Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 4 § 194 - § 204 Trestné činy proti rodině a dětem

HLAVA IV

  TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

  § 194

  Dvojí manželství

  (1) Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je
  v manželství jiném.

  § 195

  Opuštění dítěte nebo svěřené osoby

  (1) Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a
  která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti
  nebo ublížení na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
  až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) na dítěti mladším tří let,

  b) opětovně, nebo

  c) na nejméně dvou osobách.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  § 196

  Zanedbání povinné výživy

  (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat
  nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo
  zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán
  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu
  nebezpečí nouze, nebo

  b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
  potrestán.

  § 197

  Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

  Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196)
  zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a
  pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně
  počal vyhlašovat rozsudek.

  § 198

  Týrání svěřené osoby

  (1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán
  odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým
  způsobem,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo

  d) páchá-li takový čin po delší dobu.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo

  b) smrt.

  § 199

  Týrání osoby žijící ve společném obydlí

  (1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném
  obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým
  způsobem,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo

  d) páchá-li takový čin po delší dobu.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo

  b) smrt.

  § 200

  Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou

  (1) Kdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou odejme z opatrování
  toho, kdo má podle jiného právního předpisu nebo podle úředního
  rozhodnutí povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody až na
  tři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
  majetkový prospěch, nebo

  b) ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené osoby.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 201

  Ohrožování výchovy dítěte

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj
  dítěte tím, že

  a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,

  b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,

  c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou
  činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo

  d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou
  důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím
  přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje
  výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán
  odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem
  činnosti.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,

  b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,

  c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  § 202

  Svádění k pohlavnímu styku

  (1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní
  styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné
  srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo
  prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
  trestem.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,

  b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,

  c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo

  d) spáchá-li takový čin opětovně.

  § 203

  Beztrestnost dítěte

  Dítě, které žádá nebo přijme za pohlavní styk s ním, své pohlavní
  sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou
  výhodu či prospěch, není pro takový čin trestné, a to ani podle
  ustanovení o návodci nebo pomocníkovi.

  § 204

  Podání alkoholu dítěti

  Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti
  alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.