Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 406 - § 417 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

§ 406

  Příprava útočné války

  Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a
  tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán
  odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

  § 407

  Podněcování útočné války

  (1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká
  republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak
  podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá
  oznamovací povinnosti, nebo

  b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
  přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  (3) Příprava je trestná.

  § 408

  Společné ustanovení

  Přípravou a podněcováním útočné války není jednání související

  a) s vyhlášením válečného stavu, hrozí-li, že bude Česká republika
  napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné
  obraně proti napadení,

  b)  s  účastí České republiky v obranných systémech mezinárodní
  organizace, jíž je Česká republika členem,

  c) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České
  republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České
  republiky, s kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky nebo
  vláda České republiky.

  § 409

  Styky ohrožující mír

  (1) Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má
  na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo
  ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo
  prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude
  potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáct let.

  (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného
  státu, nebo

  b) závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 410

  Porušení mezinárodních sankcí

  (1) Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené
  za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti,
  ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování
  je Česká republika zavázána ze svého členství v Organizaci spojených
  národů nebo v Evropské unii, bude potrestán odnětím svobody až na tři
  léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu,

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

  d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení
  České republiky, nebo

  e) přispěje-li takovým činem podstatně k narušení mezinárodního míru a
  bezpečnosti, opatření směřujících k ochraně lidských práv nebo boje
  proti terorismu.

  § 411

  Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje

  (1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo za bojové
  situace

  a) nařídí použití zakázaného bojového prostředku nebo materiálu obdobné
  povahy anebo takového prostředku nebo materiálu použije, nebo

  b) nařídí vedení boje zakázaným způsobem nebo sám takto boj vede,

  bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s ustanoveními mezinárodního
  práva o prostředcích a způsobech vedení války nebo jiného ozbrojeného
  konfliktu úmyslně

  a) poškodí vojenskou operací civilní obyvatelstvo nebo civilní osoby na
  životě, zdraví nebo majetku anebo vede proti nim útok z důvodu
  represálií,

  b) vede útok proti nebráněnému místu nebo demilitarizovanému pásmu,

  c) zničí nebo poškodí přehradu, jadernou elektrárnu nebo podobné
  zařízení obsahující nebezpečné síly, nebo

  d) zničí nebo poškodí objekt určený pro humanitární účely nebo
  mezinárodně uznávanou kulturní nebo přírodní památku nebo takový objekt
  nebo památku zneužije pro vojenské účely.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

  a) těžkou újmu na zdraví, nebo

  b) smrt.

  (4) Příprava je trestná.

  § 412

  Válečná krutost

  (1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy
  mezinárodního práva tím, že nelidsky zachází s civilním obyvatelstvem,
  utečenci, raněnými, nemocnými, s příslušníky ozbrojených sil, kteří
  zbraně již složili, nebo s válečnými zajatci, bude potrestán odnětím
  svobody na pět až dvanáct let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného
  konfliktu poruší předpisy mezinárodního práva tím, že

  a) neprovede účinná opatření k ochraně osob, které takovou pomoc
  potřebují, zejména dětí, žen, raněných a nemocných, anebo takovým
  opatřením brání, nebo

  b) zamezí nebo brání organizacím civilní obrany nepřítele, neutrálního
  nebo jiného státu v plnění jejich humanitárních úkolů.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

  a) těžkou újmu na zdraví, nebo

  b) smrt.

  (4) Příprava je trestná.

  § 413

  Perzekuce obyvatelstva

  (1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid
  nebo  páchá  jiné  nelidské činy vyplývající z rasové, etnické,
  národnostní, náboženské, třídní nebo jiné podobné diskriminace nebo
  terorizuje civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití, bude
  potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného
  konfliktu

  a) zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního
  obyvatelstva v obsazeném území nebo dotykové zóně anebo svévolně
  neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití,

  b) bezdůvodně oddaluje návrat civilního obyvatelstva nebo válečných
  zajatců,

  c) bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného
  území,

  d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země,

  e) odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo

  f) svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo válečným zajatcům, aby
  se o jejich provinění rozhodovalo v nestranném soudním řízení.

  (3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

  a) těžkou újmu na zdraví, nebo

  b) smrt.

  (4) Příprava je trestná.

  § 414

  Plenění v prostoru válečných operací

  (1) Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených
  válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území

  a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou
  hodnotu, nebo

  b) svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo
  zneužívá,

  bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným
  trestem.

  (2) Příprava je trestná.

  § 415

  Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků

  (1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za války
  nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije označení Červeného kříže
  nebo jiných rozlišovacích znaků nebo barev uznávaných mezinárodním
  právem pro označení zdravotnických institucí nebo dopravních prostředků
  zdravotnické pomoci nebo evakuace, bude potrestán odnětím svobody na
  dvě léta až osm let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného
  konfliktu zneužije znaku Organizace spojených národů anebo vlajky nebo
  státního nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního
  nebo jiného státu, který není stranou v konfliktu.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

  a) smrt nebo těžkou újmu na zdraví,

  b) škodu velkého rozsahu, nebo

  c) odvetná opatření druhé válčící strany nebo druhé strany ozbrojeného
  konfliktu stejného nebo obdobného charakteru.

  (4) Příprava je trestná.

  § 416

  Zneužití vlajky a příměří

  (1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije vlajky nebo
  státního nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje jiného státu,
  který je stranou v konfliktu, bude potrestán odnětím svobody na jeden
  rok až pět let.

  (2) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije vyhlášeného
  příměří nebo vlajky příměří, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
  až osm let.

  § 417

  Ublížení parlamentáři

  Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu, nebo

  kdo takovou osobu neprávem zadrží,

  bude potrestán odnětím svobody až na pět let.