Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 3 § 28 - § 32 Okolnosti vylučující protiprávnost činu

HLAVA III

  OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

  § 28

  Krajní nouze

  (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící
  zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

  (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných
  okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně
  závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten,
  komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

  § 29

  Nutná obrana

  (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající
  útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

  (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená
  způsobu útoku.

  § 30

  Svolení poškozeného

  (1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž
  zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou
  činem dotčeny.

  (2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s
  jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a
  srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je
  pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v
  odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu
  a svým poměrům.

  (3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době
  činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze
  za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo
  usmrcení.

  § 31

  Přípustné riziko

  (1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a
  informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu,
  vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce
  společensky  prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem
  chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku
  dosáhnout jinak.

  (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo
  zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním
  předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě
  neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje
  požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti
  nebo se příčí dobrým mravům.

  § 32

  Oprávněné použití zbraně

  Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným
  právním předpisem.