Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 15 - § 19 Zavinění

Díl 2

  Zavinění

  § 15

  Úmysl

  (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

  a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem
  chráněný takovým zákonem, nebo

  b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit,
  a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

  (2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem
  uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný
  takovým zákonem.

  § 16

  Nedbalost

  (1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

  a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo
  ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů
  spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo

  b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení
  způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět
  měl a mohl.

  (2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup
  pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti
  pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

  § 17

  Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující

  K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,

  a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z
  nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění
  úmyslné, nebo

  b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl,
  ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
  mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel
  věděl.

  § 18

  Omyl skutkový

  (1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou
  okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není
  dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

  (2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které
  by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán
  jen za tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z
  nedbalosti.

  (3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které
  by  naplňovaly  znaky přísnějšího úmyslného trestného činu, bude
  potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu.

  (4) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která
  vylučuje  jeho  protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena
  odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

  § 19

  Omyl právní

  (1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní,
  nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

  (2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s
  příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného
  právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání,
  povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost
  činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.