Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 8 § 110 - § 139 Výkladová ustanovení

HLAVA VIII

  VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

  § 110

  Trestní zákon

  Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o
  soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických
  osob a řízení proti nim.

  § 111

  K pojmu trestného činu

  Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého
  ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k
  trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

  § 112

  Opomenutí

  Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel
  povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo
  smlouvy,  v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo
  vyplývala-li  taková  jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího
  ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností
  a svých poměrů povinen.

  § 113

  K pojmu pachatele

  Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního
  zákona něco jiného, i spolupachatel a účastník.

  § 114

  Konkrétní a speciální subjekt

  (1) Jestliže k spáchání trestného činu trestní zákon vyžaduje zvláštní
  vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele, může být pachatelem
  nebo spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má požadovanou
  vlastnost, způsobilost nebo postavení. Pachatelem nebo spolupachatelem
  trestného činu vojenského podle hlavy dvanácté zvláštní části tohoto
  zákona může být jen voják.

  (2) Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní
  vlastnosti,  způsobilosti  nebo  postavení,  postačí, že zvláštní
  vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány u právnické osoby,
  jejímž jménem pachatel jedná. Tohoto ustanovení se užije i tehdy,

  a) jestliže k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby,

  b) jestliže právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti
  právnické osoby, nebo

  c) je-li právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za
  právnickou osobu, neplatný nebo neúčinný.

  (3) Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem trestného činu uvedeného v
  odstavcích 1 a 2 může být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost
  nebo postavení tam vyžadované.

  (4) Kde se v tomto zákoně mluví o vojáku, rozumí se jím

  a) voják v činné službě,

  b) voják mimo činnou službu, je-li ve služebním stejnokroji,

  c) příslušník bezpečnostního sboru u trestných činů neuposlechnutí
  rozkazu (§ 375), neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376), urážka
  mezi vojáky (§ 378), urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí
  (§ 379), urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§
  380), násilí vůči nadřízenému (§ 381), porušení povinnosti strážní
  služby (§ 389), porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390) a
  založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a
  svobod člověka podle § 403 odst. 2 písm. c), nebo

  d) válečný zajatec.

  (5) Kde se v tomto zákoně mluví o vojenské službě nebo o vojenské
  povinnosti, rozumí se tím služba nebo povinnost osob uvedených v
  odstavci 4.

  § 115

  Svémocné vzdálení

  Svémocně se vzdaluje, kdo

  a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby,

  b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby,

  c) je odloučen za bojové situace od místa výkonu služby a po pominutí
  příčiny odloučení se nepřihlásí kterémukoli nadřízenému nebo jinému
  vojenskému útvaru, a to i v případě návratu ze zajetí nebo po
  osvobození ze zajetí.

  § 116

  Pokračování v trestném činu

  Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé
  dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu,
  skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo
  podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí
  v předmětu útoku.

  § 117

  Veřejné spáchání trestného činu

  Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán

  a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem,
  televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
  účinným způsobem, nebo

  b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými.

  § 118

  Spáchání trestného činu se zbraní

  Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím
  některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo
  zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu
  rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco
  jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.

  § 119

  Spáchání trestného činu násilím

  Trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou
  pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem.

  § 120

  Uvedení  někoho  v  omyl a využití něčího omylu prostřednictvím
  technického zařízení

  Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do
  počítačových informací nebo dat, zásahu do programového vybavení
  počítače  nebo  provedením  jiné operace na počítači, zásahu do
  elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do
  předmětů sloužících k ovládání takového zařízení, anebo využitím takové
  operace či takového zásahu provedeného jiným.

  § 121

  Vloupání

  Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným
  překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím
  síly.

  § 122

  Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

  (1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše
  zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo
  duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý
  způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.

  (2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné
  vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví

  a) zmrzačení,

  b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,

  c) ochromení údu,

  d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,

  e) poškození důležitého orgánu,

  f) zohyzdění,

  g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,

  h) mučivé útrapy, nebo

  i) delší dobu trvající porucha zdraví.

  § 123

  Duševní porucha

  Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní
  nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální
  porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.

  § 124

  Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti

  Za státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti se považuje
  mlčenlivost, která je uložena nebo uznána jiným právním předpisem. Za
  státem  uznanou povinnost mlčenlivosti se podle trestního zákona
  nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen jiným právním
  předpisem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě jiného
  právního předpisu.

  § 125

  Osoba blízká

  Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel,
  osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném
  nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy,
  kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako
  újmu vlastní.

  § 126

  Dítě

  Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon
  nestanoví jinak.

  § 127

  Úřední osoba

  (1) Úřední osobou je

  a) soudce,

  b) státní zástupce,

  c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České
  republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající
  funkci v jiném orgánu veřejné moci,

  d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu
  státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,

  e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník
  obecní policie,

  f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech
  vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,

  g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař,

  h) finanční arbitr a jeho zástupce,

  i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody,
  mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží,

  pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené
  pravomoci pro plnění těchto úkolů.

  (2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých
  ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v
  souvislosti s její pravomocí a odpovědností.

  (3) Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za
  podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle
  trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva.

  § 128

  Insolvenční správce a insolvenční řízení

  (1) Insolvenčním správcem se rozumí i předběžný insolvenční správce,
  zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní
  insolvenční správce; postavení insolvenčního správce má i správce
  konkursní podstaty, předběžný správce konkursní podstaty, zvláštní
  správce konkursní podstaty, zástupce správce konkursní podstaty a
  vyrovnací správce. Insolvenčním správcem se rovněž rozumí osoba, kterou
  podle jiného právního předpisu insolvenční správce určil, aby jej
  zastupovala při výkonu jeho pravomoci stanovené jiným právním předpisem
  na území jiného státu, dále zahraniční insolvenční správce, zahraniční
  insolvenční správce pojišťovny nebo zajišťovny a osoba, kterou podle
  jiného právního předpisu zahraniční insolvenční správce nebo zahraniční
  insolvenční  správce pojišťovny nebo zajišťovny jmenoval, aby mu
  pomáhala nebo jej zastupovala.

  (2) Insolvenčním řízením se rozumí i konkursní a vyrovnací řízení.

  § 129

  Organizovaná zločinecká skupina

  Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní
  organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je
  zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.

  § 130

  Návyková látka

  Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a
  ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho
  ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

  § 131

  Veřejná listina

  (1) Veřejnou listinou se rozumí listina vydaná soudem České republiky,
  jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či
  zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující,
  že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který
  listinu vydal, anebo osvědčující některou právně významnou skutečnost.
  Veřejnou listinou je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou jiný
  právní předpis.

  (2) Ochrana podle § 348 se poskytuje i veřejné listině vydané orgánem
  veřejné moci nebo jiným k tomu zmocněným subjektem cizího státu nebo
  orgánem mezinárodní organizace, pokud má podle mezinárodní smlouvy
  účinky na území České republiky.

  § 132

  Obecně prospěšné zařízení

  Obecně prospěšným zařízením se rozumí veřejné ochranné zařízení proti
  požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné
  zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům,
  ochranné  zařízení  proti  úniku  znečišťujících  látek, zařízení
  energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí,
  zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a
  rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro
  veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné
  drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek
  a dopravních značek upravujících přednost.

  § 133

  Obydlí

  Obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a
  příslušenství k nim náležející.

  § 134

  Věc a jiná majetková hodnota

  (1) Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se
  vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla,
  peněžní  prostředky  na účtu a na cenné papíry, nevyplývá-li z
  jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.

  (2) Jinou majetkovou hodnotou se rozumí majetkové právo nebo jiná
  penězi ocenitelná hodnota, která není věcí a nevztahují se na ni
  ustanovení o věcech podle odstavce 1.

  § 135

  Věc a jiná majetková hodnota náležející pachateli

  Věc nebo jiná majetková hodnota náleží pachateli, jestliže ji v době
  rozhodnutí o ní vlastní, je součástí jeho majetku nebo s ní fakticky
  jako vlastník nebo majitel nakládá, aniž je oprávněný vlastník, majitel
  nebo držitel takové věci nebo jiné majetkové hodnoty znám.

  § 136

  Spisy

  Spisy se rozumí datové, zvukové a obrazové záznamy, vyobrazení a jiná
  znázornění, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona
  něco jiného.

  § 137

  Stanovení výše škody

  Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která
  byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li
  takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na
  obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.
  Přiměřeně se postupuje při stanovení výše škody na jiné majetkové
  hodnotě.

  § 138

  Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního
  prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty

  (1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5
  000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně
  25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50
  000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500
  000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně
  částky 5 000 000 Kč.

  (2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše
  prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí,
  hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty.

  § 139

  Počítání času

  Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek,
  nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.