Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 5 § 205 - § 232 Trestné činy proti majetku

HLAVA V

  TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

  § 205

  Krádež

  (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

  a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,

  b) čin spáchá vloupáním,

  c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo
  pohrůžkou bezprostředního násilí,

  d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo

  e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena
  evakuace osob,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin
  v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán
  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
  škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život
  nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (6) Příprava je trestná.

  § 206

  Zpronevěra

  (1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu
  byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních
  třech letech odsouzen nebo potrestán.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  hájit zájmy poškozeného,

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život
  nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

  d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (6) Příprava je trestná.

  § 207

  Neoprávněné užívání cizí věci

  (1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla
  v úmyslu je přechodně užívat, nebo

  kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně
  takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť
  uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  § 208

  Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

  (1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor
  jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
  trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu
  nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  § 209

  Podvod

  (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije
  něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím
  majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na
  dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních
  třech letech odsouzen nebo potrestán.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  hájit zájmy poškozeného,

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život
  nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

  d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (6) Příprava je trestná.

  § 210

  Pojistný podvod

  (1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné
  údaje zamlčí

  a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

  b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

  c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
  prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na
  plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný
  pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli
  nepatrnou.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v
  posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
  škodu.

  (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  hájit zájmy poškozeného, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (7) Příprava je trestná.

  § 211

  Úvěrový podvod

  (1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede
  nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém
  rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený
  účel.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v
  posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
  škodu.

  (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  hájit zájmy poškozeného, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (7) Příprava je trestná.

  § 212

  Dotační podvod

  (1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční
  výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
  nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
  léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu,
  prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční
  výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v
  posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší
  škodu.

  (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  hájit zájmy poškozeného, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312).

  (7) Příprava je trestná.

  § 213

  Provozování nepoctivých her a sázek

  (1) Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž
  pravidla  nezaručují  rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních
  třech letech odsouzen nebo potrestán.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 214

  Podílnictví

  (1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá

  a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem
  spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo
  jako odměna za něj, nebo

  b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc nebo
  jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a),

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty;
  spáchá-li však čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, na
  který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem
  mírnějším.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné
  majetkové hodnotě, která má větší hodnotu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě
  pocházející ze zvlášť závažného zločinu,

  c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě,
  která má značnou hodnotu, nebo

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné
  majetkové hodnotě, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 215

  Podílnictví z nedbalosti

  (1) Kdo ukryje nebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc nebo
  jinou majetkovou hodnotu nikoli malé hodnoty, která byla získána
  trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou
  osobou, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou
  povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
  funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné
  majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 216

  Legalizace výnosů z trestné činnosti

  (1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo
  nebo znemožněno zjištění původu

  a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem
  spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za
  něj, nebo

  b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo
  jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo

  kdo jinému spáchání takového činu umožní,

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty;
  spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě,
  která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější,
  bude potrestán tímto trestem mírnějším.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné
  majetkové hodnotě ve větší hodnotě, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě
  pocházející ze zvlášť závažného zločinu,

  c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve
  značné hodnotě,

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání
  nebo své funkce.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v
  hodnotě velkého rozsahu, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 217

  Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

  (1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu
  věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána
  trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo
  jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou
  povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
  funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné
  majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 218

  Lichva

  (1)  Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti,
  lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout
  nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v
  hrubém nepoměru, nebo

  kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe
  převede,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch,

  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

  c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující
  život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 219

  Zatajení věci

  (1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli
  nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo
  jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až
  na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
  nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 220

  Porušení povinnosti při správě cizího majetku

  (1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou
  povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí
  škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
  zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť
  uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

  § 221

  Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

  (1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně
  převzatou  důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího
  majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím
  svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť
  uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  § 222

  Poškození věřitele

  (1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že

  a)  zničí,  poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo
  odstraní, byť i jen část svého majetku,

  b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,

  c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,

  d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,

  e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než
  odpovídá skutečnosti,

  f) předstírá splnění závazku, nebo

  g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo
  předstírá jeho zánik,

  a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení
  věřitele jiné osoby tím, že

  a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní,
  byť i jen část majetku dlužníka, nebo

  b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo
  existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než
  jaké má,

  a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu, nebo

  c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.

  § 223

  Zvýhodnění věřitele

  (1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně,
  uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na
  cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.

  § 224

  Způsobení úpadku

  (1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že

  a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,

  b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým
  nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,

  c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,

  d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je
  v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo

  e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo
  operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo
  je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový
  závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší
  postavení dosavadních věřitelů.

  (3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
  činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  § 225

  Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

  Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce
  insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude
  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem
  činnosti.

  § 226

  Pletichy v insolvenčním řízení

  (1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním
  řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly
  insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán
  odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním
  věřitelů v insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu
  se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný
  prospěch.

  (3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude
  potrestán, kdo jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo
  zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro
  sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který
  mu nepřísluší.

  (4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.

  (5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého
  rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 227

  Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

  Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit
  zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku
  právnické  osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové
  povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě
  zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
  zákazem činnosti.

  § 228

  Poškození cizí věci

  (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí
  tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím
  svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
  jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká,
  pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce
  nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,

  b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou
  rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného
  právního předpisu, nebo

  d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  § 229

  Zneužívání vlastnictví

  Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody,
  krajiny nebo životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem,
  tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní
  věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 230

  Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

  (1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup
  k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím
  svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
  jiné majetkové hodnoty.

  (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a

  a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči
  informací,

  b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací
  neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží
  jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,

  c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na
  nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo
  jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou
  tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo

  d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič
  informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického
  vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo
  jinému neoprávněný prospěch, nebo

  b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo
  jiného technického zařízení pro zpracování dat.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

  c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
  správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
  fyzické osoby, která je podnikatelem.

  (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
  nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 231

  Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému
  systému a jiných takových dat

  (1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných
  zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného
  přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1,
  2  vyrobí,  uvede  do  oběhu,  doveze, vyveze, proveze, nabízí,
  zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří
  nebo přechovává

  a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný
  prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k
  neoprávněnému  přístupu  do  sítě  elektronických  komunikací,  k
  počítačovému systému nebo k jeho části, nebo

  b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný
  podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému
  systému nebo jeho části,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo
  jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
  věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 232

  Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah
  do vybavení počítače z nedbalosti

  (1)  Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona
  nebo smluvně převzaté

  a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí,
  poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo

  b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo
  jiného technického zařízení pro zpracování dat,

  a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím
  svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
  jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
  věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, způsobí-li
  činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.