Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 4 § 392 - § 397 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Díl 4

  Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

  § 392

  Ohrožování morálního stavu vojáků

  (1) Kdo popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému,
  nebo

  kdo závažným způsobem nebo soustavně rozvrací vojenskou kázeň,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až dvacet let nebo výjimečným trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
  ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (3) Příprava je trestná.

  § 393

  Porušení služební povinnosti vojáka

  (1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti
  podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží
  použitelnost vojenského materiálu, bude potrestán odnětím svobody až na
  dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu,
  pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo

  kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec
  služebních povinností,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný
  prospěch, nebo

  b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
  snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení
  státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 394

  Zbabělost před nepřítelem

  Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do
  zajetí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.

  § 395

  Nesplnění bojového úkolu

  (1) Kdo se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace,
  bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.

  (2) Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo
  odepře použít zbraně, bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet
  let.

  (3) Příprava je trestná.

  § 396

  Opuštění vojenského materiálu

  (1) Kdo za bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou
  vojenskou výzbroj nebo jinou vojenskou techniku, bude potrestán odnětím
  svobody na pět až dvanáct let.

  (2) Odnětím svobody na osm až dvacet let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li  činem  uvedeným  v odstavci 1 snížení bojeschopnosti
  ozbrojených sil nebo značnou škodu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 397

  Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli

  (1) Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nepříteli
  vydá, byť i z nedbalosti, vojáky nebo ponechá mu vojenskou výzbroj,
  vojenskou techniku nebo technická zařízení, bude potrestán, nejednal-li
  v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím svobody na pět až dvacet let.

  (2) Příprava je trestná.