Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 4 § 22 - § 27 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Díl 4

  Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

  § 22

  Pachatel

  (1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky
  skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li
  trestná.

  (2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné
  osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost,
  omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné
  okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala
  zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil
  takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky
  předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní
  odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním
  spáchala.

  § 23

  Spolupachatel

  Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více
  osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama
  (spolupachatelé).

  § 24

  Účastník

  (1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo
  úmyslně

  a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),

  b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo

  c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména
  opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na
  místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo
  slibem přispět po trestném činu (pomocník).

  (2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o
  trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon
  nestanoví něco jiného.

  (3) Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil
  od dalšího účastenství na trestném činu a

  a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
  z podniknutého účastenství, nebo

  b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení v době, kdy
  nebezpečí,  které  vzniklo  zájmu  chráněnému trestním zákonem z
  podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno
  učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho
  učinit oznámení nadřízenému.

  (4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní
  odpovědnosti účastníka, který takto jednal, je-li čin spáchán ostatními
  pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho
  včasné oznámení.

  (5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na trestní odpovědnost
  účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1
  spáchal.

  § 25

  Věk

  Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není
  trestně odpovědný.

  § 26

  Nepříčetnost

  Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho
  protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně
  odpovědný.

  § 27

  Zmenšená příčetnost

  Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníženou
  schopnost rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je
  zmenšeně příčetný.