Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 240 - § 247 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Díl 2

  Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

  § 240

  Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

  (1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální
  zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na
  úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou
  podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto
  povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
  léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,

  b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

  (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.

  § 241

  Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné
  platby

  (1) Kdo ve větším rozsahu nesplní

  a) jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za
  zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení,
  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní
  pojištění, nebo

  b) jako zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost odvést pojistné na
  úrazové pojištění zaměstnanců,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo
  pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 242

  Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

  Trestní odpovědnost za trestný čin neodvedení daně, pojistného na
  sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) zaniká, jestliže
  pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně
  počal vyhlašovat rozsudek.

  § 243

  Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení

  (1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně,
  a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému
  nebo její vymáhání od jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
  léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až čtyři léta nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném
  rozsahu.

  § 244

  Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží

  (1) Kdo s nálepkami, kontrolními páskami nebo jinými předměty k
  označení zboží pro daňové účely nakládá v rozporu s jiným právním
  předpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému
  neoprávněný prospěch, nebo

  kdo v rozporu s jiným právním předpisem dováží, skladuje, přepravuje
  nebo uvádí do oběhu zboží bez nálepek, kontrolních pásek nebo jiných
  předmětů k jeho označení pro daňové účely,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 245

  Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a
  předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti

  (1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky, kontrolní pásky nebo jiné předměty
  k označení zboží pro daňové účely anebo předměty vydávané orgánem
  veřejné moci nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění
  poplatkové povinnosti v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
  nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

  kdo takové nálepky, pásky nebo předměty uvádí do oběhu nebo jich užije
  jako pravých,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 246

  Padělání a pozměnění známek

  (1) Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu
  způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný
  prospěch, nebo

  kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 247

  Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství

  Kdo v době nouzového stavu v devizovém hospodářství poruší zákazy,
  které jsou stanoveny devizovým zákonem pro nouzový stav v devizovém
  hospodářství a vztahují se na vyhlášený nouzový stav, bude potrestán
  odnětím svobody na jeden rok až šest let, peněžitým trestem nebo
  zákazem činnosti.