Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 96 - § 104 Ochranná opatření

Díl 3

  Ochranná opatření

  Oddíl 1

  Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

  § 96

  Zásada přiměřenosti

  (1)  Ochranné opatření nelze uložit, není-li přiměřené povaze a
  závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v
  budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě
  pachatele a jeho poměrům.

  (2) Újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být
  větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu.

  § 97

  Ukládání ochranných opatření

  (1) Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek
  samostatně i vedle trestu.

  (2) Vedle trestu obdobné povahy může být ochranné opatření uloženo jen,
  jestliže by jeho samostatné uložení nebylo dostatečné z hlediska
  působení na osobu, které je ukládáno, a ochrany společnosti.

  (3) Jsou-li splněny podmínky pro uložení více ochranných opatření, lze
  je uložit vedle sebe, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.
  Lze-li však dosáhnout potřebného působení na osobu, které je ukládáno,
  a náležité ochrany společnosti jen jedním z nich, uloží se jen takové
  ochranné opatření.

  (4) Je-li uloženo více ochranných opatření vedle sebe, které nelze
  vykonávat současně, stanoví soud pořadí jejich výkonu.

  Oddíl 2

  Ochranná opatření a jejich ukládání

  § 98

  Druhy ochranných opatření

  (1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence,
  zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova.

  (2) Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech
  mládeže.

  (3) Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence.

  § 99

  Ochranné léčení

  (1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47
  odst.  1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro
  nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.

  (2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže

  a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a
  jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo

  b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod
  jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení
  však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu
  nelze dosáhnout.

  (3) Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu anebo při upuštění
  od potrestání.

  (4) Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení
  ústavní nebo ambulantní. Byl-li vedle ústavního ochranného léčení
  uložen trest odnětí svobody, ochranné léčení se vykonává zpravidla po
  nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici. Jestliže ochranné
  léčení nelze vykonat po nástupu výkonu trestu ve věznici, vykoná se
  ústavní ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu
  trestu odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí splnění účelu léčení,
  jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení po výkonu nebo jiném ukončení
  trestu odnětí svobody. Ambulantní ochranné léčení se vykoná zpravidla
  po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici; jestliže výkon
  ambulantního ochranného léčení ve věznici nelze uskutečnit, vykoná se
  až po výkonu trestu odnětí svobody. Nepostačí-li délka výkonu trestu
  odnětí svobody ve věznici ke splnění účelu ochranného léčení, soud může
  rozhodnout o jeho pokračování v zdravotnickém zařízení poskytujícím
  ústavní nebo ambulantní péči.

  (5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a
  naopak. Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100
  odst. 1 nebo 2 na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1
  nebo 2 může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací
  detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel
  nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že
  pachatel  utekl  ze  zdravotnického  zařízení,  užil násilí vůči
  zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu
  ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony
  či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení.

  (6) Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však
  dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před
  skončením této doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, vždy však
  nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění z ochranného
  léčení. Trvání ochranného léčení uloženého podle odstavce 2 písm. b)
  může být ukončeno, jakmile se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu
  nelze dosáhnout; je-li nebezpečí, že odsouzený spáchá další trestný
  čin,  soud v rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení uloží
  odsouzenému dohled nad jeho chováním až na dobu pěti let; na výkon
  dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. O propuštění z
  ochranného léčení rozhoduje soud.

  (7) Od výkonu ochranného léčení soud upustí, pominou-li před jeho
  započetím okolnosti, pro něž bylo uloženo.

  § 100

  Zabezpečovací detence

  (1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2,
  nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky
  zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě
  je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s
  přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele
  vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

  (2) Soud může uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě pachatele s
  přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže

  a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho
  pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné
  léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na
  pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo

  b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal
  zločin, ač již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v
  souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
  svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné
  dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a
  to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému
  léčení.

  (3) Zabezpečovací detenci může soud uložit samostatně, při upuštění od
  potrestání, anebo i vedle trestu. Byla-li zabezpečovací detence uložena
  vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykoná se po výkonu nebo
  jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepodmíněný trest
  odnětí svobody v době výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na
  dobu výkonu takového trestu odnětí svobody přerušuje. Po skončení
  výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence.

