Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 4 § 268 - § 271 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Díl 4

  Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

  § 268

  Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

  (1) Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně
  označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo
  známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové
  výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří
  nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu
  neoprávněně  užívá  obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní
  zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně
  opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo takovým
  označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě nebo jinému
  takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze,
  vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  značný prospěch, nebo

  b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

  § 269

  Porušení chráněných průmyslových práv

  (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému
  vynálezu,  průmyslovému  vzoru,  užitnému  vzoru  nebo topografii
  polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo
  jiného podnikání,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

  § 270

  Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv
  k databázi

  (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv
  k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému
  záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo
  jiného podnikání,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo
  způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo

  c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého
  rozsahu, nebo

  b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

  § 271

  Padělání a napodobení díla výtvarného umění

  (1) Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev
  jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo
  takového autora, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.