Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 248 - § 267 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Díl 3

  Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve
  styku s cizinou

  § 248

  Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

  (1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při
  účasti v hospodářské soutěži dopustí

  a) klamavé reklamy,

  b) klamavého označování zboží a služeb,

  c) vyvolávání nebezpečí záměny,

  d)  parazitování  na  pověsti podniku, výrobků či služeb jiného
  soutěžitele,

  e) podplácení,

  f) zlehčování,

  g) srovnávací reklamy,

  h) porušování obchodního tajemství, nebo

  i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,

  a  způsobí  tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo
  spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu
  neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán,

  kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže
  se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení
  trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,

  kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší
  závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo

  kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost bank a
  jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti,
  obchodování  s  investičními  nástroji,  kolektivního investování,
  penzijního připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným způsobem
  závazná  pravidla  obezřetného podnikání, obhospodařování majetku,
  odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím
  určené úkony, služby nebo jiné činnosti,

  a  způsobí  tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo
  spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě
  nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin opětovně,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu, nebo

  c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.

  § 249

  Neoprávněné vydání cenného papíru

  (1) Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo získat pro sebe nebo pro
  jiného neoprávněnou výhodu nebo prospěch uvede do oběhu jako cenný
  papír listinu, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho
  vydání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu uvedeném v odstavci 1 nechá
  provést  zápis o vydání zaknihovaného cenného papíru do zákonem
  stanovené evidence cenných papírů, aniž jsou splněny podmínky stanovené
  zákonem pro takový zápis.

  § 250

  Manipulace s kurzem investičních nástrojů

  (1) Kdo v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních nástrojů, které
  jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k
  obchodování na regulovaném trhu bylo požádáno,

  a)  rozšíří  nepravdivé  nebo hrubě zkreslené informace významně
  ovlivňující cenu nebo kurz takových investičních nástrojů, nebo

  b) uskuteční obchod nebo zadá pokyn, který je způsobilý vyvolat
  nesprávnou představu o nabídce, poptávce, ceně nebo kurzu takového
  investičního nástroje,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.

  § 251

  Neoprávněné podnikání

  (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje
  výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody
  až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 252

  Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry

  (1)  Kdo  neoprávněně  provozuje,  organizuje,  propaguje  nebo
  zprostředkovává loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán
  odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 253

  Poškozování spotřebitele

  (1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že
  poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství
  nebo hmotnosti zboží, nebo

  kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají
  přitom jejich podstatné vady,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
  potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z
  výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 254

  Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

  (1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k
  přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k
  tomu podle zákona povinen,

  kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede
  nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

  kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí,
  poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

  a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán,

  kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících
  pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku
  obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků
  jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti,

  kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který
  se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního
  rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku
  společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
  údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo

  kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu
  nepodá  návrh  na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního
  rejstříku,  nadačního  rejstříku,  rejstříku  obecně  prospěšných
  společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží
  listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy
  povinen.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na
  cizím majetku značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu
  velkého rozsahu.

  § 255

  Zneužití informace a postavení v obchodním styku

  (1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch
  neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou
  získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce
  a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a
  uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na
  regulovaném trhu s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se
  zbožím, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu,
  zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se
  stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1
  uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více
  podnikatelů nebo jejich podniků.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu.

  § 256

  Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
  veřejné dražbě

  (1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží
  nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
  nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo
  účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných
  dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest
  měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  jestliže

  a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise,
  vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby,
  licitátor nebo jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených
  v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný
  prospěch.

  (4) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá
  slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední
  osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

  § 257

  Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži

  (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky
  nebo s veřejnou soutěží tím, že

  a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby
  se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,

  b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za
  to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,

  c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží
  účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo

  d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost
  směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak
  nevýhodnou cenu,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) jako úřední osoba.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

  § 258

  Pletichy při veřejné dražbě

  (1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že

  a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby
  se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,

  b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za
  to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo

  c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží
  podávání návrhů při dražbě,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) jako úřední osoba.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

  § 259

  Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy

  Kdo jménem banky nebo jiného podnikatele oprávněného k provozování
  finanční  činnosti podle jiného právního předpisu vystaví jinému
  nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo jeho majetkových
  poměrech, nebo

  kdo jako auditor vystaví jinému nepravdivou zprávu auditora nebo
  nepravdivé potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  § 260

  Poškození finančních zájmů Evropské unie

  (1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo
  neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě
  zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného
  rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo
  jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní
  nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého
  takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční
  prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské
  unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
  škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  hájit zájmy Evropské unie, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  § 261

  Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

  (1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení
  nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz
  zboží, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
  nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  c) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo
  rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských
  zvířat nebo volně žijících zvířat nebo nakažlivé nemoci nebo škůdce
  užitkových rostlin.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo
  rozšíření nakažlivé lidské nemoci.

  § 262

  Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití

  Kdo bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie dvojího užití,
  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let, peněžitým
  trestem nebo propadnutím majetku.

  § 263

  Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití

  (1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je
  neoprávněně vydáno povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího
  užití anebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím
  svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) jestliže v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 bylo zboží vyvezeno,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  § 264

  Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií
  dvojího užití

  (1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání
  povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci vývozu
  zboží  a  technologií  dvojího  užití  zničí,  poškodí,  učiní
  neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede anebo kdo učiní zásah do
  technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede
  evidence tohoto zboží a technologií.

  § 265

  Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo
  licence

  (1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským
  materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let,
  peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
  skupinou,

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu,

  c) spáchá-li takový čin opětovně,

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

  e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

  f) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu,
  nebo

  g) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti
  válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je
  zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.

  § 266

  Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro
  zahraniční obchod s vojenským materiálem

  (1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je
  neoprávněně  vydáno  povolení k provádění zahraničního obchodu s
  vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským
  materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě
  je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán
  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
  skupinou,

  b) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostal do ciziny,

  c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch,

  d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  e) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu,

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

  d) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti
  válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je
  zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.

  § 267

  Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s
  vojenským materiálem

  (1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s
  vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo
  zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude
  potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán,

  kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským
  materiálem  zničí,  poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo
  evidenci nevede, nebo

  kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v
  němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.