Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 400 - § 405 Trestné činy proti lidskosti

HLAVA XIII

  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

  Díl 1

  Trestné činy proti lidskosti

  § 400

  Genocidium

  (1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou,
  národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí

  a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek,
  které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,

  b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo
  rození dětí,

  c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo

  d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo
  smrt,

  bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným
  trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně
  podněcuje.

  (3) Příprava je trestná.

  § 401

  Útok proti lidskosti

  (1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného
  proti civilnímu obyvatelstvu dopustí

  a) vyhlazování lidí,

  b) zotročování,

  c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,

  d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného
  těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního
  násilí,

  e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním,
  etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z
  jiného podobného důvodu,

  f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,

  g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli
  jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,

  h) mučení,

  i) vraždy, nebo

  j) jiného nelidského činu obdobné povahy,

  bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným
  trestem.

  (2) Příprava je trestná.

  § 402

  Apartheid a diskriminace skupiny lidí

  (1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní,
  náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci
  skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

  (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do
  těžkých životních podmínek, nebo

  b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo
  ponižujícímu zacházení.

  (3) Příprava je trestná.

  § 403

  Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a
  svobod člověka

  (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně
  směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou,
  etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné
  skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem,
  televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně
  účinným způsobem,

  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

  c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 404

  Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

  Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude
  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  § 405

  Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

  Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit
  nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů
  a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest
  měsíců až tři léta.