštěnému podle § 88 odst. 2 soud uloží, aby se ve zkušební době
  zdržoval ve stanoveném časovém období ve svém obydlí nebo jeho části,
  nebo aby vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně
  prospěšných institucí, anebo aby složil určenou peněžní částku na pomoc
  obětem trestné činnosti na účet soudu.

  (3) Celková doba trvání určeného pobytu podmíněně propuštěného v obydlí
  podle odstavců 1 a 2 nesmí přesáhnout jeden rok, a to i v případě
  stanovení delší zkušební doby. Výkon prací podle odstavce 2 může být
  stanoven ve výměře od 50 do 200 hodin. Částka na peněžitou pomoc obětem
  trestné činnosti podle odstavce 2 se stanoví ve výměře od 2 000 Kč do
  10 000 000 Kč; při stanovení této částky přihlédne soud také k osobním
  a majetkovým poměrům odsouzeného a vzhledem k tomu může stanovit, že
  určená částka bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách.

  § 90

  Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu
  pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
  akce

  (1) Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
  zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce může soud
  podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době
  výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto
  trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení
  nápravy odsouzeného.

  (2) Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti,
  zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
  společenské akce soud stanoví zkušební dobu až na pět let, nikoliv však
  na dobu kratší než zbytek trestu; zkušební doba počíná právní mocí
  rozhodnutí o tomto upuštění.

  § 91

  Společné ustanovení

  (1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně
  upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
  zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vedl ve
  zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud,
  že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby,
  že se zbytek trestu vykoná.

  (2) Vyslovil-li soud, že se podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u
  něhož se podmíněně upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti,
  zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
  společenské akce, osvědčil, má se za to, že trest byl vykonán dnem, kdy
  byl podmíněně propuštěn nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se
  podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu
  pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
  akce.

  (3) U podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného, u něhož se podmíněně
  upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
  zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, se má za
  to, že trest byl vykonán dnem, kdy došlo k podmíněnému propuštění nebo
  kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmíněně upustí od výkonu
  zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na
  sportovní, kulturní a jiné společenské akce, také tehdy, neučinil-li
  soud bez jeho viny do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle
  odstavce 1.

  (4) Opětovné podmíněné propuštění z výkonu téhož trestu je možné po
  výkonu poloviny zbytku trestu a v případech uvedených v § 88 odst. 4 po
  výkonu dvou třetin zbytku trestu. Opětovné podmíněné propuštění z
  výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí není možné.

  (5) Jestliže byla záruka za dovršení nápravy odsouzeného odvolána tím,
  kdo ji poskytl, přezkoumá soud chování odsouzeného během zkušební doby,
  a shledá-li, že podmíněné propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu
  zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na
  sportovní, kulturní a jiné společenské akce neplní své poslání,
  rozhodne, že se zbytek trestu vykoná; jinak podmíněné propuštění nebo
  podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu
  pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
  akce ponechá v platnosti.

  Oddíl 8

  Započítání vazby a trestu

  § 92

  Započítání vazby a trestu

  (1) Jestliže se vedlo proti pachateli trestní řízení ve vazbě a dojde v
  tomto řízení k jeho odsouzení, započítá se mu doba strávená ve vazbě do
  uloženého trestu, popřípadě do trestu úhrnného nebo souhrnného, pokud
  je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné.

  (2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán a došlo k
  jeho novému odsouzení pro týž skutek, započítá se mu vykonaný trest do
  uloženého trestu, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání
  možné. Obdobně postupuje soud, uložil-li pachateli trest úhrnný nebo
  souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v trestném činu (§
  45).

  (3) Není-li započítání vazby nebo trestu možné, přihlédne soud k této
  skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry.

  § 93

  Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině

  (1) Jestliže pro týž skutek byl pachatel v cizině ve vazbě anebo
  potrestán orgánem cizího státu nebo mezinárodním soudním orgánem,
  započítá se mu doba strávená ve vazbě nebo vykonaný trest do trestu
  uloženého soudem České republiky, pokud je vzhledem k druhu uloženého
  trestu započítání možné. Obdobně postupuje soud, uložil-li pachateli
  trest úhrnný nebo souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v
  trestném činu (§ 45).

  (2) Není-li započítání vazby nebo trestu v cizině uloženého (odstavec
  1) možné, a to zejména proto, že v cizině byl vykonán zcela nebo zčásti
  trest takového druhu, jaký trestní zákon nezná, přihlédne soud k této
  skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry.

  Oddíl 9

  Zánik výkonu trestu

  § 94

  Promlčení výkonu trestu

  (1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí

  a) třicet let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,

  b) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu
  deset let,

  c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na pět
  let,

  d) pět let při odsouzení k jinému trestu.

  (2) Promlčecí doba počíná právní mocí rozsudku a při podmíněném
  odsouzení nebo podmíněném propuštění právní mocí rozhodnutí, že se
  trest vykoná.

  (3) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno
  trest vykonat proto, že se odsouzený zdržoval v cizině, vykonával
  ochranné léčení ústavní nebo zabezpečovací detenci nebo byl na něm
  vykonáván jiný trest odnětí svobody. Pokud jde o peněžitý trest, zákaz
  činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
  společenské akce a vyhoštění, do promlčecí doby se nezapočítává též
  doba, po kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody.

  (4) Promlčecí doba se přerušuje,

  a) učinil-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení
  jde, nebo

  b) spáchal-li odsouzený v promlčecí době trestný čin nový, na který
  trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.

  (5) Přerušením promlčecí doby počíná nová promlčecí doba.

  § 95

  Vyloučení z promlčení

  Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje.