Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 140 - § 144 Trestné činy proti životu

ČÁST DRUHÁ

  ZVLÁŠTNÍ ČÁST

  HLAVA I

  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

  Díl 1

  Trestné činy proti životu

  § 140

  Vražda

  (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset
  až osmnáct let.

  (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
  bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.

  (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) na dvou nebo více osobách,

  b) na těhotné ženě,

  c) na dítěti mladším patnácti let,

  d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,

  e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
  povinnosti,

  f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
  nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo
  na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života,
  zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
  nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

  g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
  etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
  že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  h) opětovně,

  i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo

  j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve
  snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné
  pohnutky.

  (4) Příprava je trestná.

  § 141

  Zabití

  (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku,
  zmatku  nebo  jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku
  předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem
  odnětí svobody na tři léta až deset let.

  (2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) na dvou nebo více osobách,

  b) na těhotné ženě, nebo

  c) na dítěti mladším patnácti let.

  § 142

  Vražda novorozeného dítěte matkou

  Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu
  nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím
  svobody na tři léta až osm let.

  § 143

  Usmrcení z nedbalosti

  (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím
  svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou
  povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
  funkce nebo uloženou mu podle zákona.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o
  ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo
  dopravy anebo hygienické zákony.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.

  § 144

  Účast na sebevraždě

  (1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude
  potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na
  tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo
  na osobě stižené duševní poruchou.