Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 418 Společné ustanovení

Díl 3

  Společné ustanovení

  § 418

  Odpovědnost nadřízeného

  (1) Vojenský nebo jiný nadřízený je trestně odpovědný za trestný čin
  genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), přípravy útočné války
  (§ 406), podněcování útočné války (§ 407), použití zakázaného bojového
  prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§
  412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných
  operací (§ 414), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§
  415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) nebo ublížení parlamentáři (§
  417) spáchaný jeho podřízeným, nad kterým vykonával svou pravomoc a
  kontrolu, jestliže, byť i z nedbalosti, mu ve spáchání takového
  trestného  činu  nezabránil, spáchání takového trestného činu mu
  nepřekazil nebo ho za spáchání takového trestného činu nepostihl nebo
  ho nepředal orgánu příslušnému k takovému postihu.

  (2)  Na  trestní odpovědnost a trestnost vojenského nebo jiného
  nadřízeného se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti
  podřízeného pachatele.