Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 7 § 107 - § 109 Zvláštní ustanovení o některých pachatelích

HLAVA VII

   ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

   § 107

   Pachatel  trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké
   skupiny

   (1)  Pachatelem  trestného  činu  spáchaného  ve  prospěch organizované
   zločinecké skupiny (§ 129) je ten, kdo spáchal úmyslný trestný čin jako
   člen  organizované zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
   vědomě  se  členem  organizované  zločinecké  skupiny  anebo  v  úmyslu
   organizované zločinecké skupině napomáhat.

   (2)  Skutečnost,  že  pachatel  se  trestného  činu  dopustil jako člen
   organizované  skupiny nebo ve spojení s organizovanou skupinou, nebrání
   tomu,  aby  za  splnění podmínek stanovených tímto zákonem byl současně
   postižen   jako   pachatel   trestného   činu  spáchaného  ve  prospěch
   organizované zločinecké skupiny.

   § 108

   Ukládání  trestu  odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve
   prospěch organizované zločinecké skupiny

   (1)  Horní  hranice  trestní  sazby  trestu  odnětí svobody stanovené v
   trestním  zákoně  se  u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch
   organizované  zločinecké  skupiny  zvyšuje  o  jednu  třetinu. Takovému
   pachateli  soud  uloží  trest  odnětí  svobody  v  horní polovině takto
   stanovené  trestní  sazby  odnětí  svobody,  nejsou-li  zároveň splněny
   podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.

   (2)  Horní  hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení
   podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu
   odnětí  svobody  nad  dvacet  až  do  třiceti  let  nesmí horní hranice
   převyšovat třicet let.

   § 109

   Mladiství

   Trestní  odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zákon o
   soudnictví  ve  věcech  mládeže.  Pokud  zákon  o  soudnictví ve věcech
   mládeže nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.