Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 5 § 398 - § 399 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Díl 5

  Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních
  sborů

  § 398

  Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru

  (1) Kdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební
  povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje,
  výstroje nebo jiných věcných prostředků, bude potrestán odnětím svobody
  až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného
  v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá
  souhlas, nebo

  kdo  zneužije  nebo  umožní zneužití podřízených nebo nižších k
  mimoslužebním úkonům,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný
  prospěch, nebo

  b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
  značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu
  velkého rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 399

  Společné ustanovení

  Na  příslušníky bezpečnostního sboru se vztahují i ustanovení o
  trestných činech neuposlechnutí rozkazu (§ 375), neuposlechnutí rozkazu
  z nedbalosti (§ 376), urážka mezi vojáky (§ 378), urážka mezi vojáky
  násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 379), urážka vojáka stejné hodnosti
  násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380), násilí vůči nadřízenému (§ 381),
  porušení povinnosti strážní služby (§ 389) a porušení povinnosti
  dozorčí nebo jiné služby (§ 390).