Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 12 - § 14 Základy trestní odpovědnosti

HLAVA II

  TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

  Díl 1

  Základy trestní odpovědnosti

  § 12

  Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe

  (1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce,
  které lze za jejich spáchání uložit.

  (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené
  lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých
  nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

  § 13

  Trestný čin

  (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
  trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

  (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění,
  nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

  § 14

  Přečiny a zločiny

  (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

  (2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné
  činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí
  trestní sazby do pěti let.

  (3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního
  zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy,
  na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí
  trestní sazby nejméně deset let.