Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 272 - § 289 Trestné činy obecně ohrožující

HLAVA VII

  TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

  Díl 1

  Trestné činy obecně ohrožující

  § 272

  Obecné ohrožení

  (1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí
  smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody
  velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý
  účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných
  látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání,
  nebo

  kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo
  zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

  (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
  nebo smrt.

  (3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 273

  Obecné ohrožení z nedbalosti

  (1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v
  nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí
  škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo
  škodlivý  účinek  výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně
  nebezpečných  látek  nebo  sil nebo se dopustí jiného podobného
  nebezpečného jednání, nebo

  kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho
  odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

  b)  spáchá-li  takový čin proto, že porušil důležitou povinnost
  vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
  uloženou mu podle zákona, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého
  rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

  § 274

  Ohrožení pod vlivem návykové látky

  (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil
  vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by
  mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na
  majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým
  trestem nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo
  zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou
  nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku
  nebo jiný závažný následek,

  b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při
  kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li
  hromadný dopravní prostředek, nebo

  c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu
  trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

  § 275

  Porušení povinnosti při hrozivé tísni

  Kdo zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo
  postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu

  a) odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se
  zavázal, nebo

  b) zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  § 276

  Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

  (1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho
  provoz nebo využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta
  nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a)  zničí-li,  odstraní-li  nebo učiní-li neupotřebitelným obecně
  prospěšné zařízení,

  b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně
  prospěšného zařízení, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 písm. a) škodu velkého
  rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  § 277

  Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

  (1) Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní
  neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně
  prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
  nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  § 278

  Poškození geodetického bodu

  (1) Kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou značku

  a) geodetického bodu základní geodynamické sítě,

  b) geodetického bodu referenční sítě nultého řádu,

  c) geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého řádu,

  d) základního nivelačního geodetického bodu, nebo

  e) absolutního tíhového geodetického bodu,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní
  neupotřebitelným  zařízení permanentní stanice pro příjem signálů
  globálních navigačních systémů České sítě permanentních stanic pro
  určování polohy.

  § 279

  Nedovolené ozbrojování

  (1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
  střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství
  střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody
  až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
  majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán,

  kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní
  provede  konstrukční  změny  směřující  k  jejímu  uvedení  do
  střelbyschopného  stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny
  směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo

  kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení
  střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.

  (3) Kdo bez povolení

  a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství
  větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k
  užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

  b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve
  značném množství střelivo,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  § 280

  Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků

  (1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo
  hromadí zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo
  mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím
  svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo
  skladování zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v
  odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 281

  Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky

  (1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo
  jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo
  předměty určené k její výrobě, bude potrestán odnětím svobody na jeden
  rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu,

  c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 282

  Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného
  materiálu

  (1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo
  jinému obstará výchozí jaderný materiál nebo předměty určené k jeho
  výrobě, bude potrestán odnětím svobody na dva roky až deset let.

  (2) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo
  jinému obstará zvláštní štěpný materiál nebo předměty určené k jeho
  výrobě, bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let.

  (3) Příprava je trestná.

  § 283

  Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
  a s jedy

  (1)  Kdo  neoprávněně  vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,
  zprostředkuje,  prodá  nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného
  přechovává  omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující
  omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán
  odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
  potrestán,

  c) ve značném rozsahu, nebo

  d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči
  dítěti mladšímu patnácti let.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch,

  c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo

  d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti
  let.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
  více státech.

  (5) Příprava je trestná.

  § 284

  Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

  (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším
  než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní
  látku  obsahující  jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho
  stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo
  psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším
  než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve
  větším rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

  § 285

  Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní
  látku

  (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
  malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest
  měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než
  malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující
  omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel
  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

  § 286

  Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
  látky a jedu

  (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo
  jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky,
  přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu,
  bude potrestán odnětím svobody až na pět let, peněžitým trestem,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,

  c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  § 287

  Šíření toxikomanie

  (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
  nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak
  podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
  zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) vůči dítěti, nebo

  c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
  sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.

  § 288

  Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem

  (1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze,
  vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s
  anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným
  účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování
  přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým
  účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až
  na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti staršímu
  patnácti let.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch,

  c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti mladšímu
  patnácti let,

  d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická
  osoba.

  (4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
  více státech.

  § 289

  Společné ustanovení

  (1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky,
  přípravky  obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory
  používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

  (2) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283,
  284 a 286 a jaké je množství větší než malé u omamných látek,
  psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.

  (3) Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za
  rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285
  a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.

  (4) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a
  jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a
  co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v
  lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288.