  (4) Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon zabezpečovací
  detence  se  zvláštní  ostrahou  a s léčebnými, psychologickými,
  vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy.

  (5)  Zabezpečovací  detence  potrvá,  dokud  to vyžaduje ochrana
  společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců a u mladistvých
  jednou za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování
  ještě trvají.

  (6) Zabezpečovací detenci může soud změnit dodatečně na ústavní
  ochranné léčení, pominou-li důvody, pro něž byla uložena, a jsou
  současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení.

  (7) Od výkonu zabezpečovací detence soud upustí, pominou-li před jejím
  započetím okolnosti, pro něž byla uložena.

  § 101

  Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty

  (1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
  uvedené v § 70 odst. 1, může soud uložit, že se taková věc nebo jiná
  majetková hodnota zabírá,

  a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,

  b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo

  c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti,
  anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.

  (2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit zabrání věci nebo jiné
  majetkové hodnoty pouze v případě, že je, byť nikoli bezprostředním,
  výnosem trestného činu, zejména

  a) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota získána trestným činem nebo
  jako odměna za něj a nenáleží- li pachateli,

  b) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta jinou osobou než
  pachatelem, byť jen zčásti, za věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která
  byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, pokud hodnota věci
  nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem nebo
  jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné
  majetkové hodnoty zanedbatelná, nebo

  c) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta jinou osobou než
  pachatelem, byť jen zčásti, za věc nebo jinou majetkovou hodnotu,
  kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou majetkovou
  hodnotu, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj,
  pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána
  trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté
  věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná.

  (3) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním
  předpisem věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v odstavci 1 nebo
  2, ve vztahu k níž je možno uložit zabrání věci nebo jiné majetkové
  hodnoty, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření.

  (4) Soud může místo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit
  povinnost

  a) pozměnit věc nebo jinou majetkovou hodnotu tak, aby jí nebylo možné
  použít ke společensky nebezpečnému účelu,

  b) odstranit určité zařízení,

  c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo

  d) omezit dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou,

  a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

  (5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě
  splněna, rozhodne soud o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 102

  Zabrání náhradní hodnoty

  Jestliže ten, komu náleží věc nebo jiná majetková hodnota, která by
  mohla být zabrána podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o
  zabrání  zničí,  poškodí  nebo  jinak  znehodnotí,  zcizí, učiní
  neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo
  jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci
  nebo jiné majetkové hodnoty jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst.
  4, popřípadě zmaří zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty jednáním
  porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit zabrání
  náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci nebo
  jiné majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné majetkové hodnoty, jejíž
  zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného
  vyjádření nebo znaleckého posudku.

  § 103

  Zabrání spisů a zařízení

  (1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při
  znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu
  podle trestního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže
  nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován.
  Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových
  spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice,
  počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 4 a
  5 se užijí obdobně.

  (2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení
  osob spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k
  rozšiřování, nebo byly zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním
  nebo jiným obdobným způsobem, anebo při zásilkovém rozšiřování ještě
  nebyly doručeny příjemci.

  (3) Zabrání spisu nebo spisů podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně užije i
  v případě, kdy jejich úmyslným rozšiřováním při znalosti jejich obsahu
  by mohl být spáchán některý trestný čin v případě, že se vyskytnou
  další okolnosti, které však nebyly v posuzovaném případě naplněny, a
  zabrání spisu nebo spisů je zároveň nutné, aby se zamezilo jejich
  nezákonnému rozšiřování.

  § 104

  Účinek zabrání

  (1) Zabraná věc nebo jiná majetková hodnota, zabraná náhradní hodnota,
  zabraný spis nebo zařízení připadá státu.

  (2) Ustanovení § 70 odst. 4 se přiměřeně užije pro uložení zabrání věci
  nebo jiné majetkové hodnoty a pro uložení povinnosti podle § 101 odst.
  4; zákaz zcizení zde platí až do splnění povinnosti podle § 101 odst.
  4, a nebyla-li tato povinnost splněna, až do právní moci rozhodnutí o
  zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 101 odst. 5).