Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 4 - § 11 Místní působnost

Díl 3

  Místní působnost

  § 4

  Zásada teritoriality

  (1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
  spáchán na jejím území.

  (2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,

  a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když
  porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo
  mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo

  b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním
  zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se
  jednání dopustil v cizině.

  (3) Účastenství je spácháno na území České republiky,

  a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se
  posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo

  b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.

  (4)  Jednal-li  účastník na území České republiky, užije se na
  účastenství zákona České republiky bez ohledu na to, zda je čin
  pachatele v cizině trestný.

  § 5

  Zásada registrace

  Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl
  spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla,
  anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou
  registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu se
  posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.

  § 6

  Zásada personality

  Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v
  cizině  spáchal  občan  České  republiky  nebo osoba bez státní
  příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.

  § 7

  Zásada ochrany a zásada univerzality

  (1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného
  nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§
  233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení
  padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237),
  rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§
  312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu
  veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a
  pozměnění veřejné listiny (§ 348), účasti na organizované zločinecké
  skupině podle § 361 odst. 2, 3, genocidia (§ 400), útoku proti
  lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402),
  přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a
  nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
  obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414),
  zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití
  vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy,
  spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo
  osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky
  povolen trvalý pobyt.

  (2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
  spáchán v cizině proti občanu České republiky nebo proti osobě bez
  státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý
  pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže
  místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.

  § 8

  Subsidiární zásada univerzality

  (1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
  v  cizině  cizím  státním  příslušníkem  nebo osobou bez státní
  příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
  i tehdy,

  a) je-li čin trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán,
  a

  b) jestliže pachatel byl dopaden na území České republiky a nebyl vydán
  nebo předán k trestnímu stíhání cizímu státu nebo jinému subjektu k
  trestnímu stíhání oprávněnému.

  (2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
  v  cizině  cizím  státním  příslušníkem  nebo osobou bez státní
  příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
  také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na
  území České republiky sídlo nebo organizační složku.

  (3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon
  státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

  § 9

  Působnost stanovená mezinárodní smlouvou

  (1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy,
  jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního
  řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

  (2) Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva
  nepřipouští.

  § 10

  Vydání a předání občanů České republiky

  (1) Občan České republiky nemůže být vydán cizímu státu k trestnímu
  stíhání ani k výkonu trestu.

  (2) Občan České republiky může být předán do jiného členského státu
  Evropské unie pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.

  § 11

  Účinky rozsudku cizího státu

  (1) Trestní rozsudek cizího státu nemůže být vykonán na území České
  republiky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní
  smlouva něco jiného.

  (2) Na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie
  v trestním řízení se pro účely trestního řízení hledí jako na odsouzení
  soudem České republiky, pokud bylo vydáno pro čin trestný i podle práva
  České republiky.