Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 7 § 107 - § 109 Zvláštní ustanovení o některých pachatelích

HLAVA VII

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

  § 107

  Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké
  skupiny

  (1) Pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch organizované
  zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako
  člen organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
  vědomě se členem organizované zločinecké skupiny anebo v úmyslu
  organizované zločinecké skupině napomáhat.

  (2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen
  organizované skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou, nebrání
  tomu, aby za splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl současně
  postižen  jako  pachatel  trestného  činu spáchaného ve prospěch
  organizované zločinecké skupiny.

  § 108

  Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve
  prospěch organizované zločinecké skupiny

  (1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v
  trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch
  organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému
  pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto
  stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny
  podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.

  (2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení
  podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu
  odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice
  převyšovat třicet let.

  § 109

  Mladiství

  Trestní odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zákon o
  soudnictví ve věcech mládeže. Pokud zákon o soudnictví ve věcech
  mládeže nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.