Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 20 - § 21 Příprava a pokus trestného činu

Díl 3

  Příprava a pokus trestného činu

  § 20

  Příprava

  (1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání
  zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování,
  opatřování  nebo  přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho
  spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému
  zločinu,  je  přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u
  příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu
  ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

  (2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný
  zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco
  jiného.

  (3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká,
  jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k
  spáchání zvlášť závažného zločinu a

  a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
  z podniknuté přípravy, nebo

  b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy
  nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté
  přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu
  zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
  nadřízenému.

  (4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní
  odpovědnosti za přípravu pachatele, který takto jednal, je-li čin
  dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu
  nebo přes jeho včasné oznámení.

  (5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost
  pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v
  odstavci 1 spáchal.

  § 21

  Pokus

  (1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a
  jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem
  trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

  (2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na
  dokonaný trestný čin.

  (3) Trestní odpovědnost za pokus trestného činu zaniká, jestliže
  pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání
  trestného činu a

  a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
  z podniknutého pokusu trestného činu, nebo

  b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které
  vzniklo  zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu
  trestného činu, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit
  státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit
  oznámení nadřízenému.

  (4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku trestní
  odpovědnosti za pokus pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán
  ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo
  přes jeho včasné oznámení.

  (5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena trestní odpovědnost
  pachatele za jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v
  odstavci 1 spáchal.