Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 375 - § 383 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

HLAVA XII

  TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

  Díl 1

  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

  § 375

  Neuposlechnutí rozkazu

  (1) Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán
  odnětím svobody až na pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní,

  c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo
  podstatně ztížit splnění důležitého služebního úkolu,

  d) způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti vojenského
  útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné
  organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,

  e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo poškození
  životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady
  nejméně ve velkém rozsahu,

  f) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  g) způsobí-li takovým činem smrt.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
  ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Příprava je trestná.

  § 376

  Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti

  (1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží
  splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až
  na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) vážné ohrožení bojové pohotovosti vojenského útvaru, vojenského
  zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky
  v působnosti Ministerstva obrany,

  b) škodu velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož
  odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsahu,

  c) těžkou újmu na zdraví, nebo

  d) smrt.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za
  válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 377

  Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti

  (1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenskou povinnost, nebo jej
  donutí k porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody
  až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní,

  c) spáchá-li takový čin za bojové situace, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 378

  Urážka mezi vojáky

  (1) Kdo urazí

  a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,

  b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nebo

  c) vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává
  strážní, dozorčí nebo jinou službu,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1 na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou
  rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

  § 379

  Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí

  (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí

  a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo

  b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený
  vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,

  b) spáchá-li takový čin proti vojenské stráži,

  c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

  d) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  e) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  § 380

  Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí

  (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka
  stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí
  nebo jinou službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  § 381

  Násilí vůči nadřízenému

  (1) Kdo užije násilí vůči nadřízenému

  a) v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo

  b) pro výkon jeho vojenských povinností,
  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo

  b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

  (3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
  nebo za bojové situace.

  (4) Příprava je trestná.

  § 382

  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti

  (1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje
  na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí
  nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se
  zbraní,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
  nebo za bojové situace.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 383

  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší
  hodností

  (1) Kdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním
  úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho
  služby anebo mu uloží kázeňský trest v rozporu s jiným právním
  předpisem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí
  nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se
  zbraní,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
  nebo za bojové situace.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.