Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 6 § 105 - § 106 Zahlazení odsouzení

HLAVA VI

  ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

  § 105

  Podmínky zahlazení odsouzení

  (1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí
  trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu
  nejméně

  a) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,

  b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu
  pět let,

  c) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu
  jeden rok,

  d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu
  jeden rok nebo k trestu vyhoštění,

  e) jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu
  propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové
  hodnoty, k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu na sportovní,
  kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za úmyslný
  trestný čin.

  (2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů nebo vyznamenání nebo k
  ztrátě vojenské hodnosti, řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky
  trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen.

  (3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo
  promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může
  soud s přihlédnutím k zájmům chráněným trestním zákonem zahladit
  odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout
  záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v
  odstavci 1.

  (4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se u podmíněně
  propuštěného má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy odsouzený byl
  podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu trestu; v případě,
  že trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta České republiky, řídí se
  délkou trestu takto zmírněného.

  (5) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení
  zahladit, pokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož
  zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší.

  (6) Ustanovení odstavce 5 se užije přiměřeně též na případ, kdy
  pachateli bylo uloženo vedle sebe více trestů, u kterých může podle
  tohoto zákona nastat účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl
  odsouzen.

  (7) I v případě, že uplynula doba uvedená v odstavci 1, odsouzení nelze
  zahladit, nebylo-li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné
  opatření; toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon
  stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

  § 106

  Účinky zahlazení

  Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl
  odsouzen.