Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 233 - § 239 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

HLAVA VI

  TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

  Díl 1

  Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

  § 233

  Padělání a pozměnění peněz

  (1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné
  peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude
  potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo
  platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo

  kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo
  jako peníze vyšší hodnoty,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

  (3) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny působící ve více státech, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 234

  Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

  (1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří,
  zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména
  nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla,
  elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční
  šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává
  padělaný nebo pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím
  svobody na jeden rok až pět let.

  (3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej
  jako pravý nebo platný, nebo

  kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo
  platný,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

  (4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
  skupiny, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

  (5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované
  skupiny působící ve více státech, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.

  (6) Příprava je trestná.

  § 235

  Udávání padělaných a pozměněných peněz

  Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými,
  udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 236

  Výroba a držení padělatelského náčiní

  (1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní,
  sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho
  součást,  postup,  pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně
  počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo
  pozměnění peněz nebo prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání
  anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních
  prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého
  povolání.

  § 237

  Neoprávněná výroba peněz

  (1) Kdo neoprávněně, s použitím zařízení nebo materiálů k výrobě peněz
  určených a držených v souladu se zákonem, vyrobí peníze nebo prvky
  sloužící k ochraně peněz proti padělání, nebo

  kdo neoprávněně vyrobené peníze nebo prvky sloužící k ochraně peněz
  proti padělání sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu nebo přechovává,

  bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

  (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny
  působící ve více státech, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 238

  Společné ustanovení

  Ochrana podle § 233 až 237 se poskytuje též penězům a platebním
  prostředkům jiným než tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným
  papírům.

  § 239

  Ohrožování oběhu tuzemských peněz

  (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo

  kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu,

  bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo

  a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, nebo

  b) poškozuje tuzemské peníze.